Προδημοσίευση δράσης: «Βιομηχανικά και Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά»

materials

Έχει προδημοσιευτεί η δράση που αφορά στην υποστήριξη έργων έρευνας και καινοτομίας που εκτελούνται στην Ελλάδα από ερευνητικούς φορείς και δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 14.0000.000€ και ο συνολικός προϋπολογισμός της θα ανέλθει σε 20.000.000 €.

Δικαιούχοι συμμετοχής


Δικαιούχοι της δράσης είναι συμπράξεις ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων κάθε μεγέθους με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικρατείας.


  Αριθμός και είδος φορέων Ελάχιστο ποσοστό Π/Υ των επιχειρήσεων
επί του συνολικού Π/Υ
Έργα σε Ε&Τ προτεραιότητες του
υποτομέα Α. Βιομηχανικά Υλικά
3-6 φορείς.
Min 2 επιχειρήσεις στους 3-4 φορείς.
Min 3 επιχειρήσεις στους 5-6 φορείς
50%
Έργα σε Ε&Τ προτεραιότητες του
υποτομέα Β. Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά
3-6 φορείς
Min 1 επιχείρηση στους 3-4 φορείς
Min 2 επιχειρήσεις στους 5-6 φορείς
30%

Επιλέξιμες Δαπάνες


Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι δαπάνες προσωπικού, δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες για την απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Ποσοστά επιχορήγησης και Π/Υ έργων


Τα έργα που ενισχύονται έχουν κατώτατο Π/Υ 200.000€ και ανώτατο 500.000€ και διάρκεια υλοποίησης 18 έως 24 μήνες. Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους (μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), κυμαίνεται για την βιομηχανική έρευνα από 65% - 80% , ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40% - 60%. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου.