Μέτρο 4.2.1 - Mεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

epidotisis

Δημοσιεύθηκε η 1η Πρόσκληση του Μέτρου 4.2.1 για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020».

Βάσει του προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα στήριξης επενδύσεων ύψους 600.000€ έως και 5.000.000€ στην μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με ποσοστό χρηματοδότησης έως και 75%.
Η στήριξη παρέχεται με την μορφή της Επιχορήγησης και δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία καθώς και να χορηγηθεί προκαταβολή.

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις εκτός τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την μορφή κοινωνίας, εταιρίας αστικού δικαίου και κοινοπραξίες.

Επιλέξιμοι Κλάδοι

 1. Κρέας - Πουλερικά – κουνέλια
 2. Γάλα
 3. Αυγά
 4. Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκοτροφία – διάφορα ζώα
 5. Ζωοτροφές
 6. Δημητριακά
 7. Ελαιούχα προϊόντα (Εξαιρείται η ίδρυση ελαιοτριβείων)
 8. Οίνος
 9. Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί
 10. Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.
 11. Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό.

Προϋπολογισμός

Δράση

Κατώτατος αιτούμενος και επιλέξιμος προϋπολογισμός

Ανώτατος αιτούμενος και επιλέξιμος προϋπολογισμός

4.2.1

600.000,00 €

5.000.000,00 €

 

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ)

75%

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

 

 

50%

 

 

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Θεσσαλία

Ήπειρος

Δυτική Ελλάδα

Κεντρική Μακεδονία

Ιόνια Νησιά

Πελοπόννησος

Κρήτη

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 

40%

 

Στερεά Ελλάδα

Δυτική Μακεδονία

Αττική

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

 1. Η αίτηση στήριξης να αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ.
 2. Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων.
 3. Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόνο σε νησιωτικές περιοχές και ετήσια δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος.
 4. Ελαιοτριβεία που έχουν παύσει την λειτουργία τους μπορούν να προβούν σε αγορά μηχανημάτων για την επαναλειτουργία του.
 5. Να έχει την απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας (νόμιμη λειτουργία επιχείρησης).
 6. Να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση.
 7. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.
 8. Να υποβάλει έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. και να αφορά μόνο μια συγκεκριμένη περιοχή υλοποίησης.
 9. Εξαιρούνται δραστηριότητες σχετικές με το franchising και τα δίκτυα πρακτόρευσης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Κτιριακά

 1. Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών.
 2. Απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας εφόσον το κόστος δεν υπερβαίνει το 10 % του προϋπολογισμού. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην ΒΙΠΕ το ποσοστό ανέρχεται σε 15 %.
 3. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

Μηχανολογικός Εξοπλισμός

 1. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.
 2. Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου (Παράδειγμα: φορτηγά – σιλό, ισοθερμικά βυτία, βυτιοφόρα, φορτηγά ψυγεία). Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
 3. Αγορά καινούργιων μέσων εσωτερικής μεταφοράς όπως περαναφόρα ανυψωτικά κ.λπ.

Άυλες Δαπάνες

 1. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.)
 2. Ανάπτυξη λογισμικού, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση)

Λοιπός Εξοπλισμός

 1. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (fax, τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, Η/Υ, φωτοτυπικά, συστήματα ασφάλειας, σύστημα πυρόσβεσης κ.λπ.)

Δαπάνες Συμβούλων

 1. Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας

Ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, εξοικονόμησης ενέργειας, δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. Δαπάνες για τη σύνδεση με δίκτυο ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας ενισχύονται εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου.

Ημερομηνία υποβολής

Η έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 16/05/2017 με καταληκτική ημερομηνία την 18/08/2017

Διαδικασία Υποβολής

 1. Πρώτο Στάδιο: Υποβολή αίτησης στήριξης ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ
 2. Δεύτερο Στάδιο: Υποβολή ηλεκτρονικού φακέλου μέσω ΠΣΚΕ μετά από ενημέρωση από την Διεύθυνση Προγραμματισμού
 3. Τρίτο Στάδιο: Αποστολή στην υπηρεσία φυσικού φακέλου με 1) οικονομοτεχνική μελέτη, 2) δικαιολογητικά συμμετοχής, υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης εντός 15 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία.

Διάρκεια Υλοποίησης

 1. Καθορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης.
 2. Όσες επιχειρήσεις επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.
 3. Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε πληροφορίες για το πρόγραμμα:

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)