Σε διαδικασία διαβούλευσης η αδειοδότηση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών


Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας, στην οποία περιλαμβάνεται και ο τρόπος της υποβολής των σχετικών αιτήσεων, περιβαλλοντικών, χωροταξικών και πολεοδομικών θεμάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την εγκατάσταση σε γήπεδα και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής, σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW, με βάση το άρθρο 4 του ν.4203/2013 (Α 235) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν.4546/2018 (Α 101)». Τα σχόλια και οι προτάσεις, που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των διατάξεων της προτεινόμενης ρύθμισης.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου στις 14:00 και ολόκληρη την υπουργική απόφαση μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά παρακάτω.

Άρθρο 1
Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής
Με την παρούσα καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των λοιπών διατάξεων που αφορούν στην ανάπτυξη αιολικών σταθμών, η αδειοδοτική διαδικασία, στην οποία περιλαμβάνεται και ο τρόπος της υποβολής των σχετικών αιτήσεων, περιβαλλοντικά, χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την εγκατάσταση σε γήπεδα και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των εξήντα (60) kW, εφεξής σταθμών.

Άρθρο 2
Αδειοδοτικά θέματα
1. Οι σταθμοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας.
2. Οι σταθμοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).
3. Για τους σταθμούς με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των είκοσι (20) kW απαιτείται η υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
4. Για τους σταθμούς με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των είκοσι (20) kW απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή της οικείας Περιφέρειας.
5. Για τους σταθμούς της προηγούμενης περίπτωσης, που εγκαθίστανται σε γήπεδο που βρίσκεται σε περιοχή Natura 2000, ή σε παράκτια ζώνη που απέχει λιγότερο από 100 μέτρων από την οριογραμμή του αιγιαλού εκτός βραχονησίδων, ή γειτνιάζουν σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων με αιολικό σταθμό που είναι εγκατεστημένος σε άλλο γήπεδο και έχει εκδοθεί γι’ αυτόν άδεια παραγωγής ή ΑΕΠΟ ή Προσφορά Σύνδεσης, η δε συνολική ισχύς των αιολικών σταθμών υπερβαίνει τα είκοσι (20) kW, απαιτείται η υπαγωγή σε ΠΠΔ.
6. Οι σταθμοί, που εγκαθίστανται εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, απαλλάσσονται από την υπαγωγή σε ΠΠΔ και από την υποχρέωση χορήγησης βεβαίωσης απαλλαγής.
7. Για την εγκατάσταση των σταθμών απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
8. Για τις δομικές κατασκευές όπως τα θεμέλια των πύργων των μικρών ανεμογεννητριών και τα οικήματα στέγασης εξοπλισμού ελέγχου και μετασχηματιστών απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας

Άρθρο 3
Χωροταξικά θέματα – Περιοχές Εγκατάστασης - Ζώνες αποκλεισμού και ασυμβατότητας
1. Η εγκατάσταση σταθμών επιτρέπεται υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:
α. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών, σε γήπεδα εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο των 2000 κατοίκων ή οικισμών προ του 1923 ή εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικής δραστηριότητας, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των εξήντα (60) kW.
β. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών σε Λιμένες, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των εξήντα (60) kW
γ. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών εντός πολυγώνου αδειοδοτημένου ή υπό αδειοδότηση αιολικού σταθμού.
2. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, για τη χωροθέτηση σταθμών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ (ΚΥΑ 49828/2008 – ΦΕΚ Β’ 2464/2008) (ΕΧΠΣΑΑ – ΑΠΕ).
3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ΕΧΠΣΑΑ – ΑΠΕ, η εγκατάσταση σταθμών αποκλείεται εντός των παρακάτω περιοχών:
α. Των κηρυγμένων διατηρητέων μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και των άλλων μνημείων μείζονος σημασίας της παρ. 5 ββ) του άρθρου 50 του ν.3028/2002, καθώς και των οριοθετημένων αρχαιολογικών ζωνών προστασίας Α που έχουν καθορισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν.1892/1991 ή καθορίζονται κατά τις διατάξεις του ν.3028/2002.
β. Των περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης που καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 2 και 21 του ν.1650/1986.
γ. Των ορίων των Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας (Υγρότοποι Ραμσάρ).
δ. Των πυρήνων των εθνικών δρυμών και των κηρυγμένων μνημείων της φύσης και των αισθητικών δασών που δεν περιλαμβάνονται στις περιοχές της περιπτώσεως β.
4. Οι αποστάσεις χωροθέτησης των σταθμών από τις περιοχές αποκλεισμού της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του ΕΧΠΣΑΑ- ΑΠΕ με εξαίρεση τις ελάχιστες αποστάσεις εγκατάστασης από την ασύμβατη χρήση των 5 πρώτων γραμμών του πίνακα Δ. Αποστάσεις από οικιστικές δραστηριότητες, οι οποίες μειώνονται κατά 50%.

