ΕΣΠΑ: Β' κύκλος για 3 δράσεις και 1 νέα

entec

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020 ξεκινάει το Β' κύκλο τριών προγραμμάτων, ο πρώτος κύκλος των οποίων ενεργοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2016.

Το νέο πρόγραμμα (Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση) αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών.

Τα προγράμματα

1. «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»

Για νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε ανέργους άνω των 45 ετών, με προτεινόμενο συνολικό ύψος επιχειρηματικών σχεδίων ανά πρόταση 15.000 έως 60.000 ευρώ και ποσοστό ενίσχυσης κατά μέσον όρο 65% 

Το πρόγραμμα Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Ειδικότερα η δράση παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε ανέργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν, προκειμένου να συμβάλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας αξιοποιώντας το γνωστικό κεφάλαιο που τα άτομα αυτά κατέχουν.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, οι οποίοι θα ιδρύσουν επιχείρηση (ή θα αποτελούν βασικό μέτοχο επιχείρησης) και δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και οι οποίοι:

  1. Ή στο παρελθόν συμμετείχαν σε επιχειρήσεις είτε με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία είτε ως ιδρυτικά μέλη επιχειρήσεων.
  2. Ή διαθέτουν σωρευτικά τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου που επιδιώκουν να υλοποιήσουν.

Το προτεινόμενο συνολικό ύψος επιχειρηματικών σχεδίων ανά πρόταση θα κυμαίνεται από 15.000 έως 60.000 ευρώ. Ποσοστό ενίσχυσης κατά μέσον όρο 65%. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 35 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη). Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 54 εκατ. ευρώ.

Στόχοι της δράσης είναι:

  1. Η χρηματοδότηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με σαφείς προσανατολισμούς, που αναδύονται και εναρμονίζονται από τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του ΕΠΑνΕΚ αλλά και από γενικότερες ευρωπαϊκές / ή και διεθνείς εξελίξεις για την ομάδα - στόχο «άνεργοι άνω των 45 ετών με πρότερη επιχειρηματική / επαγγελματική εμπειρία».
  2. Η αναθέρμανση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με αξιοποίηση της επιχειρηματικής ικανότητας και της δεινότητας έμπειρων επιχειρηματικών στελεχών από τη βιομηχανική παραγωγή και μεταποίηση ή άλλους συναφείς με αυτά κλάδους.
  3. Η μείωση της ανεργίας στις κρίσιμες ηλικίες προσυνταξιοδότησης (45 ετών και άνω), οι οποίες όμως έχουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα συσσωρευμένης εργασιακής εμπειρίας και τεχνογνωσίας.

2. Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Για την ενίσχυση των υγιών, βιώσιμων με εξαγωγική δυναμική επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους οκτώ στρατηγικούς τομείς της οικονομίας

Ο Β’ Κύκλος της δράσης θα υλοποιηθεί με διαθέσιμο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 140 εκατ. ευρώ και θα ανακοινωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017.

Η πρόσκληση θα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να γνωρίζουν από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης τις τέσσερις ημερομηνίες μέσα στο 2017 κατά τις οποίες θα ανοίξει το σύστημα υποβολών, ώστε να έχουν όλο τον απαραίτητο χρόνο για την προετοιμασία και υποβολή ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων.

Στο πλαίσιο του Α’ Κύκλου υποβλήθηκαν 9.577 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει το 1 δισ. ευρώ. Η δράση στόχευε στην ενίσχυση των υγιών, βιώσιμων με εξαγωγική δυναμική επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους οκτώ στρατηγικούς τομείς της οικονομίας.

Προκειμένου να επιτευχθεί εξορθολογισμός του ενισχυόμενου ύψους επένδυσης με απώτερο στόχο την αύξηση του ποσοστού υλοποίησης των εγκρινόμενων επενδυτικών σχεδίων, εισήχθησαν τεχνικού τύπου προϋποθέσεις και δικλίδες ασφαλείας που λειτουργούν ουσιαστικά προς όφελος των επιχειρήσεων. Το πρώτο τρίμηνο του 2017 αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Α’ Κύκλου και να ακολουθήσει η διαδικασία ένταξης των θετικά αξιολογημένων επενδυτικών σχεδίων.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, όπως είχε δημοσιευτεί το 2016, στον παρακάτω σύνδεσμο

Πρόσκληση προγράμματος "Aναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νεες αγορές"

3. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Με διεύρυνση των ωφελουμένων, ώστε να προστεθεί και η κατηγορία της μισθωτής και εποχικής απασχόλησης, μεγέθυνση του συνολικού προϋπολογισμού και ενίσχυση στο 100% των προτάσεων

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017 θα ανακοινωθεί ο Β’ Κύκλος της δράσης με συνολικά διαθέσιμο προϋπολογισμό 70 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη. Στη νέα πρόσκληση της δράσης θα ενσωματωθεί μεγάλο μέρος των παρατηρήσεων / σχολίων που κατεγράφησαν προκειμένου ο σχεδιασμός να ανταποκρίνεται σε όσο γίνεται μεγαλύτερο βαθμό στις πραγματικές ανάγκες των νέων επιχειρηματιών. Ειδικότερα:

  1. Θα διευρυνθεί η επιλέξιμη ομάδα ωφελούμενων ώστε να προστεθεί και η κατηγορία της μισθωτής και εποχικής απασχόλησης.
  2. Στην κατηγορία των εισοδηματικών κριτηρίων θα προστεθεί και το τεκμαρτό εισόδημα για αποφυγή στρεβλώσεων.
  3. Θα οριστούν τρεις ημερομηνίες υποβολής επενδυτικών σχεδίων.

Στον Α’ Κύκλο της δράσης υποβλήθηκαν συνολικά 16.193 αιτήσεις νέων επιστημόνων σε μεμονωμένα ή συνεργατικά επιχειρηματικά σχήματα.

Το προηγούμενο διάστημα δημοσιεύτηκε η προσωρινή λίστα 2.444 εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 62,033 εκατ. ευρώ, τα οποία θα ενισχυθούν σε ποσοστό 100%. Επισημαίνεται ότι ο αρχικά διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη δράση ήταν 25 εκατ. ευρώ, ο οποίος αυξήθηκε τελικά στα 62 εκατ. ευρώ ως άμεση αντίδραση του υπουργείου στη μεγάλη ζήτηση που καταγράφηκε. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, όπως είχε δημοσιευτεί το 2016, στον παρακάτω σύνδεσμο

Πρόσκληση Προγράμματος "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

4. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Με ποσοστό ενίσχυσης 100% για τους ωφελούμενους του Α’ κύκλου και με 50% συν διεύρυνση των κριτηρίων για ίδρυση νέων επιχειρήσεων

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017 θα ανακοινωθεί ο Β’ Κύκλος της δράσης με διαθέσιμο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 70 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο εμπλουτισμού της πρόσκλησης με σχόλια που καταγράφηκαν στον Α’ Κύκλο η δράση αναμένεται να διατηρήσει το ποσοστό ενίσχυσης 100% για την κατηγορία των ωφελούμενων και τις προϋποθέσεις που έθετε ο Α’ Κύκλος και παράλληλα να δώσει τη δυνατότητα για χρηματοδότηση 50% για την ίδρυση νέας επιχείρησης σε διευρυμένη κατηγορία ωφελούμενων (π.χ. μισθωτοί, υφιστάμενες επιχειρήσεις) σε ένα πλαίσιο λιγότερων δεσμευτικών προϋποθέσεων (π.χ. για το ποσοστό ενίσχυσης 50% δεν θα υπάρχει η απαίτηση για κατάργηση του υφιστάμενου ΚΑΔ).

Στο πλαίσιο του Α’ Κύκλου υποβλήθηκαν 5.626 προτάσεις σε τομείς με καινοτόμο δυναμική, όπως ο τομέας των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, καθώς και στους τομείς της αγροδιατροφής και της υγείας. Η στόχευση του υπουργείου μέσω της δράσης επικεντρώνεται στην ενίσχυση των επιχειρήσεων για την παραγωγή σύνθετων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής έντασης γνώσης.

Το μέσο για την επίτευξη του στόχου είναι η ενίσχυση και ενθάρρυνση συνεργατικών σχημάτων οριζόντιας και κυρίως κάθετης συνεργασίας. Στη λογική αυτή μοριοδοτήθηκαν σχήματα συνεργασίας που αναπτύχθηκαν με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς: συνεργασία μεταξύ ανέργων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, συνεργασίες μεταξύ νέων και παλιών αυτοαπασχολούμενων, συνεργασία μεταξύ ίδιων και συμπληρωματικών ειδικοτήτων.

Παράλληλα, προκειμένου η δράση να εντάξει στον σχεδιασμό της το σύγχρονο οικοσύστημα στήριξης της επιχειρηματικότητας, ενσωμάτωσε ως κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης το «voucher θερμοκοιτίδων». Αυτό μεταφράζεται σε επιδότηση σε ποσοστό 100% για δαπάνες φιλοξενίας και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών από το σύνολο των δομών στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Κύριος στόχος είναι η ένταξη των δομών αυτών στις επιλογές των νέων επιχειρηματιών ως μέσων αξιολόγησης και ωρίμανσης της ιδέας τους, αλλά και ως μέσων στήριξής τους στα πρώτα τους βήματα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, όπως είχε δημοσειευτεί το 2016, στον παρακάτω σύνδεσμο

Πρόσκληση προγράμματος "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"