Εγκρίθηκαν οι θεματικές προτεραιότητες γιο τον Β' Κύκλο της προκήρυξης της Δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ»

Ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος επιχειρηματικής ανακάλυψης, με σκοπό την επικαιροποίηση των θεματικών προτεραιοτήτων της ενιαίας δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Η επικαιροποίηση έγινε με βάση τα στοιχεία του μεγάλου αριθμού προτάσεων που υποβλήθηκαν στον Α' κύκλο της Δράσης, τα οποία και δηλώνουν το αυξημένο ενδιαφέρον από την επιχειρηματική και ερευνητική/ακαδημαϊκή κοινότητα, των στοιχείων που προέκυψαν από την αξιολόγηση καθώς και τις τρέχουσες ερευνητικές/τεχνολογικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί, κατά τον Α΄ κύκλο της δράσης (προκήρυξη 2017), από τις 2.426 υποβληθείσες προτάσεις εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση και εντάσσονται σταδιακά 682 ερευνητικά έργα, με συνολικό προϋπολογισμό 542,5 εκατ. ευρώ και δημόσια δαπάνη 372 εκατ. ευρώ, στα οποία συμμετέχουν 878 επιχειρήσεις –στην πλειονότητά τους ΜμΕ– και όλα τα ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ της χώρας.

Στόχοι της δράσης

Η δράση στοχεύει σε:

• Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και στη βιώσιμη εξειδίκευση.

• Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας.

• Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.

Η δράση αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών δικαιούχων.

Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις είναι δυνατόν να κατατάσσονται σε όλες τις κατηγορίες με βάση το μέγεθός τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες). Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν, στο πλαίσιο της δράσης, μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μείγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες:

• Κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας).

• Δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων).

• Υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες).

Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τέσσερις παρεμβάσεις:

1. Ερευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις, με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων ερευνητικού και επιστημονικού/τεχνικού προσωπικού.

2. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς, με βασικό στόχο τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

3. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, με βασικό στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας.

4. Σφραγίδα αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις, με βασικό στόχο την υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας μέσω της χρηματοδότησης προτάσεων που κατατέθηκαν από ελληνικές ΜμΕ στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και έλαβαν σφραγίδα αριστείας, αλλά όχι τη χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Συνολικός προϋπολογισμός της δράσης

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 460.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών κύκλων. Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων του Β΄ κύκλου ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι της δράσης

Οπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ, δικαιούχοι της δράσης είναι α) επιχειρήσεις και «λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και β) ερευνητικοί οργανισμοί και «λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί».