ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ Κύκλος

Η παρουσίαση για το Β ́ Κύκλο της δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1. Γενικά στοιχεία της δράσης

2. Ταυτότητα δράσης – Στόχοι

3. Δικαιούχοι

4. Επιλέξιμες δραστηριότητες

5. Κατηγορίες παρεμβάσεων

6. Προϋπολογισμός δράσης - Θεματικοί τομείς

7. Προϋπολογισμός προτεινόμενων έργων(€)

8. Ένταση ενίσχυσης

9. Επιλέξιμες δαπάνες – Χρονική Διάρκεια

10 . Αξιολόγηση

11 . Απολογισμός από τον Α ́ Κύκλο

12 . Οδηγίες για μία επιτυχημένη πρόταση

1. Γενικά στοιχεία της δράσης

Η Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» εντάσσεται:

• στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ- ΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

• στους Άξονες Προτεραιότητας 01 και 01Σ,

• στην Επενδυτική Προτεραιότητα 1β “Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας”, και

• στον Ειδικό Στόχο 1.1. “Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3)”

• Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων 28/03/2019

• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων 29/5/2019

2. Ταυτότητα δράσης – Στόχοι

Η Δράση

• αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας,

• ενισχύει εταιρίες με παραγωγική δραστηριότητα σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες). Βασικός στόχος της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ είναι

• η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και

• η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

3. Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Δράσης είναι

α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και

β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί».

Σημειώνεται ότι:

• Oι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος - Μέλος της EE.

• Οι επιχειρήσεις από άλλα Κράτη – Μέλη, οι οποίες κατά την υποβολή δεν διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα (όχι σύσταση νέας, θυγατρικής εταιρείας) στην Ελλάδα δεσμεύονται ότι κατά την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης θα διαθέτουν εγκατάσταση ή υποκατάστημα στην περιφέρεια στην οποία χωροθετείται η ενίσχυση.

Εξαιρούνται της δυνατότητας ενίσχυσης οι προβληματικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις με εκκρεμούσα απόφαση ανάκτησης ενίσχυσης από την ΕΕ, καθώς και οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.

4. Επιλέξιμες δραστηριότητες

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες:

• κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)

• δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση / επικύρωση / προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων)

• υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες).

5. Κατηγορίες παρεμβάσεων

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Β’ Κύκλου θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις τέσσερις (4) κατηγορίες παρεμβάσεων (Πράξεων):

Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

• Απευθύνεται σε υφιστάμενες Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης και μεγέθους

• Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Επιχείρηση είτε Ομάδες Επιχειρήσεων, ανεξάρτητων μεταξύ τους

ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

• Αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς

• Έχει κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις

ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

• Αφορά υφιστάμενες μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

• Δυνητικοί δικαιούχοι ελληνικές ΜμΕ που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας στο πλαίσιο του Προγράμματος H2020/SMEsI/SoE, (Φάση Α ή Φάση Β)

• είτε μία Επιχείρηση είτε ομάδας Επιχειρήσεων

6. Προϋπολογισμός δράσης - Θεματικοί τομείς (Ι)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ́ ΚΥΚΛΟΣ (€) Β ́ ΚΥΚΛΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
Παρέμβαση Ι 35.000.000 40.000.000 75.000.000
Παρέμβαση ΙΙ 296.535.722 120.000.000 416.535.722
Παρέμβαση ΙΙΙ 11.000.000 20.000.000 31.000.000
Παρέμβαση ΙV - 20.000.000 20.000.000
ΣΥΝΟΛΟ 342.535.722 200.000.000 542.535.722

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 271.628.445
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 72.097.691
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Αττική 185.990.673
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Στερεά Ελλάδα 10.969.259
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Νότιο Αιγαίο 1.849.654
ΣΥΝΟΛΟ 542.535.722

6. Προϋπολογισμός δράσης - Θεματικοί τομείς (ΙΙ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (εκατομύρια €)
Υλικά - Κατασκευές 36,8
Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες 73,5
Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων 98,4
Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη 59,7
Υγεία & Φάρμακα 1 06,7
Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα 32,4
Ενέργεια 40,7
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 94,3
ΣΥΝΟΛΟ 542,5

Κάθε θεματικός τομέας εξειδικεύεται περαιτέρω σε θεματικούς υποτομείς, η επιλογή των οποίων κρίνεται κατά την αξιολόγηση.

7. Προϋπολογισμός προτεινόμενων έργων(€)

Παρέμβαση Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός Αίτησης Χρηματοδότησης
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις 600.000€
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 1.000.000€
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 2.000.000€
IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης (και ο τυχόν επιμερισμός του ανά συνδικαιούχο /εταίρο εάν αφορά ομάδα επιχειρήσεων) είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του Προγράμματος «Η2020»

8. Ένταση ενίσχυσης (Ι)

Παρέμβαση I: Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.

Επιλέξιμη δραστηριότητα Μεγάλες επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές επιχειρήσεις
Έργα έρευνας και ανάπτυξης
Βιομηχανική έρευνα 50% 60% 70%
Βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις 65% 75% 80%
Πειραματική ανάπτυξη 25% 35% 45%
Πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις 40% 50% 60%
Μελέτη σκοπιμότητας 50% 60% 70%
Καινοτομία για ΜΜΕ 0% 50% 50%
Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 0% 50% 50%

Ο Α’ Κύκλος δεν περιελάβανε Μεγάλες Επιχειρήσεις στην Παρέμβαση Ι.

8. Ένταση ενίσχυσης (ΙΙ)

Παρέμβαση II: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.

Επιλέξιμη δραστηριότητα Μεγάλες επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές επιχειρήσεις
Έργα έρευνας και ανάπτυξης
Βιομηχανική έρευνα 50% 60% 70%
Βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις 65% 75% 80%
Πειραματική ανάπτυξη 25% 35% 45%
Πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις 40% 50% 60%
Μελέτη σκοπιμότητας 50% 60% 70%
Καινοτομία για ΜΜΕ 0% 50% 50%
Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 0% 50% 50%

Για τους ερευνητικούς οργανισμούς η ένταση ενίσχυσης είναι 100% Η παρέμβαση ΙΙ στο Β ́ Κύκλο παραμένει ως είχε στον Α ́ Κύκλο.

8. Ένταση ενίσχυσης (ΙΙΙ)

Παρέμβαση III: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.

Επιλέξιμη δραστηριότητα Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές επιχειρήσεις
Έργα με Σφραγίδα αριστείας
Φάση Α (SME-I) Μελέτη σκοπιμότητας 60% 70%
Φάση Β (SME-2) Πειραματική ανάπτυξη 35% 45%
Φάση Β (SME-2) Πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις 50% 60%

9. Επιλέξιμες δαπάνες – Χρονική διάρκεια

Για το σύνολο των παρεμβάσεων οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις επιλέξιμες δραστηριότητες που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον EE 2017/1084), ήτοι:

• δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25 του ΕΕ 651/2014)

• δραστηριότητες καινοτομίας (άρθρο 28 του ΕΕ 651/2014) – μόνο για ΜΜΕ και Ερευνητικούς Οργανισμούς

• συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 του ΕΕ 651/2014) – μόνο για ΜΜΕ

Η Δράση Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ δε χρηματοδοτεί βασική έρευνα.

9. Επιλέξιμες δαπάνες – Χρονική διάρκεια

• Δαπάνες προσωπικού με μέγιστο επιχορηγούμενο μικτό κόστος ανά άτομο το μήνα τις 3.000 ευρώ.

• Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, κτιρίων και γηπέδων όπου χρηματοδοτούνται οι αποσβέσεις του εξοπλισμού βάσει των λογιστικών αρχών.

• Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες.

• Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου (πχ δαπάνες ταξιδιών, δημοσιότητας, αναλώσιμα, δαπάνες ορκωτού ελεγκτή).

• Δαπάνες για μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας

• Δαπάνες καινοτομίας οι οποίες αφορούν μόνο ΜΜΕ και αναφέρονται σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης και συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

• Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις οι οποίες αφορούν μόνο ΜΜΕ

• Έμμεσες Λειτουργικές δαπάνες οι οποίες αφορούν Ερευνητικούς Οργανισμούς αλλά και επιχειρήσεις και υπολογίζονται βάσει των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού με ποσοστό 15%.

9. Επιλέξιμες δαπάνες – Χρονική διάρκεια

• Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες.

• Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

• Ειδικά, για τις προτάσεις της Παρέμβασης «IV. Σφραγίδα 6 Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις», η διάρκεια κάθε έργου είναι αυτή που εγκρίθηκε από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

• Για τα έργα της Παρέμβασης IV ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών καθορίζεται η ημερομηνία υποβολής της πρότασης στο μέσο για τις ΜΜΕ του Προγράμματος “Ορίζοντας 2020” (H2020 – SMEs Instrument).

10. Αξιολόγηση (Ι)

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και περιλαμβάνει ουσιαστικά δύο (2) στάδια:

• Έλεγχος πληρότητας (τυπικός έλεγχος)

Αφορά στον έλεγχο υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική πρόσκληση, και διενεργείται

• αυτοματοποιημένα από το ΠΣΚΕ κατά τη διαδικασία καταχώρισης

• από εξειδικευμένο προσωπικό, όπου ελέγχεται η ορθότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών

• Έλεγχος ποιότητας

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής τρία (3):

Α. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου (Excellence)

Β. Εμπειρία και αξιοπιστία του/(ων) δικαιούχου/(ων) και ποιότητα και ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του έργου (Implementation)

Γ. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου (Impact)

Οι προτάσεις της Παρέμβασης «IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις» δεν βαθμολογούνται στο πλαίσιο της Δράσης, απλώς προτείνονται για χρηματοδότηση όλες όσες πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής

10. Αξιολόγηση (ΙΙ)

Η συνολική βαθμολογία προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών στα τρία κριτήρια στην κλίμακα 0-5 με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων (με ακρίβεια ενός τετάρτου της ακέραιης μονάδας)

Η ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία είναι το τρία (3.00) για όλες τις παρεμβάσεις.

Ο συντελεστής βαρύτητας και η ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία ανά κριτήριο και παρέμβαση αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Παρέμβαση Συντελεστής βαρύτητας %
Εxcellence | Implementation | Impact
Ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία
Εxcellence | Implementation | Impact
I 20 30 30 3 3 3
II 40 30 30 3 3 3
III 30 20 50 4 3 3

Ειδικά για την Παρέμβαση IV, κρίνεται εάν το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι συμβατό με το θεματικό τομέα που έχει δηλωθεί και εάν υπάρχει ταύτιση ως προς τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της εγκεκριμένης (από το Η2020) πρότασης με την πρόταση που υποβλήθηκε στο ΠΣΚΕ.

11. Απολογισμός από τον Α ́ Κύκλο

Υποβολή προτάσεων Α ́ κύκλου ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
Παρέμβαση Αρ προτάσεων που υποβλήθηκαν Αριθμός εταίρων στις υποβληθείσες προτάσεις
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 450 717
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 1938 7049
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 38 38
Σύνολα 2426 7804

11. Απολογισμός από τον Α ́ Κύκλο

Ένταξη έργων Α ́ κύκλου ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
Παρέμβαση Προϋπολογισμός ενταγμένων έργων Δημόσια Δαπάνη ενταγμένων έργων
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 40.310.893 € 30.238.675 €
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 314.058.028 € 275.749.078 €
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 6.201.762 € 2.554.541 €
Σύνολα 360.570.683 € 308.542.294 €

12. Οδηγίες για μία επιτυχημένη πρόταση

Excellence

3 Βασικές πτυχές πρότασης = 3 κριτήρια αξιολόγησης

•Γιατί θέλω να πραγματοποιήσω το έργο;

Implementation

•Ποιοι είναι οι στόχοι του;

•Ποια θα είναι τα οφέλη κατά τη διάρκεια του έργου και μετά το πέρας του;

Impact

•Πώς θα υλοποιήσω το έργο;

•Ποια μέσα θα χρησιμοποιήσω;

12. Οδηγίες για μία επιτυχημένη πρόταση

Excellence - Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα

Στόχοι (του έργου) - Φανταστείτε ότι είστε ο αξιολογητής

Ξεκινήστε με μια σύντομη περιγραφή της ιδέας του έργου σας

Δημιουργήστε μια εικόνα για το έργο στο μυαλό των αξιολογητών Θα πρέπει να απαντήσετε στα παρακάτω:

• Τι πρόβλημα σκοπεύετε να λύσετε;

• Είναι ήδη διαθέσιμη η γνώση / λύση;

• Γιατί τώρα είναι η τέλεια στιγμή για να το κάνετε;

• Γιατί είστε το καλύτερο άτομο / κοινοπραξία για να το κάνετε;

Θα πρέπει να ονομάσετε τους στόχους του έργου σας στην αρχή της πρότασης

12. Οδηγίες για μία επιτυχημένη πρόταση

Excellence - Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα

Ο σκοπός του έργου θα πρέπει να είναι:

•Συγκεκριμένος = πρέπει να ανταποκρίνεται στις αναγνωρισμένες ανάγκες (προβλήματα)

• Μετρήσιμος = πρέπει να μπορεί να μετρηθεί με συγκεκριμένους δείκτες που θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν το βαθμό στον οποίο έχουν επιτευχθεί

• Αποδεκτός = από όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους

• Σχετικός = πρέπει να είναι σχετικός με το κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον του έργου

• Έγκαιρος = πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το τέλος του έργου

Θα πρέπει τέλος να είναι σχετικός με τους Θεματικούς τομείς της δράσης!

