Χορηγούνται δάνεια από την ΕΤΕπ με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους σε έργα προϋπολογισμού άνω των 25 εκατ. Ευρώ

graduate

Για έργα προϋπολογισμού άνω των 25 εκατ. Ευρώ, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν απευθείας από την ΕΤΕπ, που μπορούν να καλύψουν έως και το 50% του συνολικού κόστους (κατ’ εξαίρεση έως 70%) της επένδυσης.

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, που στοχεύουν στην υλοποίηση υγιών και βιώσιμων έργων άνω των 25 εκατ. ευρώ στους τομείς που αφορούν

 • την καινοτομία,
 • τις υποδομές,
 • την ενέργεια,
 • τις ΜΜΕ,
 • τις μεταφορές,
 • το περιβάλλον, και
 • την περιφερειακή ανάπτυξη.
 • Μοναδική προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα των επενδυτικών έργων αποτελεί η δυνατότητα συμβολής τους στην επίτευξη επιμέρους στόχων και πολίτικων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ένταξή τους στους βασικούς άξονες προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Οι όροι χρηματοδότησης είναι οι παρακάτω, ενώ είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει τυποποιημένη αίτηση.

 • Το ποσό που χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ είναι κατ’ ανώτατο όριο το 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
 • Η διάρκεια του εκάστοτε δανείου φτάνει έως τα 20 έτη και εξαρτάται από τη διάρκεια της οικονομικής ζωής της επενδύσεως.
 • Η δανειοδότηση γίνεται με ευνοϊκούς όρους, λαμβάνοντας υπόψη ότι για ορισμένα έργα που προάγουν την καινοτομία και τις δεξιότητες στην Ευρώπη, η ΕΤΕπ μπορεί να αναλάβει υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο από τις εμπορικές τράπεζες.
 • Τα επιτόκια είναι ιδιαίτερα ελκυστικά. Το ποσοστό επιτοκίου δύναται να αλλάζει κατά τη διάρκεια ζωής του δανείου ή/και σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.
 • Η αποπληρωμή του κεφαλαίου γίνεται σε ετήσια βάση ή ανά εξάμηνο, ενώ μπορεί να δοθεί περίοδος χάριτος κατά τη φάση κατασκευής του έργου.