Προδημοσίευση - Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Βιομηχανικής Έρευνας

Biomass

Ο σκοπός της δράσης είναι η χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή συμπράξεις επιχείρησης και ερευνητικού φορέα για έργα έρευνας πειραματικής ανάπτυξης που αποσκοπεί στην τελειοποίηση του προϊόντος, την διάταξη μεθόδου ή και διαδικασίας παραγωγής που αποτελούν παραδοτέα εκτελεσθέντος ερευνητικού έργου. Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν προοπτική γρήγορης ανάπτυξης και εξωστρέφειας με τελικό στόχο την ενσωμάτωση της πειραματικής ανάπτυξης στις άμεσες παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες της επιχείρησης.

…λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Δικαίωμα συμμετοχής στην Δράση

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν είτε μεμονωμένες υφιστάμενες επιχειρήσεις είτε συμπράξεις δυο εταίρων: 1. ενός ερευνητικού φορέα και 2. μιας επιχείρησης στις εγκαταστάσεις της οποίας θα κατασκευασθεί και θα λειτουργήσει η εφαρμογή. Στην εν λόγω δράση ως ερευνητικός φορέας ορίζεται ένα ερευνητικό κέντρο το οποίο θα εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και ως επιχείρηση κάθε μονάδα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή. Οι θεματικοί τομείς που αφορούν την Δράση είναι η Αγροδιατροφή/Βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, περιβάλλον, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υγεία και υλικά – κατασκευές.

Χρηματοδότηση και Επιλέξιμες Δαπάνες

Ο προϋπολογισμός του κάθε έργου ορίζεται ανάλογα με την έκταση και το μέγεθος του έργου που προτείνεται. Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την επιλέξιμη δαπάνη. Αν η επιλέξιμη δαπάνη αφορά ερευνητικές ενέργειες πειραματικής ανάπτυξης ή επίδειξης, τότε επιδοτείται το 45% της επιλέξιμης δαπάνης για μικρές επιχειρήσεις, το 35% για μεσαίες επιχειρήσεις και το 25% για μεγάλες επιχειρήσεις. Για επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας η ενίσχυση για τις μικρές επιχειρήσεις αφορά το 70% της επιλέξιμης δαπάνης, το 60% για τις μεσαίες και το 50% για τις μεγάλες.

Στην περίπτωση που η επιλέξιμη δαπάνη σχετίζεται με ενισχύσεις με συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) το πρόγραμμα καλύπτει το 50 % της επιλέξιμης δαπάνης για τις μικρές επιχειρήσεις και 50 % για τις μεσαίες, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν επιδοτούνται. Επιπρόσθετα, οι δαπάνες που προκύπτουν από συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις επιδοτούνται κατά 50 % οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ δεν διατίθεται επιδότηση για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Ως επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να χαρακτηριστούν κόστη που αφορούν το προσωπικό όπως ερευνητές, τεχνικούς και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο. Επιπλέον επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί το κόστος οργάνων και εξοπλισμού, το κόστος για κτίρια και γήπεδα, για έρευνα επί συμβάσει, δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Επιλέξιμη δαπάνη θεωρείται επίσης και η μελέτη σκοπιμότητας που αφορά την αξιολόγηση και ανάλυση δυναμικού ενός σχεδίου με στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Δαπάνη επιλέξιμη χαρακτηρίζεται επίσης η δαπάνη μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για την συμμετοχή μιας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης για Επιχειρήσεις
Επιλέξιμη Δαπάνη Μικρή Επιχείρηση Μεσσαία Επιχείρηση Μεγάλη Επιχείρηση
Ερευνητικές ενέργειες πειραματικής ανάπτυξης/επίδειξης 45% 35% 25%
Μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας 70% 60% 50%
Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ 50% 50% 0%
Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ 50% 50% 0%
Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 50% 50% 0%

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε την προδημοσίευση του προγράμματος:

Προδημοσίευση Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων Βιομηχανικής Έρευνας