ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

ETEAN

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν άμεσα να απευθύνονται στη συνεργαζόμενη τράπεζα της επιλογής τους για την υποβολή αίτησης. Η Δράση έχει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.

Σημειώνεται ότι το κόστος των δανείων που θα χορηγηθούν από τη συγκεκριμένη δράση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις καθώς, λόγω της σχέσης συνεπένδυσης μεταξύ Ταμείου και τραπεζών (1:1) και δεδομένου ότι τα κεφάλαια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας εισφέρονται άτοκα, η επιτοκιακή επιβάρυνση περιορίζεται στο 50% του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού της επιχείρησης.

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Η δράση διακρινεται σε δύο είδη δανείων (δύο υποπρογράμματα) και συγκεκριμένα:

Υποπρόγραμμα 1 - Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων

 • που υπάχθηκαν στον Ν. 3299/2004
 • που εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και
 • δεν εντάχτηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.

Ύψος δανείου: 10.000 - 800.000€ Διάρκεια Δανείου: Κάθε επιχείρηση χρηματοδοτείται για ένα επενδυτικό σχέδιο 5-12 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη.

Υποπρόγραμμα 2 - Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού)

Ύψος δανείου: 10.000 – 300.000 € έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους. Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων. Σημείωση: Το παραπάνω όριο ορίζεται ανά επιχείρηση. Διάρκεια Δανείου: Έως 48μήνες

Συνεργαζόμενες Τράπεζες για τη Δράση «ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»:

 • Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
 • Alpha Τράπεζα
 • Εurobank
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
 • Παγκρήτια Συνεταιριστική
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Kαρδίτσας
 • Τράπεζα Aττικής
 • Τράπεζα Πειραιώς
 • Νέα Proton Τράπεζα
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
 • Probank

Entec Green Economy Consultants

Οι εξειδικευμένοι μας σύμβουλοι μπορούν να σας βοηθήσουν να φτιάξετε το επιχειρηματικό σας πλάνο και να σας βοηθήσουν σε κάθε στάδιο του προγράμματος προκειμένου να εκταμιεύσετε τα χρήματα και να υλοποιήσετε ορθά το πρόγραμμα. Είμαστε στη διάθεσή σας να σας πληροφορήσουμε και να πάμε μαζί στην τράπεζά σας.