ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Νέα Δράση από την Περιφέρεια Κρήτης ” Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης ” στα πλαίσια του ΕΠ “ΚΡΗΤΗ” 2014-2020, η οποία αφορά τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης, οι οποίες αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημιές λόγω των επιπτώσεων που έχουν προκληθεί από τα μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης της νόσου COVID-19. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης, ανέρχεται σε 50.000.000 ΕΥΡΩ.

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 13-10-2020 και ώρα 08.00 π.μ.

Λήξη υποβολής προτάσεων: 30-10-2020 και ώρα 15.00 μ.μ.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000,00 € και μέγιστο τα 40.000,00€.

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι: Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στην Περιφέρεια Κρήτης και στους ΚΑΔ σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας ως εξής:

-Ανώνυμη Εταιρία

-Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης

-Ομόρρυθμη Εταιρία

-Ετερόρρυθμη Εταιρία

-Ι.Κ.Ε

-Ατομική Επιχείρηση

-Ν.Ε.Π.Α.

-Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει

-Συνεταιρισμός

-Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

-Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης.

-Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.

-Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

-Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση.

-Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.

-Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 6.000 €

1. των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

2. των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

3. του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

4. του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

5. του  συνόλου  των  Παροχών  σε  εργαζομένους  (πλην  αυτών  που  απασχολήθηκαν  σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

6. του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

- Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

- Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης».

Η δράση θα υποστηριχθεί όσον αφορά την υποδοχή των προτάσεων, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και πιστοποίηση από τον ΕΦΕΠΑΕ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ).

Η Προδημοσίευση και η Πρόσκληση του Προγράμματος (με το σύνολο των εγγράφων που την συνοδεύουν), θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης (www.pepkritis.gr), της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr), της Αναπτυξιακής Κρήτης (www.ank.gr) και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τους επιλέξιμους ΚΑΔ και τις προϋποθέσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με την εταιρεία μας: 2810 222 959