Δράση 3.γ.1.1 - "Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους"

Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη Δράση 3.γ.1.1 «Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014‐2020 και συγκεκριμένα του Άξονα 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», Θεματικό Στόχο 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», Επενδυτική προτεραιότητα 3c: «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών» και στον Ειδικό Στόχο 3γ1. «Παραγωγική και τεχνολογική ενδυνάμωση των επιχειρήσεων των κλάδων της RIS3».

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 14.000.000 €.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται ερευνητικά έργα χρονικής διάρκειας έως 30 μήνες με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης όπου δεν δύναται να είναι μικρότερος των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€) και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (5.500.000€).

Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις

Ως «Δικαιούχος» χαρακτηρίζεται το νομικό πρόσωπο (Επιχείρηση) που υποβάλλει την πρόταση, εκπληρώνοντας τον ορισμό και προϋποθέσεις της Μεσαίας Επιχείρησης και φέρει την ευθύνη έναντι της ΕΥΔΕΠ ΠΣτΕ/ ΕΦΔ για την καλή εκτέλεση του έργου. Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, θα πρέπει:

Να είναι Μεσαίες Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, με μια από τις νομικές μορφές που περιγράφονται παρακάτω, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, χαρακτηρίζεται ως «μεσαία» ως προς το μέγεθός της και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) περιλαμβάνονται στους οριζόμενους στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙII της παρούσας πρόσκλησης.

Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 [ΚΟΙΝΣΕΠ], όπως ισχύει) και ατομικές επιχειρήσεις.

Να έχουν κλείσει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ετήσιες οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συγκεκριμένους ΚΑΔ που ανήκουν στους κάτωθι τομείς οικονομικής δραστηριότητας:

  • μεταποίησης
  • τουρισμού και
  • παροχής υπηρεσιών

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης, αφορούν:

α) Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (αρ. 13, 14 Καν. ΕΕ 651/2014).

β) Αμοιβές υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπάνες προβολής και δικτύωσης (αρ. 18 και 19 Καν. ΕΕ 651/2014).

γ) Δαπάνες μισθολογικού κόστους (Καν. ΕΕ 1407/2013).

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Αυτό δεν εμποδίζει την αντικατάσταση μονάδας ή εξοπλισμού που κατέστησαν παρωχημένα ή υπέστησαν βλάβες κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή κατά την ανωτέρω ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος από το αρμόδιο όργανο παρακολούθησης της πράξης.

Προϋπολογισμός Έργων – Διάρκεια Υλοποίησης

Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 14.000.000 €.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €)και μεγαλύτερος από πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (5.500.000 €).

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.

Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανωτέρω αναφερόμενα όρια.

Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος του ως άνω τιθέμενου κατώτερου ορίου.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 2,5 έτη (30 μήνες) από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Χρηματοδοτικό Σχήμα

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μεσαίες Επιχειρήσεις
Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού* (Κανονισμός 651/2014 – Άρθρα 13 «Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων» και 14: «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις») Έως 35%
Αμοιβές υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπάνες προβολής και δικτύωσης (Κανονισμός 651/2014 – Άρθρα 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ» και 19: «Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις») Έως 50%
Μισθολογικές δαπάνες (Καν. ΕΕ 1407/2013) (ως 200.000€ κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου 3 ετών) Έως 50%

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικώς ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 02/04/2019 και ώρα 13:00 έως 28/06/2019 και ώρα 15:00.