Μικρές Ανεμογεννήτριες σε Κρήτη και Νησιά

Wind Farm

Μικρές Ανεμογεννήτριες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά - αιτήσεις από Ιανουάριο

Σε νέα μεγάλη επενδυτική ευκαιρία με υψηλές αποδόσεις στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εξελίσσονται οι μικρές ανεμογεννήτριες (έως 50kW) για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι αιτήσεις για νέες άδειες στην Κρήτη και τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά κατατίθενται την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014.

Η Entec Consultants αναλαμβάνει όλη την αδειοδοτική διαδικασία και την εκπόνηση και υποβολή φακέλου χρηματοδότησης μέσω του νέου επενδυτικού νόμου. Η εταιρία μας έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν με απόλυτη επιτυχία τη διαδικασία αδειοδότησης και χρηματοδότησης άνω των τριακοσίων (300) επενδύσεων παρόμοιου μεγέθους Σταθμούς ΑΠΕ.

Ειδικά στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά η Entec Consultants είναι η πρώτη σε αριθμό εγκεκριμένων έργων στα πλαίσια υποβολής αιτήσεων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι έξι (6) πρώτες μικρές ανεμογεννήτριες στην Κρήτη.

Τι ονομάζουμε Μικρές Ανεμογεννήτριες

Οι Μικρές Ανεμογεννήτριες εκμεταλλεύονται την ενέργεια του ανέμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα μεγέθη τους ποικίλλουν, ξεκινώντας από οικιακής εγκατάστασης ανεμογεννήτριες με διάμετρο μικρότερη του ενός μέτρου και ισχύ μικρότερη του ενός kW, μέχρι ανεμογεννήτριες διαμέτρου 20 μέτρων και ισχύος 50 kW. Σε αντίθεση με τις μεγάλες ανεμογεννήτριες, που κατά κανόνα συναντώνται σε αιολικά πάρκα, οι μικρές ανεμογεννήτριες είναι απλουστευμένα συστήματα μικρού μεγέθους.

Ενεργειακή απόδοση Μικρών Ανεμογεννητριών

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο είναι αρκετά απρόβλεπτη. Γι’ αυτό το λόγο, είναι απαραίτητο να εξετάζεται το αιολικό δυναμικό από τους χάρτες απεικόνισης του αιολικού δυναμικού που διαθέτει η Entec Consultants, ή ακόμα καλύτερα να γίνονται μετρήσεις ταχύτητας ανέμου τουλάχιστον για περίοδο 6 μηνών. Η κύρια παράμετρος που καθορίζει την αποδοτικότητα του συστήματος είναι η μέση ταχύτητα ανέμου και κατανομή αυτής από την οποία εξαρτάται η ηλεκτρική ενέργεια που θα παραχθεί από το σύστημά μας ανά εγκατεστημένο kW σε ετήσια βάση.

Για παράδειγμα, μια ανεμογεννήτρια ισχύος 50kW μπορεί να παράγει σε μια τοποθεσία με μέση ταχύτητα ανέμου 8m/s, 220.000kWh ετησίως, ποσό ενέργειας ικανό να καλύψει την ενέργεια που καταναλώνουν περισσότερα από 50 νοικοκυριά. Η παραγόμενη αιολική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο έναντι μίας τιμής που καθορίζεται από το νόμο. Σύμφωνα με το Ν.3468/06 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η παρεχόμενη τιμή πώλησης της αιολικής κιλοβατώρας (kWh) ορίζεται στα 0,25€.

Βάσει των παραπάνω μεγεθών, ο ετήσιος κύκλος εργασιών ξεπερνά τα 50.000€, μέγεθος το οποίο αποπληρώνει το επενδεδυμένο κεφάλαιο σε 4 χρόνια περίπου.

Κόστος επένδυσης

Ένα ενδεικτικό κόστος εξοπλισμού και εγκατάστασης για μικρό αιολικό σταθμό σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς κυμαίνεται περί τα 3.000€/kW. Στο κόστος αυτό θα πρέπει να προσθέσει κανείς και τα έξοδα για αγορά γης, τη διαμόρφωση και διάνοιξη πρόσβασης στο γήπεδο, τις μελέτες και τη σύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό κόστος του project δεν ξεπερνά τα 3.500€/kW. Με άλλα λόγια, το κόστος μιας επένδυσης σε μικρό αιολικό σταθμό ισχύος 50 kW είναι της τάξης των 150.000€ έως 175.000€. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο επενδυτής απαλλάσσεται από την καταβολή του ΦΠΑ για το σύνολο του παραγωγικού εξοπλισμού.

Επενδυτικός Νόμος και Μικρές Ανεμογεννήτριες

Μέχρι και το 50% φτάνει το ποσοστό της ενίσχυσης σε κάποιες περιοχές της χώρας. Οι επενδυτές που σχεδιάζουν μία επένδυση μικρών ανεμογεννητριών έως 50 kw μπορούν να ενταχθούν στον νέο Επενδυτικό Νόμο 4146/2013. Προβλέπεται η παροχή επιχορήγησης για επένδυση ελάχιστου κόστους 100.000 ευρώ με ποσοστά επιχορήγησης που μπορούν να φτάσουν μέχρι το 50% και εξαρτάται από τη γεωγραφική περιοχή στην οποία γίνεται η επένδυση. Τα ίδια κεφάλαια που απαιτούνται για την επένδυση είναι κατ' ελάχιστο το 25% του προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό του χρηματοδοτικού σχήματος μπορεί να καλυφθεί και μέσω τραπεζικού δανεισμού μεσομακροπρόθεσμης διάρκειας 5-15 ετών. Το καθεστώς επιχορήγησης ισχύει έως το τέλος του 2013 και μετά θα ισχύσει η φοροαπαλλαγή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υποβολή της οικονομοτεχνικής μελέτης δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη όλων των προαπαιτούμενων αδειοδοτήσεων της επένδυσης, αλλά μπορούν να προσκομίζονται στην πορεία της επένδυσης και σίγουρα στην ολοκλήρωσή της. Το ίδιο ισχύει και με την έγκριση του δανείου που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην επένδυση. Δηλαδή δεν απαιτείται να έχουμε την έγκριση του δανείου από πλευράς τράπεζας για να υποβληθεί ο φάκελος χρηματοδότησης. Η περίοδος υλοποίησης των επενδύσεων είναι 2 χρόνια, με δικαίωμα παράτασης υπό προϋποθέσεις.