Μέτρο Leader 123: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων

interreg

Η προσέγγιση Leader αφορά τον άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και αποτελείται από δράσεις που υπάρχουν στον άξονα 1 (Μεταποίηση της πρωτογενούς παραγωγής) και στον άξονα 3 (Διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής).

1. Σκοπός

Το πρόγραμμα Μέτρο L123: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων αποσκοπεί στην ενίσχυση επενδύσεων οι οποίες σχετίζονται με την μεταποίηση / εμπορία προϊόντων του πρωτογενή τομέα (εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων), καθώς και προϊόντων της δασοκομίας.

2. Είδη ενισχύσεων

Τα είδη ενίσχυσης των επενδύσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα Μέτρο L123: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων αφορούν αποκλειστικά στην Επιχορήγηση κεφαλαίου όπου ο φορέας επένδυσης λαμβάνει επιχορήγηση ως ποσοστό επί του κόστους υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

3. Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα Μέτρο L123: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 προβλέπει κίνητρα επιχορήγησης σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (υφιστάμενες, νέες & υπό ίδρυση επιχειρήσεις) οι οποίες θα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια σε συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης της χώρας (συγκεκριμένα δημοτικά διαμερίσματα κάθε Νομού) που αφορούν την ίδρυση / εκσυγχρονισμό / επέκταση μονάδων μεταποίηση & εμπορίας προϊόντων στους τομείς:

 1. Φυτικής Παραγωγής (Δημητριακά, Ρύζι, Ελαιούχα προϊόντα, Οίνος, Οπωρ/κα, Άνθη, Αρωματικά φυτά κ.α.).
 2. Ζωικής Παραγωγής (Κρέας, Γάλα, Αυγά, Πουλερικά, Κουνέλια, Διάφορα ζώα, Μέλι και Ζωοτροφές).

4. Ενισχυόμενες δαπάνες

Το πρόγραμμα Μέτρο L123: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ενισχύει τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

 1. Κτιριακές εγκαταστάσεις.
 2. Έργα υποδομής και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
 3. Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση μηχανολογικού & μηχανογραφικού εξοπλισμού, καθώς και εξοπλισμού εργαστηρίου.
 4. Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού.
 5. Αγορά καινούργιων οχημάτων ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, καθώς και αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων (μόνο για τα νησιά του Αιγαίου).
 6. Γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, λοιπές δαπάνες έκδοσης άδειας δόμησης, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση) και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών (max 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης).
 7. Αγορά επίπλων γραφείου και εξοπλισμού για σύνδεση με ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
 8. Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
 9. Κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων (μέχρι του ποσού των 50.000€).

5. Μέγιστο ύψος επένδυσης

Το μέγιστο ύψος επένδυσης που μπορεί να ενισχυθεί από το πρόγραμμα Μέτρο L123: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ανέρχεται σε 500.000€.

6. Ποσοστά ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επένδυσης προκύπτει σύμφωνα με την περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης. Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει μέχρι το 60%, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Χώρας.

7. Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των Επενδυτικών Σχεδίων στις ευργετικές διατάξεις του προγράμματος Μέτρο L123: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 υποβάλλονται στις Αναπτυξιακές Εταιρίες κάθε Νομού και ανακοινώνονται βάσει του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού για κάθε Νομό Παρέμβασης.