Άρθρο 4
Αποστάσεις
1. Για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 13 της ΥΑ Δ6/Φ1/οικ.13310/2007 (ΦΕΚ Β΄1153) που αφορά στις αποστάσεις ασφαλείας ανεμογεννητριών.
2. Για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών οριζόντιου άξονα ισχύουν επιπρόσθετα οι ακόλουθοι περιορισμοί:
α. Ελάχιστη απόσταση κατώτατου σημείου τροχιάς περιστροφής της φτερωτής από το έδαφος, το δάπεδο ή άλλη οριζόντια επιφάνεια τουλάχιστον ίση με 3 m.
β. Ελάχιστη απόσταση από ανεμογεννήτρια του ιδίου σταθμού τουλάχιστον ίση με την διάμετρο της φτερωτής επί 2,5 φορές (2,5 x d).
γ. Ελάχιστη απόσταση από άλλον αιολικό σταθμό τουλάχιστον ίση με το μέγιστο ύψος της ανεμογεννήτριας, που ορίζεται ως το ύψος της κατασκευής από το έδαφος ή το δάπεδο έως το υψηλότερο σημείο της τροχιάς της φτερωτής (με το πτερύγιο φτερωτής στο ανώτερο σημείο).
δ. Από εναέρια δίκτυα διανομής, σταθερά εμπόδια (κτίρια, στύλοι κτλ), οδικούς άξονες, οδικά δίκτυα αρμοδιότητας ΟΤΑ και σιδηροδρομικούς σταθμούς και δίκτυα, ελάχιστη απόσταση τουλάχιστον ίση με το μέγιστο ύψος της ανεμογεννήτριας, προσαυξημένο κατά το μεγαλύτερο μεταξύ του 10% του μέγιστου ύψους και της ελάχιστης οριζόντιας απόστασης της γραμμής (ή του υπό τάση στοιχείου) από κτίρια που προβλέπει ο Κανονισμός Εγκατάστασης & Συντήρησης Υπαιθρίων Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΕΣΥΓΗΕ).
3. Για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών σε γήπεδα, επιτρέπεται ελάχιστη απόσταση από ανεμογεννήτρια άλλου σταθμού τουλάχιστον ίση με 150 m.
4. Για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών σε γήπεδα ισχύουν οι ειδικοί όροι και περιορισμοί του άρθρου 4 του ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ Δ’ 270) και του άρθρου 7 του ΠΔ/24-4-85 (ΦΕΚ Δ’ 181), με την επιφύλαξη της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.2244/1994.

Άρθρο 5
Ηχητική και οπτική όχληση
1. Για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών απαιτείται:
α. Οι διαστάσεις και το σημείο τοποθέτησης της μικρής ανεμογεννήτριας να μην επιτρέπουν την δημιουργία σκίασης (shadow flicker), σε μεμονωμένη νομίμως υφιστάμενη κατοικία, μεγαλύτερης διάρκειας από 30 ώρες ετησίως και 30 λεπτών ημερησίως.
β. η εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου θορύβου μικρότερου των 45 db(Α) στο εγγύτερο του σταθμού σημείο νομίμως υφιστάμενης κατοικίας. Το επίπεδο θορύβου τεκμηριώνεται με το διάγραμμα απόστασης - θορύβου που περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά πιστοποίησης τύπου της συγκεκριμένης μικρής ανεμογεννήτριας.
2. Η συμμόρφωση με τις παραπάνω απαιτήσεις είναι ευθύνη του ενδιαφερομένου και τεκμηριώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/85, στην οποία να αναφέρεται ότι (α) δεν προκαλείται σκίαση (shadow flicker) σε γειτονικές οικίες μεγαλύτερης διάρκειας από 30 ώρες ετησίως και 30 λεπτών ημερησίως, και (β) το επίπεδο θορύβου από τη λειτουργία του σταθμού στην κοντινότερη απόσταση μεταξύ αυτού και νομίμως υφιστάμενης γειτονικής κατοικίας εκτιμάται ότι είναι μικρότερο από 45 db(Α).

Άρθρο 6
Πιστοποίηση
1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών, που φέρουν πιστοποίηση τύπου σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61400-2 ή 61400-1 του διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης International Electrotechnical Commission, ή άλλο αντίστοιχο εθνικό πρότυπο. Επιπλέον απαιτείται η ύπαρξη πιστοποιημένων μετρήσεων εκπομπής ακουστικού θορύβου και ποιότητας ισχύος σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 61400-11 και IEC 61400-21 αντίστοιχα. Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται με την έκδοση Βεβαίωση Πιστοποίησης Τύπου (εφεξής Βεβαίωση) από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.).
2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση πιστοποίησης τύπου οι μικρές ανεμογεννήτριες που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και από εκπαιδευτικούς ή/και ερευνητικούς φορείς, για το χρονικό διάστημα που λειτουργούν για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς ή για τη διενέργεια πιστοποιήσεων ή μετρήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές οι σταθμοί θα συνδέονται και θα λειτουργούν με ευθύνη των αντίστοιχων φορέων. Κατά τα λοιπά, για τη σύνδεση τους με το δίκτυο θα ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στο Άρθρο 10.
3. Το Κ.Α.Π.Ε. θα καταρτίσει Κατάλογο με τύπους μικρών ανεμογεννητριών που διαθέτουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Τύπου (εφεξής Κατάλογος), στον οποίο θα περιλαμβάνονται οι τύποι για τους οποίους έχει εκδοθεί Βεβαίωση που βρίσκεται σε ισχύ. Ο Κατάλογος θα ενημερώνεται τακτικά ως προς την έκδοση νέων Βεβαιώσεων, τη λήξη και την ανανέωση πιστοποιήσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, και θα αναρτάται στον ιστότοπο του Κ.Α.Π.Ε. (www.cres.gr).
4. Για κάθε τύπο μικρής ανεμογεννήτριας που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο, κατόπιν υποβολής αιτήματος εκδίδεται η Βεβαίωση από το Κ.Α.Π.Ε.
5. Για κάθε τύπο μικρής ανεμογεννήτριας που δεν περιλαμβάνεται στον Κατάλογο, για την έκδοση της Βεβαίωσης υποβάλλεται αίτημα προς το Κ.Α.Π.Ε., το οποίο συνοδεύεται από τις πιστοποιήσεις και τα τεχνικά φυλλάδια, περιλαμβανομένων:
α. της έκθεσης ποιότητας ισχύος, και
β. της έκθεσης μετρήσεων για την τεκμηρίωση του εκπεμπόμενου ακουστικού θορύβου.
Το Κ.Α.Π.Ε. προβαίνει σε έλεγχο των σχετικών πιστοποιητικών και δικαιολογητικών και εκδίδει τη Βεβαίωση, ενημερώνοντας τον Κατάλογο της παρ. 3.
6. Οι μικρές ανεμογεννήτριες που εγκαθίστανται και δεν συνδέονται στο δίκτυο διανομής, με ονομαστική ισχύ μέχρι πέντε (5) kW ανά Α/Γ και σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 μέτρων ή του τετραπλασίου της διαμέτρου της Α/Γ από τα όρια της ιδιοκτησίας, εξαιρούνται από την υποχρέωση πιστοποίησης τύπου. Για τις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται οι μικρές ανεμογεννήτριες να φέρουν μόνο σήμανση CE.

