Δράση 4.1.1 & 4.1.3 Σχέδια βελτίωσης για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

4.1.1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στήριξη για Επενδύσεις σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Σκοπός

Στόχος του Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για Επενδύσεις σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις» (Σχέδια Βελτίωσης) είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και ο περιορισμός των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω της στήριξης υλοποίησης σχετικών επενδύσεων.

Δικαιούχοι

Συγκεκριμένα, σχετικά με τις δύο ακόλουθες Δράσεις του Υπομέτρου 4.1:

4 .1.1: Υλοποίηση Επενδύσεων που Συμβάλλουν στην Ανταγωνιστικότητα της Εκμετάλλευσης.

4 .1.3: Υλοποίηση Επενδύσεων που Συμβάλλουν στη Χρήση ΑΠΕ καθώς και στην Προστασία του
Περιβάλλοντος.

Δικαιούχοι των Δράσεων μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις:

Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει:

 1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και να μην έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους.
 2. Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2017.
 3. Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.
 4. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 5. Να  μην  είναι  άμεσα  συνταξιοδοτούμενοι  από  οποιοδήποτε  ταμείο  του  εσωτερικού  ή εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.
 6. Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης.
 7. Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες
  (όχι νεοεισερχόμενοι) ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1.

Τα νομικά πρόσωπα πρέπει:

 1. Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2017.
 2. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
 3. Να  έχουν  διάρκεια  τουλάχιστον  μέχρι  τις  31.12.2028.  Στην  περίπτωση  κατά  την οποία  η διάρκεια δεν ορίζεται ή έχει λήξει πρέπει να οριστεί / ανανεωθεί πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.
 4. Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.
 5. Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 τα υποψήφια νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.

Οι   υποψήφιοι   δικαιούχοι    συλλογικά   σχήματα,   όπως   ομάδες   παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ, πρέπει:

 1. Να  είναι  εγγεγραμμένοι  και  ενήμεροι  στο  μητρώο,  το  οποίο  ορίζεται  από  την  ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως κοινός νόμιμος εκπρόσωπος για τους σκοπούς του προγράμματος.
 3. Να έχουν διακριτή λογιστική διαχείριση στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου
 4. Να εμφανίζουν τις 3 προηγούμενες χρήσεις από το έτος υποβολής  κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων  προ  φόρων  και  αποσβέσεων  και  μέσο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των €30.000. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τριών χρήσεων, θεωρούνται νεοσύστατα και καθίστανται επιλέξιμα.
 5. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα. Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται  στο  καθεστώς  άλλου  νομικού  προσώπου,  τότε η υποχρέωση αφορά το νομικό πρόσωπο στο οποίο υπάγεται

Προϋπολογισμός & ποσοστό χρηματοδότησης

Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου επί εξοφλημένων δαπανών που κρίνονται επιλέξιμες από το διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων πληρωμής και δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία. Επίσης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής υπό τις προϋποθέσεις.

Το εύρος προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων ανά Δράση διαμορφώνεται ως εξής:

4.1.1

 • Για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων ο προϋπολογισμός δύναται να είναι έως €300.000 και υπό προϋποθέσεις έως €500.000.
 • Για  συλλογικές  επενδύσεις,  ο  προϋπολογισμός  δύναται  να  είναι  έως  €500.000  και  υπό προϋποθέσεις έως €1.000.000.

4.1.3

 • Για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων, ο προϋπολογισμός δύναται να είναι έως €150.000, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ υπό προϋποθέσεις.
 • Για συλλογικές επενδύσεις έως  €500.000

Η ένταση ενίσχυσης προσδιορίζεται από τον πίνακα που ακολουθεί:

Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους* Ανατολική Μακεδονία – Θράκη & Ήπειρος Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος & Κρήτη Στερεά Ελλάδα & Δυτική Μακεδονία Αττική
Ο δικαιούχος κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης α) δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας, διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα** και ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της εκμετάλλευσης αυτής ή β) έχει ενταχθεί ως δικαιούχος μέτρων Νέων Γεωργών (ΠΑΑ) την τελευταία πενταετία. 80% 70% 60% 60% 50%
Δικαιούχοι σε ορεινές περιοχές 75% 60% 60% 60% 50%
Δικαιούχοι σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα*** 75% 50% 50% 50% 40%
Δικαιούχοι σε Κανονικές Περιοχές 75% 50% 50% 40% 40%
Συλλογικές επενδύσεις στο σύνολο των περιοχών 85% 60% 60% 60% 60%

*Περιφέρειες  Βορείου  και  Νοτίου  Αιγαίου  και  νησιά  Θάσος,  Σαμοθράκη,  Σποράδες,  Κύθηρα, Αντικύθηρα, Αμολιανή, Γαύδος και νησιά περιφερειακής ενότητα Εύβοιας, εξαιρουμένης της Εύβοιας.
** Κατοχή Πτυχίου - Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου ≥ 3 του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων.
*** Βάσει της Οδηγίας 81/645/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά.

