Πρόγραμμα Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων

Ολοκληρώθηκε η προκήρυξη από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για δύο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων όλων των κλάδων Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στα προγράμματα «Ψηφιακό Άλμα» και «Ψηφιακό Βήμα», τα οποία και θέτουν ως στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Βασικές προϋποθέσεις και στα δύο προγράμματα είναι οι επιχειρήσεις:

• Να έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
• Να αναβαθμιστούν τουλάχιστον σε 1 ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα από την αρχική στο πρόγραμμα «Ψηφιακό Βήμα» και κατά 2 βαθμίδες στο πρόγραμμα «Ψηφιακό Άλμα»
• Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ
• Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
• Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
• Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις
• Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης

Στο πρόγραμμα ΔΕ θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

• οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
• οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

Επιλέξιμες Δαπάνες

Η δικαιούχος επιχείρηση θα μπορεί να υλοποιήσει τις ακόλουθες δαπάνες (ενδεικτική καταγραφή):

Εξοπλισμός

• Eξυπηρετητές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
• Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)]
• Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
• Εξοπλισμός γραφείου (projectors, printers κλπ)
• Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, tablets, τηλεοράσεις, set top boxes κλπ)
• Ψηφιακός εξοπλισμός για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας (πχ. Ηλεκτρονική παραγγελιοληψία).

Λογισμικό

• Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ
• Ανάπτυξη ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version)
• Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop
• Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ,
• Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών.
• Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου SCMS, WMS)
• Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ)
• Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης
• Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Υπηρεσίες

• Φιλοξενία (hosting, collocation)
• Σύνδεση στο Διαδίκτυο
• Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)
• Υπηρεσίες προώθησης/παρουσίασης στα Social media
• Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης
• Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος
• Ανάπτυξη ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας

Προϋπολογισμός

Ο Συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000€ έως 50.000€ για το πρόγραμμα «Ψηφιακό Βήμα» και από 55.000 € έως 400.000€ για το πρόγραμμα «Ψηφιακό Άλμα».
Και στα δυο προγράμματα η επιδότηση ανέρχεται στο 50%.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής επενδυτικών προτάσεων ορίστηκε η Δευτέρα 11 Ιουνίου και καταληκτική ημερομηνία η Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018.