Πολυτεχνείο Κρήτης – RESEL

Ο όμιλος εταιριών Entec συνεργάζεται με το εργαστήριο στους τομείς των Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων Ηλεκτροπαραγωγής καθώς και στην εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας.

Το εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων (RESEL) ασχολείται με τις ακόλουθες περιοχές με στόχο την ενεργειακή, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα και αριστοποίηση στους τομείς:

  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (με έμφαση εφαρμογές ηλιακής, αιολικής, υδροηλεκτρικής, γεωθερμικής ενέργειας και βιομάζας) και ενσωμάτωσή τους στο δομημένο περιβάλλον.
  • Βιώσιμα Ενεργειακά Συστήματα: Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τα Ενεργειακά Συστήματα, ΑΠΕ και περιβάλλον, Εκτίμηση έργων ΑΠΕ σε συνθήκες αβεβαιότητας, ανάπτυξη βιώσιμης ενέργειας, ανάλυση κλάδων ΑΠΕ, Περιφερειακός/ τοπικός ενεργειακός προγραμματισμός, βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων, μεταφορά τεχνολογίας, Ανάλυση Κύκλου Ζωής, τεχνική/οικονομική/περιβαλλοντική αξιολόγηση. Αισθητική ένταξη των ενεργειακών τεχνολογιών.
  • Υγρά Βιοκαύσιμα: Τεχνολογίες αξιοποίησης αγροτικών υπολειμμάτων, Παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων, Περιβαλλοντικός και ποιοτικός έλεγχος βιοκαυσίμων, Θέρμανση κτιρίων με βιομάζα, Εκτίμηση του τεχνικά και οικονομικά διαθέσιμου δυναμικου.

Επικοινωνία

Επιστροφή