Στήριξη για την τοπική οργάνωση Ν. Ρεθύμνου μέσω του Leader

Υποβολή προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του μέτρου 19 “Στήριξη για την τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014 - 2020.

Σύντομη περίληψη του μέτρου 19

Η παραγωγική ανασυγκρότηση, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ενίσχυση της τάσης επιστροφής στην ύπαιθρο , αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες των περιοχών της υπαίθρου τις οποίες θα κληθεί να αντιμετωπίσει επιτυχώς το νέο LEADER, η αλλιώς: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ-CLLD/LEADER ).

Στο πλαίσιο αυτό ζητούμενο αποτελεί, τόσο η ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων σε συνδυασμό με την καταπολέμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, όσο και η διαφοροποίηση της αγροτικής και της αλιευτικής οικονομίας σε κατευθύνσεις όπως, η διασύνδεση με τις υπηρεσίες τουρισμού και πολιτισμού καθώς και η αναβάθμιση του τοπικού ανθρώπινου κεφαλαίου. Τα μέσα υλοποίησης των παραπάνω αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με καινοτόμες προσεγγίσεις, στη στήριξη των συνεργασιών και της δικτύωσης, στην ολοκλήρωση των απαραίτητων βασικών υποδομών και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια των περιοχών παρέμβασης.

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ-CLLD/LEADER), βασισμένη εξ ολοκλήρου στη προσέγγιση LEADER, είναι μια μέθοδος-διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών που έχει ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό, την ενεργή συμμετοχή τοπικών εταίρων τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και από τη κοινωνία των πολιτών. Βασικός στόχος της προσέγγισης αυτής είναι η κατάρτιση υψηλής ποιότητας τοπικών στρατηγικών και προγραμμάτων που θα περιέχουν δράσεις οι οποίες θα δημιουργούν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής θα γίνει, όπως και στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, μέσω εταιρικών σχημάτων τις Ο.Τ.Δ, οι οποίες όπως και οι περιοχές εφαρμογής, θα πρέπει να αποτελούν προϊόν διαβούλευσης ενημέρωσης με τοπικούς φορείς, την επιχειρηματική κοινότητα και τον τοπικό πληθυσμό, ο οποίος στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 150.000 κατοίκων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης επενδύσεων, τόσο δημόσιου όσο και ιδιωτικού χαρακτήρα και σε αναλογία έως 60/40, με στόχο την επίτευξη των μέγιστων δυνατών αποτελεσμάτων σε σχέση με το τοπικό σχεδιασμό και την τοπική στρατηγική.

Στα πλαίσια του προγράμματος εντάσσονται όλες οι νέες μικρές τουριστικές μονάδες.

Οι Δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις αφορούν:

  • Βελτίωση (συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αναβάθμισης), αποκατάσταση και επέκταση δημοσίων κτιρίων για κοινωφελή χρήση για δραστηριότητες όπως διενέργεια εκδηλώσεων, άθληση, εκπαίδευση (μουσεία, εκθετήρια, βιβλιοθήκες κλπ), η δημιουργία πολυχώρων, η στέγαση υπηρεσιών ή /και τοπικών επαγγελματιών με σκοπό την επίδειξη και πώληση τοπικών προϊόντων.
  • Διατήρηση αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου Έργα υποδομής ή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού
  • Έργα δημιουργίας, ανάπτυξης ή βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών αναψυχής, πολιτισμού καθώς και ενέργειες ανάδειξης και προβολής για την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής
  • Έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης

Οι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις αφορούν κατά κύριο λόγο:

  • Στήριξη της δημιουργίας, εκσυγχρονισμού και επέκτασης ΜΜΕ
  • Ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων
  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα
  • Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων ανά επενδυτικό σχέδιο μπορεί να ανέλθει μέχρι του ποσού των 600.000 €.

Τα έργα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, καθώς και έργων ύδρευσης έως του ποσού των 2.000.000 €.

Επενδυτικά σχέδια που αφορούν άυλες δράσεις δημόσιου χαρακτήρα έως 50.000 € και ιδιωτικού χαρακτήρα έως 100.000 €, ανά επενδυτικό σχέδιο.

Προτεραιότητα 4 : Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής σύνολης του ΕΠΑλΘ 2014 - 2020

Οι βασικές στρατηγικές επιλογές της χώρας για την ενίσχυση του τομέα της αλιείας στοχεύουν στους ακόλουθους Θεματικούς Στόχους της Ε2020: στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του τομέα της Αλιείας και την Υδατοκαλλιέργειας (ΘΣ3), και στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων (ΘΣ6)

Η παροχή στήριξης για την εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων μπορεί να αφορά σε :

α) προσφορά προστιθέμενης αξίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση νέων και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

β) στήριξη της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, δια βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

γ) βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής

δ) προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της θάλασσας EL 91 EL

ε) ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Για την αξιοποίηση του ΕΠΑλΘ θα πρέπει η απασχόληση στο κλάδο της αλιείας στις «περιοχές αλιείας» προς τη συνολική απασχόληση να ανέρχεται τουλάχιστον στο 0,36%.

Στοιχεία Χρηματοδότησης

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος μπορεί να ανέλθει στα δώδεκα 12.000.000,00 €. Σε περίπτωση που πληροί τις προϋποθέσεις του ΕΠΑλΘ 16.000.000,00 € για την περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Τα επόμενα βήματα αφορούν στα παρακάτω:

1.Διαμόρφωση Τοπικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής

2. Εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Δράσης

3. Έγκριση-Χρηματοδότηση-Υλοποίηση