Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων Εστίασης για την προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων: 4/1/2021 με καταληκτική ημερομηνία στις 4/3/2021.

Επιχορηγείται η προμήθεια θερμαντικού σώματος ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα εξωτερικού χώρου και μέχρι 100€ για το κάθε θερμαντικό σώμα με μέγιστο ποσό ενίσχυσης για κάθε χώρο εστίασης τα 5.000€.

Οι δαπάνες που επιχορηγούνται είναι θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου, ηλεκτρικά, φυσικού αερίου, πάνελ υπέρυθρων, αλογόνου ή άλλο), αυτόνομα/μεμονωμένα, ή μέρος κινητού εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου και η επιλεξιμότητα τους ξεκινάει από 1/2/2020 και μέχρι την υποβολή της πρότασης.

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι παρακάτω:

  • • Ο δικαιούχος να διέθετε τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την ημερομηνία προμήθειας και να εξακολουθεί να τον διαθέτει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης προς χρηματοδότηση.
  • • Πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ο λήπτης της ενίσχυσης πρέπει να έχει ήδη προχωρήσει στην προμήθεια, αποπληρωμή των θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου καθώς και στη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ είναι οι παρακάτω:

  • • 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης. Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10.
  • • 56.29.20: Υπηρεσίες καντίνας. Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20.
  • • 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών. Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30.

Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα παρακάτω:

1. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης και όλων των υποκαταστημάτων μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.grμε ημερομηνία εκτύπωσης μετά τις 04/01/2021.

2. Άδεια λειτουργίας του χώρου εστίασης σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης (στην περίπτωση που στην άδεια δεν αναγράφονται τα τ.μ. των εξωτερικών χώρων του καταστήματος χρειαζόμαστε επιπλέον και κατάλληλα έγγραφα πχ βεβαιώσεις αρμοδίων αρχών, τοπογραφικά ή άλλα έγγραφα από όπου να προκύπτουν οι εξωτερικοί χώροι).

3. Άδεια χρήσης εξωτερικού χώρου (όπου αναγράφονται τα νόμιμα τ.μ.) (αν πρόκειται να υποβληθεί αίτηση για σχετικό χώρο).

4. Αίτηση παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων κατά το Άρθρο 65 του Ν. 4688/2020, (αν πρόκειται να υποβληθεί αίτηση για σχετικό χώρο).

5. Αντίγραφα των τιμολογίων αγοράς θερμαντικών σωμάτων Εξωτερικού Χώρου.

6. Αντίγραφα των εξοφλημένων παραστατικών προμήθειας θερμαντικών σωμάτων Εξωτερικού Χώρου (π.χ. εμβάσματα) και extrait του λογαριασμού που θα φαίνεται η κάθε πληρωμή.

7. Αντίγραφα της εγγραφής σε Λογιστικά Βιβλία Επιχείρησης.

8. Φωτογραφίες εγκατάστασης θερμαντικών σωμάτων στον εξωτερικό χώρο με ταυτόχρονη απεικόνιση του εξωτερικού χώρου του καταστήματος.

9. Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ (την συμπληρώνουμε εμείς και σας την στέλνουμε προς υπογραφή). 

10. Πίνακας Επιχορηγήσεων De Minimis (τον συμπληρώνουμε εμείς και σας τον στέλνουμε προς υπογραφή). 

11. Βεβαίωση IBan (π.χ. εκτύπωση από e-banking) του τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης στον οποίο θα γίνει η εκταμίευση του ποσού.

12. Ισχύον καταστατικό της επιχείρησης.

13. ΕΜΕ της χρήσης 2019.

14. Αντίγραφο ταυτότητας και ΑΦΜ (απλή αναφορά) του νόμιμου εκπρόσωπου.

15. Για όλες τις συνδεδεμένες ή/και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις:

a. Καταστατικό, μετοχολόγιο, πιστοποιητικό εκπροσώπησης (ανάλογα με την νομική μορφή)

b. Εκτύπωση ΚΑΔ

c. ΕΜΕ των χρήσεων 2018 & 2019

d. Ε3 των χρήσεων 2018 & 2019 

e. Οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2018 & 2019 (για τήρηση διπλογραφικών βιβλίων)

f. Αντίγραφα ταυτότητας και ΑΦΜ (απλή αναφορά) του νόμιμου εκπρόσωπου και όλων των μετόχων κάθε συνδεδεμένης/ συνεργαζόμενης επιχείρησης.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.