Ενημερώνουμε σχετικά με τη Νέα Δράση "Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών" ότι οι επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι οι Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από την νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στην χώρα.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων:Παρασκευή 14/05/2021 και ώρα 10:00 Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 ώρα 15:00

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι παρακάτω:

 1. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.

 2. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ». Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) Φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.

 3. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

 4. Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.

 5. Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.

 6. Να λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση.

Οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνουν το εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης.

Προκειμένου να εξετάσουμε την επιλεξιμότητα σας στην Δράση, θα χρειαστεί να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • • Εκτύπωση ΚΑΔ της έδρας και όλων των υποκαταστημάτων με πρόσφατη ημερομηνία εκτύπωσης.

 • • Ε3 χρήσης 2019 & 2020. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί το Ε3 για την χρήση 2020 θα χρειαστούμε υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης, με την αναγραφή του κύκλου εργασιών της διαχειριστικής χρήσης 2020.

 • • Μόνο για τις επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1η Ιουλίου έως 30 Ιουνίου:

 • • Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης, με την αναγραφή του κύκλου εργασιών της διαχειριστικής χρήσης 2020.

 • • Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ διαχειριστικής χρήσης 2019.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει μέρος του απαιτούμενου Κεφαλαίου Κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών των επιχειρήσεων του Κλάδου Εστίασης προκειμένου να περιέλθουν σε ετοιμότητα παραγωγικής λειτουργίας. Αναλυτικότερα:

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις της επιχείρησης αυτής (Έντυπο Ε3 Φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε το έτος 2020, πεδίο 500 Σύνολο Εσόδων από Πωλήσεις Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών).

Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020, υπολογίζεται ο ανηγμένος κύκλος εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020) ως ο συνολικός κύκλος εργασιών έτους (2019 ή 2020) δια των αριθμό ημερών λειτουργίας έτους (2019 ή 2020) επί 365 ή 366 αντιστοίχως. Δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020) όπως υπολογίζεται.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 € ανά επιχείρηση.

Δεν γίνονται αποδεκτά, για τον υπολογισμό της επιχορήγησης τροποποιητικά φορολογικά στοιχεία (τροποποιητική δήλωση Ε3 ή τροποποιητικές ΦΠΑ) τα οποία υποβλήθηκαν μετά τη δημοσίευση της Πρόσκλησης (ήτοι 12/05/2021).

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ είναι οι παρακάτω:

 • • 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης (Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10)

 • • 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.21)

 • • 56.29.20: Άλλες υπηρεσίες εστίασης (Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20)

 • • 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών (Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30)

Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η 1η Απριλίου 2021. Η καταβληθείσα προκαταβολή Κεφαλαίου Κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021.

Τούτο θα αποδεικνύεται βάσει των Κωδικών:

 • • 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας

 • • 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια) και

 • • 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021.

Το ποσό Κεφαλαίου Κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των 3 κωδικών που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ στα σχετικά φορολογικά στοιχεία του λήπτη της ενίσχυσης, διαπιστωθεί ότι το ποσό που έχει καταβληθεί είναι μεγαλύτερο από το 70 % του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το ίδιο διάστημα, η διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος ποσού και του 70% του αθροίσματος δηλωθέντων ποσών στους ανωτέρω Κωδικούς, θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

Σε περίπτωση επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο των δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ, το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων από την παρούσα Δράση και τις αναφερόμενες Δράσεις των ΠΕΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.