Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

interreg
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) προχώρησε στην προδημοσίευση προκηρύξεων Ε&Τ έργων διμερούς συνεργασίας. Οι προσκλήσεις αναμένεται να ανακοινωθούν εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος και μέχρι τέλους του 2016 αφορούν υποβολή προτάσεων για την εκτέλεση έργων διμερούς Ε&Τ συνεργασίας μεταξύ:
  1. Ελλάδας – Κίνας (ενδεικτική δημόσια δαπάνη για την Ελληνική συμμετοχή: 10.000.000€)
  2. Ελλάδας – Γερμανίας (ενδεικτική δημόσια δαπάνη για την Ελληνική συμμετοχή: 9.000.000€)
  3. Ελλάδας – Ισραήλ (ενδεικτική δημόσια δαπάνη για την Ελληνική συμμετοχή: 9.000.000€)
  4. Ελλάδας – Ρωσίας (ενδεικτική δημόσια δαπάνη για την Ελληνική συμμετοχή: 9.000.000€)

Οι προκηρύξεις θα απευθύνονται σε Ερευνητικούς Οργανισμούς, Επιχειρήσεις και Λοιπούς Φορείς και συνεργατικά σχήματα αυτών. Οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και λεπτομέρειες συμμετοχής καθώς και ο τρόπος υποβολής προτάσεων θα διευκρινίζονται στις σχετικές προσκλήσεις που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ.

Ενδεικτικά, ο προϋπολογισμός ανά έργο θα ανέρχεται στο ποσό των 400.000 ευρώ από την ελληνική πλευρά με αντίστοιχη χρηματοδοτική συμμετοχή της άλλης πλευράς.

Τομείς προτεραιότητας


Ελλάδα – Κίνα: «Αγροδιατροφή», «Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα», «Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών», «Ενέργεια», «Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη», «Υλικά και κατασκευές», «Μεταφορές και Εφοδιαστική αλυσίδα», «Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες», «Αναδυόμενες περιοχές ενδιαφέροντος»

Ελλάδα – Γερμανία: «Αγροδιατροφή», «Πολιτισμός, Τουρισμός», «Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες», «Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα», «Ενέργεια», «Υλικά και κατασκευές», «Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής με διεπιστημονικό χαρακτήρα», «Διεπιστημονικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με τον στρατηγικό άξονα 3 της RIS: Ανάπτυξη καινοτομικής νοοτροπίας και θεσμών για την ενίσχυση διασυνδέσεων ΕΤΑΚ με την κοινωνία για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων»

Ελλάδα – Ισραήλ: «Αγροδιατροφή», «Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα», «Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών», «Ενέργεια», «Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη», «Μεταφορές και Εφοδιαστική αλυσίδα», «Υλικά και κατασκευές», «Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες»

Ελλάδα – Ρωσία: «Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής με διεπιστημονικό χαρακτήρα», «Αγροδιατροφή», «Ενέργεια», «Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες»