Επιχειρησιακή Αριστεία

Στην Entec Consultants συνεχώς προσπαθούμε να λειτουργούμε αποδοτικά, με υψηλά επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας και σεβασμό στο περιβάλλον. Για να το πετύχουμε αυτό, έχουμε θεσπίσει τα δικά μας ορόσημα Επιχειρησιακής Αριστείας.

Διαχείριση Ποιότητας

Από την ίδρυσή μας έως σήμερα, δίνουμε μεγάλη έμφαση στη διασφάλιση ποιότητας. Εφαρμόζοντας την διεργασιακή προσέγγιση σε όλες τις λειτουργίες της εταιρίας και μετρώντας συστηματικά την επίδοση των εσωτερικών μας διεργασιών, καταφέρνουμε να βελτιώνουμε συνεχώς το επίπεδο των υπηρεσιών μας. Η πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητάς μας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008 ήταν για μας, μόνο η αρχή. Συνεχίζουμε εφαρμόζοντας το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM (EFQM Excellence Model), ένα πολλαπλό μοντέλο μέτρησης της απόδοσης, το οποίο χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να μετράνε τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους.

Κώδικας Εταιρικής Και Περιβαλλοντικής Ηθικής

Η φιλοσοφία της Entec Consultants είναι προσανατολισμένη στη διαφύλαξη της αρμονίας με το επιχειρηματικό αλλά και το φυσικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Στην κατεύθυνση αυτή, από πολύ νωρίς έχουμε εφαρμόσει πρωτοποριακούς κώδικες εταιρικής και περιβαλλοντικής ηθικής. Δίνουμε έμφαση στην περιβαλλοντική ηθική αποδεικνύντας έμπρακτα ότι η εταιρική ευθύνη προϋποθέτει σεβασμό του περιβάλλοντος. Συμβάλλουμε έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας στην καθημερινή ζωή.

Πρότυπο Λογισμικό

Οι εσωτερικές λειτουργίες μας υποστηρίζονται από πρότυπο λογισμικό CRM & ERP το οποίο αναπτύσσεται ειδικά για μας από την Enverse, μέλος του ομίλου εταιριών Entec. Το λογισμικό βασίζεται στην αρχή του paperless office και εξασφαλίζει τη δυναμική αξιοποίηση πελατολογίου και επαφών, την ενιαία διαχείριση εισερχόμενων, εξερχόμενων και εσωτερικών εγγράφων και την τήρηση των προδιαγραφών του προτύπου ποιότητας.

Επικοινωνία

Επιστροφή