Do's

• Να είστε φιλόδοξοι, αλλά παραμείνετε ρεαλιστικοί!

• Προσπαθήστε να περιγράψετε και να αποδείξετε το state-of-art του έργου!

• Δημιουργήστε συνδέσμους με προηγούμενα έργα και σχετικές πολιτικές!

• Προσπαθήστε να εντάξετε διεπιστημονική εξειδίκευση και εμπειρία!

• Αποδείξτε τη δυναμική της καινοτομίας!

Dont's

• Μην επαναλάβετε κάτι που έχει ήδη γίνει.

• Μην διστάσετε να παράσχετε λεπτομερή περιγραφή σχετικά με τη μεθοδολογία, τις τεχνικές λύσεις κλπ. Η επιφανειακή περιγραφή των διαδικασιών εμφανίζεται συχνά ως σημαντικό μειονέκτημα.

• Εάν έχετε μια νέα προσέγγιση - μην ξεχάσετε να την περιγράψετε λεπτομερώς και να τη στηρίξετε με σχετικές αναφορές.

12. Οδηγίες για μία επιτυχημένη πρόταση

Implementation - Εμπειρία και αξιοπιστία του δικαιούχου και ποιότητα και ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του έργου

Αφορά τη Δομή του έργου και των σταδίων και πρέπει να παρουσιάζει την αλληλεπίδραση και την περιγραφή όλων των πακέτων εργασίας

Βασικά ερωτήματα:

• Τι πρέπει να γίνει για την υλοποίηση του έργου?

• Πότε πρέπει να γίνει;

• Ποια είναι η συνάφεια με την αριστεία (excellence) και τον αντίκτυπο (impact); Θα πρέπει να παρασχεθούν:

• Σύντομη παρουσίαση της συνολικής διάρθρωσης του σχεδίου εργασίας

• Χρονοδιάγραμμα των διαφόρων πακέτων εργασίας και των στοιχείων τους (διάγραμμα Gantt)

• Λεπτομερής περιγραφή της κάθε εργασίας

12. Οδηγίες για μία επιτυχημένη πρόταση

Implementation - Εμπειρία και αξιοπιστία του δικαιούχου και ποιότητα και ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του έργου

• Δώστε πλήρεις λεπτομέρειες για την υλοποίηση του έργου

• Περιλάβετε λεπτομέρειες σχετικά με τους πόρους που θα διατεθούν σε κάθε πακέτο εργασιών.

• Ο αριθμός των πακέτων εργασίας πρέπει να είναι ανάλογος προς την κλίμακα και την πολυπλοκότητα του σχεδίου

• Θα πρέπει να δώσετε αρκετές λεπτομέρειες σε κάθε πακέτο εργασίας για να δικαιολογήσετε τους προτεινόμενους πόρους που θα διατεθούν

12. Οδηγίες για μία επιτυχημένη πρόταση

Implementation - Εμπειρία και αξιοπιστία του δικαιούχου και ποιότητα και ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του έργου

Do'd

• Αναπτύξτε συγκεκριμένο και ακριβή σχεδιασμό!

• Γίνεται λεπτομερείς και ποσοτικοποιήστε! Χρησιμοποιήστε πίνακες!

• Να γίνεται σωστός προγραμματισμός των εργασιών και οι δραστηριότητες να έχουν ισορροπημένη κατανομή στους εταίρους.

• Οι πόροι και ο προϋπολογισμός να είναι επαρκώς δικαιολογημένοι.

• Δημιουργήστε κοινοπραξία με εταίρους που συμπληρώνουν και συνεργάζονται καλά σε εμπειρογνωμοσύνη και καθήκοντα.

Dont's

• Μην κάνετε «αντιγραφή» από άλλες / προηγούμενες προτάσεις.

• Μην παίρνετε δικαιούχους / συνεργάτες χωρίς σημαντικό ρόλο και καθήκοντα.

