Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας»

Το πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» έχει ως στόχο την παραγωγική και ανταποδοτική αξιοποίηση των πάσης φύσεως αποβλήτων. «Μη σπαταλάς ότι είναι χρήσιμο (reduce, recycle, reuse)». Με την εφαρμογή της δράσης θα επιτευχθεί η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και εθνικού πλούτου μέσω της επιχειρηματικής αξιοποίησης του τομέα «περιβάλλον» ο οποίος αφενός αποτελεί έναν από τους (9) Εθνικούς Στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑΝΕΚ και αφετέρου συμβάλλει στην δημιουργία αλυσίδων αξίας και με άλλους τομείς προτεραιότητας, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική στήριξη του συνόλου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και στους (9) Στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος:

Προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 250.000€ έως 2.500.000€
Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών.
Δικαιούχοι :

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν οι υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων με την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Επιλέξιμες είναι και οι 13 περιφέρεις της χώρας.

Επιλέξιμες μορφές αποβλήτων

Οι επιλέξιμες κατηγορίες αποβλήτων είναι οι εξής:
1. Απόβλητα Αστικού σκοπού
– Αστικά στερεά απόβλητα
– Αστικά απόβλητα ειδικής διαχείρισης (συσκευασίας, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες κ.λπ.)
– Ιλύς αστικού τύπου
2. Βιομηχανικά Απόβλητα και απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων
– Βιομηχανικά απόβλητα
– Ειδικά ρεύματα υλικών (οχήματα, έλαια, ελαστικά οχημάτων, απόβλητα υγειονομικών μονάδων κ.λπ).
3. Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων
4. Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα
5. Απόβλητα αλιείας/ιχθυοκαλλιέργειας.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπάνης

Ποσοστά Επιδότησης
Τα ποσοστά κυμαίνονται από 35% μέχρι και 70% βάσει του άρθρου 47 του ΕΚ 651/201, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια που γίνεται η επένδυση.

Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος αναμένεται να ανέλθει στα 40.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη 20.000.000€)

Ο Επιλέξιμος Προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων δύναται να κυμαίνεται από 250.000-2.500.000 €.

Διάρκεια
Τα επιχειρηματικά σχέδια θα έχουν διάρκεια 36 μήνες.

Χρονικός Προγραμματισμός

Η πρόσκληση του προγράμματος Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας αναμένεται να εκδοθεί μέσα στο επόμενο διάστημα.