Προκήρυξη προγραμμάτων ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της βιομηχανίας

graduate

Εντός φθινοπώρου αναμένεται να εκδοθούν οι οριστικές προσκλήσεις για τα τρία πρώτα προγράμματα που στοχεύουν στην ενίσχυση της μεταποίησης και την ανασυγκρότηση του παραγωγικού τομέα με προϋπολογισμό 170 εκ. ευρώ.

Τα προγράμματα εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ και εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες», ενώ εντός του επόμενου τριμήνου αναμένεται να ολοκληρωθεί η προετοιμασία των προσκλήσεων προς τους δικαιούχους και η οριστικοποίηση των οδηγών εφαρμογής για την υλοποίηση του προγράμματος.

Τα προγράμματα είναι τα παρακάτω:

 • 1. Σύγχρονη Μεταποίηση

 • Αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με προσωπικό από 50 έως και 250 άτομα ή υπό σύσταση επιχειρήσεις στους επιλέξιμους ΚΑΔ των τομέων προτεραιότητας με τρεις επενδυτικούς άξονες:
  • - Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός.
  • - Ψηφιακή Βιομηχανία.
  • - Ενεργειακή αποτελεσματικότητα για ΜμΕ.

  Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 100 εκατ. ευρώ με το 40% να αποτελεί δημόσια δαπάνη, ενώ ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων δύναται να κυμαίνεται από 250.000 έως και 3.000.000 ευρώ.

  Σε ότι αφορά το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται για μικρές 30%-45% (ανάλογα με την Περιφέρεια) και για μεσαίες 20%-30% (ανάλογα με την Περιφέρεια).

 • 2. Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας

  Αφορά τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων νέων ή υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με στόχο την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

  Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 30.εκ. ευρώ με το 50% να αποτελεί δημόσια δαπάνη (15 εκ. ευρώ). Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων δύναται να κυμαίνεται από 250.000 έως και 2.500.000 ευρώ, ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 35% μέχρι και 70% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια όπου γίνεται η επένδυση.

 • 3. Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας για τη Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα

  Αφορά τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων για επιχειρηματικές δραστηριότητες μεταποίησης, δηλαδή στοχεύει στη δημιουργία Βιομηχανικών Περιοχών, Επιχειρηματικών Πάρκων και υποδομών Logistics.

  Οι επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες του προγράμματος αφορούν ενδεικτικά:

  • - εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου,
  • - μελετών και σχεδίων υποδομών,
  • - πράξεων εφαρμογής (όπου εφαρμόζονται),
  • - κατασκευή έργων υποδομής και κοινόχρηστων υποστηρικτικών και κοινωφελών υποδομών και εγκαταστάσεων,
  • - διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου,
  • - δαπάνες για ηλεκτρομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις για κοινές υπηρεσίες των Επιχειρηματικών Πάρκων,
  • - δαπάνη κτήσης γης για ποσοστό μέχρι 10% του κόστους των τεχνικών έργων.
  Τα επιχειρηματικά σχέδια θα έχουν διάρκεια 24 μήνες. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε φορείς διαχείρισης επιχειρηματικών πάρκων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 40 εκ. ευρώ με Δημόσια Δαπάνη 16 εκ. ευρώ.