ΕΣΠΑ: Eπιδότηση 50% για υπό σύσταση επιχειρήσεις τουρισμού

τουρισμός

Εντός του Μαρτίου αναμένεται η προκήρυξη για το πρόγραμμα επιδότησης που αφορά στην ίδρυση - υπό σύσταση - πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού. Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης και στη συνέχεια της υποστήριξης της λειτουργίας της για διάστημα έως έξι μηνών από την έναρξή της.

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν θα πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μια από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ]).

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις καταλυμάτων με τα ίδια χαρακτηριστικά, που έχουν αρχίσει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς να έχει αυτή ολοκληρωθεί και να λειτουργεί η νέα επιχείρηση, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.

Yπό σύσταση επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στο τομέα του Τουρισμού. Ενδεικτικές δραστηριότητες:

 1. Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
 2. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
 3. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
 4. Υπηρεσίες ενοικίασης Αυτοκινήτων
 5. Υπηρεσίες ενοικίασης Ποδηλάτων
 6. Υπηρεσίες ενοικίασης και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
 7. Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού
 8. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

Επιλέξιμες δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα οριστεί η ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, ενώ οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν:

 1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος: Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, καθώς και κάθε μορφής εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός: Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και λειτουργία νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 3. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης: Επιλέξιμες θα είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προετοιμασία για την πιστοποίηση, καθώς και τη λήψη των αντίστοιχων πιστοποιητικών, υπό τον όρο το πιστοποιητικό (π.χ. ISO) να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα και μέχρι την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου.
 4. Προβολή – Προώθηση: Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που στοχεύουν στην προβολή της επιχείρησης και στην προώθηση της υπηρεσίας/του προϊόντος της. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: Συμμετοχή σε εκθέσεις, δημιουργία ιστοσελίδας, διαφημιστικές καταχωρήσεις, λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού. Επιλέξιμες θα είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια λογισμικού, εξειδικευμένες μελέτες και υπηρεσίες παρακολούθησης επενδυτικού έργου.
 5. Λειτουργικά κόστη, δαπάνες υποστήριξης και μισθολογικό κόστος προσωπικού: για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξή της.

Προϋπολογισμός

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων θα καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και θα προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων θα είναι έως 24 μήνες. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις 400.000 € και δεν θα μπορεί να είναι κατώτερος των 80.000 €.