ΤΕΠΙΧ IΙ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

graduate

Σκοπός

Σκοπός είναι η ενίσχυση της ρευστότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διαθέτουν επιλέξιμο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), μέσω χαμηλότοκων χρηματοδοτικών προϊόντων που προέρχονται από τη συνεπένδυση μεταξύ του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) και της εκάστοτε τράπεζας (σε αναλογία 1:1).

Δικαιούχοι

Η Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., I.K.E.) που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες) και οι οποίες πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

 • Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας.
 • Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».
 • Επιχειρήσεις που τηρούν ενήμερες οφειλές δανείων εφόσον, έχουν λάβει την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ σε προγράμματα που έληξαν ή ευρίσκονται σε ισχύ
 • Δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της Ελληνικής επικράτειας - πλην εξαιρέσεων, εφόσον διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.
 • Προϋπολογισμός & ποσοστό χρηματοδότησης

  Προσφέρονται 2 δανειακά προϊόντα, ανάλογα με το είδος των προβλεπόμενων δαπανών, ως εξής:

 • Δάνεια κεφαλαίου κίνησης- ειδικού σκοπού από €10.000 έως €300.000
 • Επιχειρηματικά επενδυτικά δάνεια από €10.000 έως €800.000
 • Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτημα και για τα δύο είδη δανείων.

  Επιλέξιμες δαπάνες

  Οι επιλέξιμες δαπάνες (ανάλογα με το είδος του δανείου) είναι:

  1. δαπάνες δημιουργίας, ιδρύσεως, επεκτάσεως μίας επιχειρήσεως κ.ά.)
  2. αγορά πρώτων υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων,
  3. μισθοδοσίες προσωπικού
  4. λειτουργικά κόστη
  5. κάλυψη επενδυτικών αναγκών
  6. αγορά εξοπλισμού
  7. εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων

  Προθεσμία

  Υποβολή των αιτημάτων γίνεται έως εξαντλήσεων των πόρων του προγράμματος και η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων ορίζεται η 30/6/2018.