Φορολογική απαλλαγή δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας- Ν.4172/2013

graduate

Σύμφωνα με το άρθρο 22α Ν.4172/2013, οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησης τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό 30%. Η έκπτωση του 30% των δαπανών θα διενεργείται εξωλογιστικά από τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης.

Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό ο οποίος χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, προκειμένου να προσαυξηθούν κατά 30%, θα αποσβεσθούν ισόποσα στα επόμενα 3 έτη από την πραγματοποίηση των υπόψη δαπανών.

Πρέπει συγχρόνως με την υποβολή της φορολογική δήλωσης η επιχείρηση να υποβάλλει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που υλοποίησε κατά το προηγούμενο έτος.

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών αυτών θα διενεργείται εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών. Σε περίπτωση μη έγκρισης του συνόλου ή μέρος των υπό εξέταση δαπανών έρευνας και τεχνολογίας, η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος εντός μηνός από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης χωρίς την επιβολή τόκων και προσαυξήσεων ή προστίμων.