Διευκρινίζεται ότι:

 • Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της  που παρέχεται από το  υπομέτρο  4.1  δεν  μπορεί  να  υπερβεί  αθροιστικά  για  όλες  τις  δράσεις  του  υπομέτρου  τις €500.000 στην περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου που υποβάλει περισσότερες της μίας αιτήσεων εντός της Προγραμματικής Περιόδου.
 • Ο  επιλέξιμος προϋπολογισμός  που  λαμβάνεται  υπόψη  για  τον  υπολογισμό  της  στήριξης  που παρέχεται  από  το  υπομέτρο  4.1  δεν  μπορεί  να  υπερβεί  αθροιστικά  για  όλες  τις  δράσεις  του υπομέτρου τα €1.000.000 στην περίπτωση όπου συλλογικό σχήμα υποβάλει περισσότερες της μία αιτήσεων εντός της Προγραμματικής Περιόδου.

Επιλέξιμες δαπάνες

Δράση  4 .1 .1

✓    Ίδρυση,   μετεγκατάσταση,   ανέγερση,   επέκταση,   αποπεράτωση   και   εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών .
Ενδεικτικά ενισχύονται σταβλικές εγκαταστάσεις, μελισσοκομικές εγκαταστάσεις (π.χ. χώρος εξαγωγής μελιού και αποθήκες), εγκαταστάσεις προετοιμασίας προϊόντων για πρώτη πώληση, αποθήκες και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι, θερμοκήπια και δικτυοκήπια, περιφράξεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας αυτής, εργαστήρια ιστοκαλλιέργειας, κάθε άλλη κτιριακή υποδομή και κατασκευή που είναι απαραίτητη για την κανονική λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης και δε συμπεριλαμβάνεται στις δαπάνες των λοιπών κατηγοριών της Δράσης 4.1.1.
✓    Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού .
✓    Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου .
✓    Αγορά,  μεταφορά  και  εγκατάσταση  πολυετών  φυτειών  των  οποίων  η  εγκατάσταση  δε γίνεται με τη χρήση σπόρου .
✓    Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτείων .
✓    Αγορά   και   εγκατάσταση   εξοπλισμού   Η/Υ   και   λογισμικού   διαχείρισης   γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου .
✓    Γενικές  Δαπάνες ,  όπου  περιλαμβάνεται  κάθε  άυλη  δαπάνη  που  συνδέεται  άμεσα  με  την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ.

Δράση  4 .1 .3

✓    Επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ
Ενδεικτικά αναφέρονται: (Φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα ή αυτόνομα , Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, θερμική ενέργεια-γεωεναλλάκτες, υδρογεώτρηση, Αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας, Ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένες ή αυτόνομες, Καυστήρες βιομάζας, Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.)
✓    Επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος
Ενδεικτικά αναφέρονται: (Κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές κατασκευές που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της γεωργικής εκμετάλλευσης (όπως βοηθητικοί χώροι, κατασκευή τοποθέτησης διαχωριστήρα κ.λπ.), Δεξαμενές (όπως ομογενοποίησης, αερόβιος αντιδραστήρας, αναερόβιος αντιδραστήρας κ.λπ.),Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης (όπως διαχωριστήρας, εξοπλισμός βιοαερίου, εξοπλισμός κομποστοποίησης κ.λπ.), Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.)
✓    Γενικές Δαπάνες όπου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

Προθεσμία και διάρκεια έργου

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται κατά το διάστημα από 21/12/2017 έως 2/4/2018 στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις δράσεις της παρούσας, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και οριστικοποιούν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης λαμβάνοντας ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής του αιτήματος τους. Σε δεύτερο στάδιο, έπειτα από ανακοίνωση της ΕΥΕ ΠΑΑ, οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά συμπληρωματικά στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Η προθεσμία υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων ορίζεται στα 3 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε πληροφορίες για το πρόγραμμα:

«Πρόσκληση Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3».