Δάνεια με την Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου από την Αναπτυξιακή Τράπεζα

Στην  τελική του φάση βρίσκεται ο σχεδιασμός του προγράμματος για την παροχή δανείων με την εγγύηση του ελληνική δημοσίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Οι χορηγήσεις θα αφορούν νέα δάνεια με κρατική εγγύηση για το 80% της ονομαστικής αξίας του δανείου. Αναλυτικότερα:

Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση εγγυήσεων, από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (“EAT”) συνολικού ποσού μέχρι ενός δισεκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000.000) σε αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν συσταθεί και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένων και των θυγατρικών ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό την παραχώρηση δανείων σε Επιχειρήσεις για αντιμετώπιση των επιπτώσεων σε κεφάλαιο κίνησης από την πανδημία Κορωνοϊού. Η μόχλευση του παραπάνω ποσού, στοχεύει σε κινητοποίηση τουλάχιστον 5 δις ευρώ σε νέες χορηγήσεις. Τα δάνεια θα πρέπει να είναι τακτής λήξης διάρκειας έως έξι (6) έτη.

O προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται έως και σε ένα δισεκατομμύριο ευρώ (€ 1.000.000.000) εκ των οποίων έως πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ (€500.000.000) θα καλύπτει δάνεια προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους και έως πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ (€500.000.000) για μεγάλες επιχειρήσεις.

Το ποσοστό εγγύησης σε κάθε δάνειο που θα χορηγείται στο πλαίσιο του εν λόγω Ταμείου, θα είναι 80%. Το πιστωτικό ίδρυμα θα αναλαμβάνει το υπόλοιπο 20% του ανοίγματος, με το ποσό οφειλής που καλύπτεται κατά το ποσοστό εγγύησης να αφορά το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου πλέον τόκων για διάστημα έως 90 ημερών συνεχόμενης καθυστέρησης. Η καταβολή της εγγύησης θα γίνεται εντός 60 ημερολογιακών ημερών.

Η παρεχόμενη εγγύηση θα αφορά νέα δάνεια που θα εκδοθούν από τον Μάιο του 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020. Με τον όρο έκδοση νοείται, τόσο ο χρόνος υπογραφής σύμβασης δανείου, όσο και ο χρόνος εκταμίευσης των δανείων αυτών. Η εγγύηση του Ταμείου θα καλύπτει τις ζημιές για την περίοδο μέχρι 6 έτη από την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου.

Δικαιούχοι είναι όλες οι Επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές και δεν αντιμετώπιζαν δυσκολίες στις 31.12.2019, αλλά στη συνέχεια αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Νοείται μεταξύ άλλων ότι Επιχειρήσεις που κατείχαν κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2019 μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις δεν καθίστανται δικαιούχοι του Σχεδίου.

Ανώτατο ποσό δανείου

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι μεγαλύτερο:

το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων) για το 2019, ή το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019, ή μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για την Μικρομεσαία Επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για μεγάλη επιχείρηση. Η ΕΑΤ θα απευθύνει πρόσκληση στα πιστωτικά ιδρύματα που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Ταμείο. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα δηλώσουν μέχρι την 10η Απριλίου 2020 την συμμετοχή τους στο Ταμείο.

Τα πιστωτικά ιδρύματα θα κληθούν να δηλώσουν το Ύψος Χαρτοφυλακίου Δανείων που θα δημιουργήσουν. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τα πιστωτικά ιδρύματα με:

Ελάχιστο Ύψος Χαρτοφυλακίου δανείων τα 100 εκ. ευρώ και Αρχικό Ανώτατο Ύψος Χαρτοφυλακίου δανείων το 1,2 δις. ευρώ. Η αρχική κατανομή του Προϋπολογισμού θα γίνει σύμφωνα με το δηλούμενο ποσό κάθε πιστωτικού ιδρύματος.

Δείτε εδώ περισσότερα.