Προδημοσίευση Δράσης στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών

interreg

Η Δράση αφορά στην υποστήριξη έργων έρευνας και καινοτομίας που εκτελούνται στην Ελλάδα από ερευνητικούς φορείς και δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις.
Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 5.250.000€ και ο συνολικός Π/Υ της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 7.000.000€.

Δικαιούχοι συμμετοχής


Δικαιούχοι της δράσης είναι ερευνητικοί φορείς και επιχειρήσεις με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικρατείας. Η προτάσεις για επιχορήγηση υποβάλλονται από τα εξής σχήματα:
  1.  Σύμπραξη ερευνητικού/ών φορέα/ων και επιχείρησης/ων για τις Ε&Τ προτεραιότητες «Βελτίωση εκτροφής τσιπούρας / λαβρακιού», «Εκτροφή νέων θαλάσσιων ψαριών. Διαφοροποίηση της παραγωγής», «Βιώσιμη Παραγωγή Ιχθυοτροφών», «Μεταποίηση – επεξεργασία» και «Νέες τεχνολογίες εκτροφής: ανάπτυξη γνωσιακής βάσης για την υδατοκαλλιέργεια ανοικτής θάλασσας». (Η συμμετοχή – Π/Υ των επιχειρήσεων θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού της σύμπραξης)
  2.  σύμπραξη δύο (2) ή περισσοτέρων ερευνητικών φορέων για τις Ε&Τ προτεραιότητες «Βιώσιμη Παραγωγή Ιχθυοτροφών», «Νέες τεχνολογίες εκτροφής: ανάπτυξη γνωσιακής βάσης για την υδατοκαλλιέργεια ανοικτής θάλασσας» και «Παραγωγή νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων». Για την τελευταία προτεραιότητα δύναται και η υποβολή πρότασης από έναν και μόνο ερευνητικό φορέα.

Επιλέξιμες Δαπάνες


Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι δαπάνες προσωπικού, δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες για την απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Ποσοστά επιχορήγησης και Π/Υ έργων


Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους (μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), κυμαίνεται για την βιομηχανική έρευνα από 65%-80%, ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40%-60%. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου.