Μέτρο 11: Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία

metro11

Το νέο μέτρο αφορά οικονομική στήριξη προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της βιολογικής παραγωγής.

Μέσω της ενίσχυσης, οι γεωργοί ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, ανταποκρινόμενοι με τον τρόπο αυτό στη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών.

Υπομέτρα και δράσεις του προγράμματος:

Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους 

 1. Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία 
 2. Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους 

 1. Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
 2. Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

 Οι  επιλέξιμοι δικαιούχοι ανά δράση ορίζονται ως εξής:

 1. Φυσικά πρόσωπα ή Ομάδες φυσικών προσώπων
 2. Νομικά πρόσωπα ή Ομάδες νομικών προσώπων

Δεν εντάσσονται:

 1. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης και οι σύζυγοι αυτών
 2. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη
 3. Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικές μέτρο ή δράση σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

Τα αγροτεμάχια πρέπει :

 1. Να είναι δηλωμένα στην πρόσφατη ΕΑΕ (Δήλωση ΟΣΔΕ) του υποψήφιου 
 2. Να κατέχονται νόμιμα, κατά την ένταξη στο Μέτρο, κάθε έτος και καθ' όλη τη διάρκεια δέσμευσης
 3. Να έχουν ελάχιστη έκταση 1 στρέμμα , για τους ελαιώνες ελάχιστος αριθμός δέντρων ανά στρέμμα (8 δέντρα / στρέμμα)

Το ελάχιστο μέγεθος είναι τα 3 στρέμματα.

Στην κτηνοτροφία ισχύει ότι θα πρέπει :

 1. Τα βοοειδή, άνω των 6 μηνών
 2. Τα αιγοπρόβατα, άνω των 12 μηνών
 3. Η πυκνότητα βόσκησης, τουλάχιστον 0,7ΜΖΚ/Ha

Κατηγορίες δικαιούχων

 1. Νεοεισερχόμενοι, όσο γεωργοί δεν έχουν ενεργή σύμβαση με Φορέα Πιστοποίησης κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης
 2. Υφιστάμενοι, όσοι έχουν ενεργή σύμβαση με Φορέα Πιστοποίησης κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης και έχουν διάρκεια δέσμευσης 5 έτη.

Πίνακας με το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για γεωργία

ΕΙΔΟΣ   ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΕΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

(€/ στρέμμα/ έτος)

Ελαιοκομία

68   €

51   €

Σταφίδα

72   €

64   €

Επιτραπέζια Σταφύλια

90   €

90   €

Σταφύλια Οινοποιήσιμα

85   €

57   €

Μηλοειδή

64   €

53   €

Πυρηνόκαρπα

90   €

90   €

Εσπεριδοειδή

35   €

33   €

Αραβόσιτος Κτηνοτροφικός

60   €

60   €

Αραβόσιτος   εδώδιμος

56   €

54   €

Χειμερινά σιτηρά

12   €

12   €

Ρύζι

37   €

45   €

Μηδική, τριφύλλι

59   €

57   €

Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή

43   €

49   €

Όσπρια

46   €

49   €

Βαμβάκι

50   €

55   €

Λινάρι, ελαιοκράμβη,
Ηλίανθος, Σόργο και άλλες            αροτραίες καλλιέργειες

53   €

49   €

Αρωματικά-Φαρμακευτικά φυτά

60   €

60   €

Πίνακας με το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κτηνοτροφία

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ
ΝΕΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ

 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

(€/ στρέμμα/ έτος)

Αιγοπρόβατα

21,1

24,7

Βοοειδή με κρεατοπαραγωγής/ μικτή   κατεύθυνση

26,7

28

Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση

33,3

34,7

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε πληροφορίες για το πρόγραμμα:

Πρόσκληση προγράμματος "Μέτρο 11: Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία 2014 - 2020"