Άρθρο 7
Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού μικρών ανεμογεννητριών – Σύνδεση με το δίκτυο.
1. Οι σταθμοί ονομαστικής ισχύος έως και εξήντα (60) kW συνδέονται στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης. Η σύνδεσή τους στο δίκτυο, όταν είναι εφικτή, μπορεί να υλοποιηθεί είτε μέσω σχήματος ανεξάρτητου παραγωγού που θα λαμβάνει Λειτουργική Ενίσχυση Σταθερής Τιμής μετά από επιτυχή συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών του αρ. 7 του ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α‘ 149), είτε μέσω σχήματος αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν.3468/2006 όπως ισχύει.
2. Η ονομαστική ισχύς της ανεμογεννήτριας είναι αυτή που ορίζεται στο πιστοποιητικό τύπου, είτε ως ονομαστική ισχύς (rated power), είτε ως ισχύς αναφοράς (reference power). Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς για σύνδεση στο δίκτυο προσδιορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή δικτύου σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας.
3. Στην περίπτωση ανεξάρτητου παραγωγού που θα λαμβάνει Λειτουργική Ενίσχυση Σταθερής Τιμής μετά από επιτυχή συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών του αρ. 7 του ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α‘ 149), για τη σύνδεση των μικρών ανεμογεννητριών υποβάλλεται αίτηση στον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου που περιλαμβάνει κατά βάση τα εξής:
α. στοιχεία του αιτούντος,
β. στοιχεία της εγκατάστασης, με το έντυπο αίτησης που χορηγείται από το ΔΕΔΔΗΕ,
γ. στοιχεία των μικρών ανεμογεννητριών, του μετατροπέα, βεβαίωση πιστοποίησης τύπου από το ΚΑΠΕ, πιστοποιητικά τύπου των ανεμογεννητριών και τεχνικά φυλλάδια για την εγκατάσταση και τη λειτουργία, Π.Π.Δ ή βεβαίωση απαλλαγής από Π.Π.Δ. ή άλλη έγκριση, όπου προβλέπεται από τις κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, και υπεύθυνες δηλώσεις ότι τηρούνται οι απαιτήσεις που ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο και ο Διαχειριστής Δικτύου.
δ. υποβολή τεχνικών χαρακτηριστικών και μετρήσεων με συμπλήρωση του πιστοποιητικού (έκθεσης) δοκιμών σύμφωνα με τα υποδείγματα του Διαχειριστή Δικτύου και συμμόρφωση με τα αναγραφόμενα πρότυπα και τα τιθέμενα όρια των πινάκων των υποδειγμάτων καθώς και βεβαίωση του κατασκευαστή ή και του παραγωγού ότι ο εξοπλισμός στον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές ταυτίζονται με τον προς σύνδεση εξοπλισμό και ότι τα δηλούμενα στοιχεία του πιστοποιητικού δοκιμών είναι ακριβή με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας ισχύος.
ε. Αποδεικτικό περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή νόμιμης απαλλαγής
Ο Διαχειριστής του Δικτύου, με ανακοίνωσή του, δύναται με την αίτηση να ζητήσει την κατάθεση επιπλέον των ανωτέρω εγγράφων και στοιχείων.
Ο ΔΕΔΔΗΕ ως Διαχειριστής Δικτύου εξετάζει την αίτηση και τα στοιχεία, με βάση την ημερομηνία υποβολής πλήρους φακέλου από τον ενδιαφερόμενο, και προβαίνει σε διατύπωση οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο που περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης, η οποία ισχύει για χρονικό διάστημα μέχρι και δύο (2) μήνες μετά την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων της αμέσως επόμενης ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που διενεργείται μετά την ημερομηνία χορήγησης της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης κάθε σταθμού.
Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να κάνει αποδοχή της προσφοράς Σύνδεσης εντός δύο (2) μηνών από την διατύπωση προσφοράς σύνδεσης και να καταβάλλει εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με την περίπτωση 3 της υποπαρ. Ι.1 της παρ. Ι του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 34 παρ. 1 του ν.4342/2015.
Μετά από την επιτυχή επιλογή σε ανταγωνιστική διαδικασία ο ενδιαφερόμενος καταβάλει την δαπάνη σύνδεσης και συνάπτει τη Σύμβαση Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή. Η σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης πρέπει να λάβει χώρα εντός δύο (2) μηνών από την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της ανταγωνιστικής διαδικασίας.
Μετά τη σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης ο ενδιαφερόμενος συνάπτει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149), με τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. για αιτήματα στο Διασυνδεμένο Σύστημα ή τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., για αιτήματα στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.
Οι ενδιαφερόμενοι που συμμετείχαν σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, και δεν επελέγησαν για ένταξη σε καθεστώς στήριξης Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής, δικαιούνται την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στον αρμόδιο Διαχειριστή εντός δύο (2) μηνών από την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού υποβάλλεται αίτημα προς τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου, με το οποίο συνυποβάλλονται:
α. αντίγραφο της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης,
β. υπεύθυνη δήλωση μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας για τη συνολική εγκατάσταση, με συνημμένα: τεχνική περιγραφή του τρόπου αποφυγής του φαινόμενου της νησιδοποίησης και μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης, στην οποία θα αναφέρονται οι ρυθμίσεις των ορίων τάσεως και συχνότητας στην έξοδο του μετατροπέα, που σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να βρίσκονται εκτός των ορίων +15% έως −20% της ονομαστικής τάσης και +0,5 Hz έως −0,5 Hz της ονομαστικής συχνότητας (για τα ΜΔΝ +1,5 Hz έως -2,5 Hz), καθώς επίσης και ότι έχει γίνει πρόβλεψη σε περίπτωση υπέρβασης των εν λόγω ορίων ο μετατροπέας να τίθεται εκτός (αυτόματη απόζευξη), με τις ακόλουθες χρονικές ρυθμίσεις:
i. απόζευξη του μετατροπέα σε 0,5 δευτερόλεπτα,
ii. επανάζευξη του μετατροπέα μετά από τρία πρώτα λεπτά,
iii. αναφορά σε χρόνο λειτουργίας της προστασίας έναντι νησιδοποποίησης, που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5 δευτερόλεπτα.
Στις περιπτώσεις ασύγχρονων μηχανών χωρίς μετατροπέα, με ή χωρίς διατάξεις ομαλής ζεύξης, ισχύουν τα ως άνω όρια για την προστασία απόζευξης.
γ. υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου όπου θα αναφέρεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των του σταθμού δεν θα τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις που δηλώθηκαν βάσει των απαιτήσεων της περίπτωσης (β) της παρούσας παραγράφου.
4. Σην περίπτωση αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό σύμφωνα με άρθρο 14Α του ν.3468/2006 όπως ισχύει, για τη σύνδεση των σταθμών ακουλουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην υπουργική απόφαση του άρθρου 14Α του ν.3468/2006, όπως ισχύει. Ειδικότερα η αίτηση που υποβάλλεται στον αρμόδιο Διαχειριστή δικτύου περιλαμβάνει επιπρόσθετα τα:
α. στοιχεία των μικρών ανεμογεννητριών, του μετατροπέα, βεβαίωση πιστοποίησης τύπου από το ΚΑΠΕ, πιστοποιητικά τύπου των ανεμογεννητριών και τεχνικά φυλλάδια για την εγκατάσταση και τη λειτουργία, Π.Π.Δ ή βεβαίωση απαλλαγής από Π.Π.Δ. ή άλλη έγκριση, όπου προβλέπεται από τις κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, και υπεύθυνες δηλώσεις ότι τηρούνται οι απαιτήσεις που ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο και ο Διαχειριστής δικτύου.
β. υποβολή τεχνικών χαρακτηριστικών και μετρήσεων με συμπλήρωση του πιστοποιητικού (έκθεσης) δοκιμών σύμφωνα με τα υποδείγματα του Διαχειριστή δικτύου και συμμόρφωση με τα αναγραφόμενα πρότυπα και τα τιθέμενα όρια των πινάκων των υποδειγμάτων καθώς και βεβαίωση του κατασκευαστή ή και του παραγωγού ότι ο εξοπλισμός στον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές ταυτίζονται με τον προς σύνδεση εξοπλισμό και ότι τα δηλούμενα στοιχεία του πιστοποιητικού δοκιμών είναι ακριβή με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας ισχύος.

Άρθρο 8
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για σταθμούς που εγκαθίστανται στο δίκτυο κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ η οποία λαμβάνει χώρα εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για σταθμούς που εγκαθίστανται στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ η οποία λαμβάνει χώρα εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος - Δημοσίευση
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypen.gr).
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς μικρών ανεμογεννητριών που δύναται να συνδεθεί στο δίκτυο ανά μέγεθος παροχής εξαρτάται από την ύπαρξη ή μη μετατροπέα και προσδιορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή δικτύου σύμφωνα με τον Πίνακα 1.
Πίνακας 1: Επιλογή μεγέθους παροχής