Σταθμοί Βιομάζας, Βιοαερίου ή Βιοκαυσίμων στην Κρήτη και τα Νησιά

Biomass

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε ότι, από 08/01/2014 ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας, βιοαερίου ή βιοκαυσίμων, οι οποίοι διαθέτουν άδεια παραγωγής (ισχύος μεγαλύτερης από 1MW) ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής (ισχύος μικρότερης από 1MW).

Η Entec Consultants αναλαμβάνει όλη την αδειοδοτική διαδικασία και την εκπόνηση και υποβολή φακέλου χρηματοδότησης μέσω του νέου επενδυτικού νόμου. Η εταιρία μας έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν με απόλυτη επιτυχία τη διαδικασία αδειοδότησης και χρηματοδότησης άνω των τριακοσίων (300) επενδύσεων παρόμοιου μεγέθους Σταθμούς ΑΠΕ.

Ειδικά στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά η Entec Consultants είναι η πρώτη σε αριθμό εγκεκριμένων έργων στα πλαίσια υποβολής αιτήσεων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Στην ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ καθορίζονται τα προσωρινά περιθώρια εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών παραγωγής της πιο πάνω κατηγορίας ανά νησιωτικό σύστημα, έως ότου δημοσιευτούν τα αποτελέσματα μελέτης η οποία έχει ανατεθεί στο ΕΜΠ, προκειμένου, μετά από την αναγκαία επεξεργασία, να σταλεί στη ΡΑΕ για έγκριση η σχετική Εισήγηση του Διαχειριστή ΜΔΝ και να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το Ν.3851/2010 Απόφαση της Αρχής.

Στην παρούσα φάση και μετά από προμελέτη του ΔΕΔΔΗΕ, έχει συνταχθεί ο Πίνακας περιθωρίων ισχύος με τα προσωρινά διαθέσιμα περιθώρια ανά νησιωτικό σύστημα.

Επισημαίνεται ότι, η μέγιστη ισχύς ανά σταθμό της υπόψη τεχνολογίας για τον οποίο μπορεί να υποβληθεί αίτηση στο αντίστοιχο νησιωτικό σύστημα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγραφόμενο στον Πίνακα προσωρινό περιθώριο.