•Μην σχεδιάζετε ασαφή παραδοτέα.

12. Οδηγίες για μία επιτυχημένη πρόταση

Impact - Αποτελέσματα και Επιπτώσεις

Πρέπει να απαντήσετε

• Ποιος επωφελείται από τα αποτελέσματα; Επιπτώσεις στους διάφορους ενδιαφερόμενους

• Σκεφτείτε ένα βήμα μπροστά: ποιες περαιτέρω ευκαιρίες υπερβαίνουν τον άμεσο αντίκτυπο;

• Για μελλοντική έρευνα;

•Για την αγορά / την ανταγωνιστικότητα;

12. Οδηγίες για μία επιτυχημένη πρόταση

• Διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

•Ποια εκμεταλλεύσιμα αποτελέσματα αναμένονται;

• Ποιες είναι οι πιθανές εφαρμογές τους;

• Πώς θα διατεθούν τα αποτελέσματα;

• Χρονοδιάγραμμα και ομάδες-στόχοι για διάδοση / εκμετάλλευση;

• Ποιες δεξιότητες έχουν οι εταίροι και πώς χρησιμοποιούνται;

• Δραστηριότητες επικοινωνίας

• Τι μπορεί να γίνει για την προώθηση του έργου σας και των αποτελεσμάτων σας;

• Αναφέρετε συγκεκριμένες ομάδες στόχους

12. Οδηγίες για μία επιτυχημένη πρόταση

Impact - Αποτελέσματα και Επιπτώσεις

Αποτελέσματα και Επιπτώσεις

• Να είστε συγκεκριμένοι! Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε ποσοτικές δηλώσεις.

• Χρησιμοποιήστε πίνακες για να αποτυπώσετε τις επιπτώσεις!

• Εξηγήστε την επίδραση των αποτελεσμάτων του έργου, που υπερβαίνουν την περιγραφή του θέματος

• Αναπτύξτε που μπορεί να συνεισφέρει το έργο σε σχέση με τον θεματικό τομέα.

• Αναφορά σε ενδεχόμενα εμπόδια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των στόχων και πως θα αντιμετωπιστούν αυτά.

•Να είστε πειστικοί προς τους αξιολογητές!

12. Οδηγίες για μία επιτυχημένη πρόταση

Impact - Αποτελέσματα και Επιπτώσεις

Do's

•Ποσοτικοποιήστε όσο το δυνατόν περισσότερο!

• Αναπτύξτε επιχειρηματικό σχέδιο και σχέδιο εμπορευματοποίησης.

• Οι αναμενόμενες επιπτώσεις θα πρέπει να προκύπτουν και να δικαιολογούνται από προηγούμενα αποτελέσματα.

• Σχεδιάστε συνεργασία με τους τελικούς χρήστες από την αρχή του έργου.

• Περιγράψτε τη βιομηχανική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας με λεπτομέρειες.

• Αναπτύξτε επαρκώς σχέδιο διάχυσης για τα αποτελέσματα του έργου

Dont's

• Μην χάσετε λεπτομέρειες της αγοράς: πιθανές ποσότητες της αγοράς, συγκεκριμένα προϊόντα, τιμές κλπ.

• Μην αντιγράφετε τμήματα της πρότασης από προηγούμενες προτάσεις σας.

• Μη συγχέετε τη διάδοση των αποτελεσμάτων με την επικοινωνία του έργου

12. Οδηγίες για μία επιτυχημένη πρόταση

Μην υποβάλλετε την τελευταία στιγμή!

Μη διστάσετε να υποβάλετε διάφορες εκδόσεις της πρότασής σας.

Τηρείτε αυστηρά τα πρότυπα που παρέχονται και τους περιορισμούς μήκους.

Ελέγξτε την πληρότητα και την ποιότητα των εντύπων και των αρχείων σας.

Πάρτε χρόνο για να εξοικειωθείτε με τη διαδικασία.

Διαβάστε όλα τα έγγραφα που παρέχονται από την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ.

Πηγή Πληροφόρησης

Πηγή πληροφόρησης και διάθεσης ποσοτικών μεγεθών για τη συμμετοχή επιχειρήσεων & φορέων από τη Δυτική Ελλάδα στον Α’ Κύκλο του «Ερευνώ- Δημιουργώ-Καινοτομώ» είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ) έχει αναλάβει τη διαχείριση της Δράσης ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑνΕΚ.