Πρόσκληση προγράμματος "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

enterprise

Μπορούν να συμμετέχουν

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.

Ελεύθεροι επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου , δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας )
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη)
 • Υπηρεσίες Φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Αποσβέσεις παγίων
 • Αγορά και Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 • Προμήθεια αναλωσίμων
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας
 • Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

εξαιρούνται τόκοι επι χρεών, ΦΠΑ και η αγορά γής, υποδομών, ακινήτων και γηπέδων.

Επιδοτούvται

Επιλέξιμος προϋπολογισμός από 15.000€ έως και 60.000€ με το ποσοστό χρηματοδότησης να ανέρχεται στο 100%

 • Επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μικρότερου των 15.000€, κρίνονται μη επιλέξιμα εξ αρχής και δεν μπορεί να υποβληθούν.
 • Επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 60.000€, το ποσό της Δημόσιας Χρηματοδότησης, πέρα των 60.000€ θεωρείται Ιδία Συμμετοχή

Για τη σύσταση επιχείρησης στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας

 • Αγροδιατροφή και Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά και Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία-Φάρμακα.

Επιλέξιμη εταιρική μορφή: Ε.Π.Ε ., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ). Η Α.Ε δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορΦή για τη δράση.

Διαδικασία υποβολής και παραλαβής αίτησης χρηματοδότησης

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται η 17/3/2016 με καταληκτική ημερομηνία 27/4/2016

Δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και μόνον για τα δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια.

Μετα τον έλεγχο των δικαιολογητικών ένταξης και με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής μπορεί να καταβληθεί προκαταβολή έως το 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εΦόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε πληροφορίες για το πρόγραμμα:

Πρόσκληση για τo Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»