Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση ΜμΕ»

graduate

Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση ΜμΕ» παρέχει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο ενίσχυσης των επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν - ισχυροποιήσουν τις απαραίτητες εταιρικές δομές και προϋποθέσεις για την στήριξη εξωστρεφούς προσανατολισμού.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των μικρομεσαίων (ΜμΕ), τόσο μεταποιητικών όσο και πολλών άλλων οικονομικών κλάδων επιχειρήσεων, που επιθυμούν τη βελτίωση της εξωστρέφειας τους, της συμμετοχή του σε περιφερειακές και διεθνείς αλυσίδες προστιθέμενης αξίας και την εν γένει ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην παγκόσμια αγορά, ενσωματώνοντας πλήρως τις πολιτικές, τους στόχους και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΠΑνΕΚ. Εκτός από τον μεταποιητικό κλάδο, στα πλαίσια του προγράμματος θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα και επιχειρήσεις του κλάδου της υγείας, των κατασκευών, των δημιουργικών βιομηχανιών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, του περιβάλλοντος, της πληροφορικής και του χονδρεμπορίου, καλύπτοντας μεγάλο τμήμα οικονομικών δραστηριοτήτων των 8 τομέων εθνικών προτεραιοτήτων (εκτός του Τουρισμού).

Σχεδιασμός προτεραιοτήτων

 1.  Εξωστρέφεια επιχειρηματικότητας νέων και υφιστάμενων κυρίως μεταποιητικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ως βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.
 2.  Αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας ευκαιρίας και της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές.
 3.  Ενίσχυση των προσπαθειών των ελληνικών επιχειρήσεων να σχηματίσουν συνεργατικούς σχηματισμούς με στόχο την δημιουργία οικονομίας κλίμακας για την υποστήριξη εξωστρεφών δραστηριοτήτων.
 4. Ανάπτυξη συνεργασιών/συνεργιών βιομηχανίας - εμπορίου - υπηρεσιών και δεσμών συνεργασίας Ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.
 5. Ικανοποίηση των προαπαιτούμενων για την παροχή ενισχύσεων στους (8) τομείς εθνικής προτεραιότητα κατά τρόπο συμβατό και συμπληρωματικό με τους άξονες περιφερειακών ενισχύσεων και τις επιλογές των Περιφερειών στο πλαίσιο της έξυπνης εξειδίκευσης.
 6.  Αναπροσανατολισμό των επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές ευελιξίας και προτρέπει στην ανάπτυξη μορφών επιχειρηματικής συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο.
 7. Αντιμετώπιση της πολύ μεγάλης πτώσης της ζήτησης στην εγχώρια αγορά λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και την αξιοποίηση των σημαντικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην ευρωπαϊκή αγορά και στις διεθνείς αγορές.
 8. Ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων που μπορούσαν να συμβάλουν αποτελεσματικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη διατήρηση του εκπαιδευμένου έμψυχου δυναμικού στην Ελλάδα.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας οι οποίες μέχρι 31/12/2016 θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς δραστηριότητας

 1. Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 2. Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 3. Υλικά / Κατασκευές
 4. Εφοδιαστική Αλυσίδα
 5. Ενέργεια
 6. Περιβάλλον
 7. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 8. Υγεία – Φάρμακα.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Μηχανήματα εξοπλισμός
 2. Λογισμικό (ERP, CRM, E-commerce, e-shops, social media)
 3. Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων συσκευασίας, ετικέτας κλπ
 4. Προβολή και προώθηση (Συμμετοχή σε Διεθνείς εκθέσεις, σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου ξενόγλωσσου υλικού, διαφημιστική καταχώρηση, e-market, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατασκευή νέου διαδικτυακού τόπου)
 5. Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη (Εξειδικευμένες μελέτες, σύμβουλος παρακολούθησης επενδυτικού σχεδίου).
 6. Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού

Προυπολογισμός και Ποσοστό Ενίσχυσης

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50.000.000€ (δημόσια δαπάνη) και θα διατεθεί σε κύκλους. Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 100.000.000€.

Ο Επιλέξιμος Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 30.000€ έως και 250.000€. Τα όρια των προϋπολογισμών θα εξαρτώνται από το μέγεθος της επιχείρησης. Αναμένεται μέσος όρος προϋπολογισμού στο σύνολο των επιχειρήσεων 80.000€ με ποσοστό ενίσχυσης 50%