Δυνατότητα Χορήγησης προκαταβολής επιχορήγησης για τους νόμους 3299/2004 και 3908/2011

Δυνατότητα Χορήγησης προκαταβολής επιχορήγησης μέσω εγγυητικών επιστολών στο πλαίσιο των νόμων 3299/2004 και 3908/2011

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4146/2013 (Α' 90) και μετά τη δημοσίευση του ΠΔ 158/2013 (A' 250), παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της αναλογούσας επιχορήγησης της επένδυσης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10% για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 3299/2004 (Α' 261) και 3908/2011 (A' 8).

Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων δύναται να εξυπηρετήσει σχετικά αιτήματα εντός του έτους, εφόσον αυτά υποβληθούν έως τις 23 Δεκεμβρίου 2013.

Η Entec Green Economy Consultants μπορεί να αναλάβει για εσάς την επικοινωνία με την τράπεζα και την έκδοση της εγγυητικής επιστολής. Βρείτε συνημμένο το υπόδειγμα της εγγυητικής σε επεξεργάσιμη μορφή.

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής