Κατοχύρωση ονόματος (εμπορικού σήματος)

Διαδικασία ΚατοχύρωσηςΕμπορικού Σήματος

Η κατοχύρωση ονόματος ή αλλιώς εμπορικού σήματος είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί για κάθε επιχείρηση, καθώς το brandnameείναι αυτό που θα την καταστήσει ευρέως γνωστή στο καταναλωτικό κοινό.Στην Ελλάδα,η διαδικασία πραγματοποιείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Αντίστοιχα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται από την αντίστοιχη υπηρεσία της Ε.Ε. που ονομάζεται OHIM, ενώ διεθνώς, ένα σήμα κατοχυρώνεται στην WIPO.

Η κατοχύρωση του εμπορικού σας σήματος διασφαλίζει την επωνυμία της εταιρείας σας, καθώς και την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων σας. Αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο για την επιχείρησή σας, καθώς αποτρέπει άλλες εταιρίες να δημιουργήσουν απομιμήσεις των δικών σας προϊόντων.Το πιο ενδεδειγμένο και σύνηθες για μια επιχείρηση είναι η εμπορική της επωνυμία, το όνομα του ιστοτόπου και το εμπορικό της σήμα να βρίσκονται σε πλήρη ταύτιση. Η εμπορική επωνυμία διακρίνει τον φορέα της επιχείρησης, το όνομα του ιστοτόπου διακρίνει την διαδικτυακή της διεύθυνση και το εμπορικό σήμα διακρίνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης.

Όταν μία εμπορική επωνυμία ακολουθεί την διαδικασία κατοχύρωσης εμπορικού σήματος, τότε:

α. προσδιορίζει αναμφισβήτητα και επίσημα την απαραίτητη σύνδεση ανάμεσα στα προϊόντα/υπηρεσίες και την επιχείρηση. Προσδιορίζει και εγγυάται, δηλαδή, με σαφήνεια και ασφάλεια στο αγοραστικό κοινό την προέλευση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών από την συγκεκριμένη επιχείρηση.
β. Το όνομα της εταιρείας συνδέεται με την ποιότητα των προϊόντων/υπηρεσιών που αυτή προσφέρει. Γεγονός που χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης, σε μεταγενέστερη μεταβίβαση του εμπορικού σήματος της επιχείρησης, έναντι χρηματικού τιμήματος.
γ. Η επιχείρηση αποκτά ένα επιπλέον διαφημιστικό πλεονέκτημα με το κύρος που προσδίδεται σε αυτήν από την επίσημη κατοχύρωση του ονόματός της. Με βάση όλα τα παραπάνω,καθίσταταιλοιπόν απόλυτα σαφές ότι η κατοχύρωση του ονόματος μιας επιχείρησης είναι ιδιαίτερα σημαντική για το κύρος της, καθώς επίσης και για την ποιότητα και την φήμη των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που αυτή προσφέρει. Ελαχιστοποιείται, έτσι, ο κίνδυνος παραπλάνησης του αγοραστικού κοινού και διασφαλίζεται η καλύτερη λειτουργία της αγοράς(εγχώριας, ευρωπαϊκής, διεθνούς).

Διάρκεια προστασίας – Ανανέωση εμπορικού σήματος

Η διάρκεια προστασίας ενός εμπορικού σήματος που έχει κατοχυρωθεί είναι μία δεκαετία (10 έτη). Η διάρκεια ισχύος ενός εμπορικού σήματος, μπορεί να παρατείνεται με εμπρόθεσμη κατάθεση σχετικής αίτησης ανανέωσης και καταβολή του αντίστοιχου τέλους.

Διαδικασία κατοχύρωσης

ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Σύμφωνα τον ισχύοντα νόμο περί σημάτων (υπ’ αριθμ. 4072/2012), η διαδικασία κατοχύρωσης ενός εμπορικού σήματος σε εθνικό επίπεδο περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 1. Αρχικά, γίνεται η επιλογή των κλάσεων που αφορούν επιχειρηματικά το εμπορικό σας σήμα. Κλάσεις είναι κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τις απαραίτητες κλάσεις για την επιχείρησή σας.
2. Στη συνέχεια, γίνεται ένας προέλεγχος από Δικηγόρο, ώστε να διασφαλιστεί ότι το εμπορικό σήμα που σας ενδιαφέρει είναι ελεύθερο για τις κλάσεις που επιλέξατε.
3. Για την κατοχύρωση εμπορικού σήματος σε εθνικό επίπεδο, κατατίθεται δήλωση από εξειδικευμένο νομικό συνεργάτη στην Υπηρεσία Σημάτων του Υπουργείου Οικονομίας ,Ανάπτυξης και Τουρισμού, αφού ξαναγίνει πλήρης νομικός έλεγχος για την διαθεσιμότητα του σήματος όσον αφορά τις ημέρες που μεσολάβησαν από τον προηγούμενο έλεγχο.
4. Η δήλωση καταχωρείται στο μητρώο σημάτων. Για κάθε δήλωση δημιουργείται μία ηλεκτρονική καρτέλα, μέσω της οποίας ελέγχουμε όλη την πορεία της διαδικασίας μέχρι την τελική κατοχύρωση του εμπορικού σήματος (τις αποφάσεις, ανακοπές , προσφυγές κλπ.). 5. Αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος, τότε η Υπηρεσία Σημάτων εκδίδει απόφαση αποδοχής της δήλωσης του εν λόγω εμπορικού σήματος.
6. Εάν υπάρχουν αντιρρήσεις από την Υπηρεσία Σημάτων, ο καταθέτης (δικηγόρος) θα κληθεί, εντός προθεσμίας, να καταθέσει τις νομικές του παρατηρήσεις. ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Για τη διαδικασία κατοχύρωσης ενός εμπορικού σήματος σε κοινοτικό επίπεδο ακολουθείται η εξής διαδικασία:

1. Αρχικά, γίνεται η επιλογή των κλάσεων που αφορούν επιχειρηματικά το εμπορικό σας σήμα. Κλάσεις είναι κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών. Η επιλογή των κλάσεων πρέπει να γίνεται με προσοχή και σαφήνεια (από εξειδικευμένο νομικό) για να αποφεύγεται ο κίνδυνος να συγχέεται το εμπορικό σας σήμα με άλλα παραπλήσια που αφορούν την ίδια κλάση.
2. Στη συνέχεια, γίνεται ένας πρώτος έλεγχος από τους εξειδικευμένους νομικούς συνεργάτες μας, ώστε να διασφαλιστεί ότι το προς κατοχύρωση κοινοτικό σήμα που σας ενδιαφέρει είναι ελεύθερο για τις κλάσεις που επιλέξατε.
3. Έπειτα κατατίθεται αίτηση κατοχύρωσης του κοινοτικού σήματος στο Κοινοτικό Γραφείο Σημάτων και λαμβάνεται αριθμός κοινοτικού σήματος.
4. Με την κατάθεση αίτησης κατοχύρωσης του κοινοτικού σήματος ξεκινά η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, μέσα στην οποία πρέπει να κατατεθούν τα τέλη κατοχύρωσης σε σχετικό τραπεζικό λογαριασμό του Κοινοτικού Γραφείου.
5. Εν συνεχεία, ο φάκελος ακολουθεί την εσωτερική διαδικασία του Κοινοτικού Γραφείου, δηλαδή εξετάζεται η αίτηση και γίνεται αποδεκτή σε πρώτο επίπεδο αν πληροί όλα τα απαραίτητα τυπικά στοιχεία ή σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται.
6. Έπειτα, ερευνάται αν το συγκεκριμένο κοινοτικό σήμα είναι διαθέσιμο για τις συγκεκριμένες κλάσεις. Αν δεν βρεθεί κανένα όμοιο ή παραπλήσιο προγενέστερο σήμα που να αφορά στις ίδιες κλάσεις , το σήμα γίνεται αποδεκτό και σε δεύτερο επίπεδο.
7. Το κοινοτικό σήμα δημοσιεύεται.
8. Αν υπάρχουν αντιρρήσεις από τρίτους που θεωρούν ότι το προς κατοχύρωση σήμα μοιάζει με το δικό τους, ακολουθείται μια διαδικασία διαπραγματεύσεων ή και ανακοπής, αλλιώς το κοινοτικό σήμα κατοχυρώνεται σε τελικό βαθμό.

ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

Η διαδικασία κατοχύρωσης διεθνούς σήματος προαπαιτεί την κατοχύρωση ή την σχετική κατάθεση αίτησης του σήματος σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο. Η διαδικασία που ακολουθείται για την κατοχύρωση διεθνούς σήματος είναι,λοιπόν, αντιστοίχως α) κατάθεση σχετικού φακέλου στο Υπουργείο Εμπορίου ή β) κατάθεση σχετικού φακέλου στο Κοινοτικό Γραφείο Σημάτων και στην αυθημερόν καταβολή του τέλους μεταβίβασης (transmissionfees), προκειμένου να διαβιβάσει το Κοινοτικό Γραφείο τον φάκελο στο Διεθνές Γραφείο Σημάτων.

Αν ενδιαφέρεστε για κατοχύρωση του εμπορικού σήματος της επιχείρησής σας, μη διστάσετε να μας ρωτήστε για το κόστος και προστατέψτε έτσι σήμερα κιόλας το εμπορικό σας σήμα, πριν το κατοχυρώσει άλλος!

Υπεύθυνος κατοχυρώσεων σημάτων:
Αστρακιανάκης Μάνος - 6976406040