Αναπτυξιακός νόμος 4399/2016 «Συνέργειες και Δικτυώσεις»

graduate

Σκοπός

Στόχος του καθεστώτος «Συνέργειες και Δικτυώσεις», του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις επιχειρηματικές συστάδες (cluster), καθώς και η αύξηση των σημαντικών οικονομιών που δύνανται να παραχθούν για το σύνολο της οικονομίας από τη δημιουργία πυκνών οριζόντιων και κάθετων δικτυώσεων, μέσω της διασποράς της συνεργατικής κουλτούρας στην ελληνική επιχειρηματικότητα.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του καθεστώτος είναι οι Επιχειρηματικές Συστάδες (cluster), δηλαδή δίκτυα επιχειρήσεων, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν ερευνητικά/ εκπαιδευτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί έρευνας και ανάπτυξης, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., κ.λπ.), που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο και έχουν θεματική εστίαση. Οι επιχειρηματικές συστάδες διευθύνονται και συντονίζονται από φορέα διαχείρισης με νομική προσωπικότητα, στον οποίο συμμετέχουν όλα τα μέλη του.

Στις επιχειρηματικές συστάδες που υπάγονται στο παρόν καθεστώς πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον:

 1. έξι (6) επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στο Νομό Θεσσαλονίκης,
  • ή
 2. τέσσερις (4) επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της επικράτειας.

Σε περιπτώσεις που οι κοινές δράσεις αναπτύσσονται συνδυαστικά στις προαναφερθείσες γεωγραφικές περιοχές, τότε ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων προσδιορίζεται κατά αντιστοιχία προς τις περιπτώσεις αυτές, με βάση τους νομούς στους οποίους πραγματοποιούνται οι επενδυτικές δαπάνες που υπερβαίνουν το 50% του επιλέξιμου κόστους. Αν στην επιχειρηματική συστάδα συμμετέχουν επιχειρήσεις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες, τότε αυτές θεωρούνται ως μία, για τον προσδιορισμό του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι στο εν λόγω καθεστώς, συμπληρωματικά προς τις επιλέξιμες δραστηριότητες του Αναπτυξιακού Νόμου, δύναται να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια που θα αφορούν τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 1. Νομικές και Λογιστικές Δραστηριότητες (ΚΑΔ-69).
 2. Δραστηριότητες Παροχής Συμβουλών Διαχείρισης (ΚΑΔ-70.2).
 3. Αρχιτεκτονικές Δραστηριότητες και Δραστηριότητες Μηχανικών - Τεχνικές Δοκιμές και Αναλύσεις (ΚΑΔ-71).
 4. Διαφήμιση και Έρευνα Αγοράς (ΚΑΔ-73)

Προϋπολογισμός & ποσοστό χρηματοδότησης

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς, δύναται να ενισχυθούν με τα εξής:

 1. Φορολογική απαλλαγή, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό και αξιοποιείται σε ετήσια βάση έως 20% της συνολικής ενίσχυσης για διάστημα από 5 έως 15 φορολογικά έτη.
 2. Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.
 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο με την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

Σημειώνεται ότι στις επιχειρηματικές συστάδες, στις οποίες περιλαμβάνεται μεγάλη επιχείρηση με % συμμετοχής στο φορέα διαχείρισης >50%, παρέχονται τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται από το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, με μέγιστο ύψος ενίσχυσης τα €5 εκ. ανά επενδυτικό σχέδιο, τα €10 εκ. ανά επιχείρηση και τα €20 εκ. ανά όμιλο.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες που ενισχύονται στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος του Αναπτυξιακού Νόμου είναι οι ακόλουθες:

 1. Κτηριακά: η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων από 45% έως 80% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.
 2. Αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης: (κτήρια, μηχανήματα, εξοπλισμός) εφόσον η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της (τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός να είναι έως επτά (7) ετών).
 3. Εξοπλισμός: αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 4. Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης: υπό τον όρο ότι θα περιέλθουν στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη.
 5. Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων: εξαιρούνται οι κτηριακές εγκαταστάσεις.
 6. Μεταφορά τεχνολογίας: μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
 7. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου: ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
 8. Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας: αφορά θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και για διάστημα 2 ετών (δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες δαπάνες).
 9. Συμβουλευτικές υπηρεσίες: μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
 10. Μέτρα ενεργειακής απόδοσης: πρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης.
 11. Αποκατάσταση μολυσμένων χώρων: δαπάνες εργασιών αποκατάστασης.
 12. Παραγωγή Ενέργειας: από ανανεώσιμες πηγές (σύμφωναμε τους σχετικούς περιορισμούς).
 13. Συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ: μόνο για επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε συμπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.
 14. Δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας (cluster καινοτομίας): μόνο για τις επιχειρηματικές συστάδες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως καινοτομικές.

Προθεσμία και διάρκεια έργου

 1. Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, μετά την
  προκήρυξη του καθεστώτος.
 2. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.
 3. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την
  ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής.
 4. Τα επενδυτικά σχέδια ολοκληρώνονται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
  και με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.