Περιβάλλον

 • Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος

  Το Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα ή αλλιώς το Αποτύπωμα Άνθρακα μιας επιχείρησης είναι η ποσότητα των αερίων του θερμοκηπίου που εκπέμπονται από το σύνολο των άμεσων και έμμεσων λειτουργιών της.

  Η επιστημονική µας ομάδα, µε επί τόπου επιθεώρηση των χώρων δραστηριοποίησης της επιχείρησής σας, συλλέγει όλα τα στοιχεία που σχετίζονται µε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, τις μετακινήσεις του προσωπικού, καθώς και τη μεταφορά προμηθειών και εμπορευμάτων.

  Ακολούθως, χρησιμοποιώντας επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους, εκπονούμε λεπτομερείς μελέτες και σας προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τη μείωση των εκλυόμενων ρύπων. Με την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που επιτυγχάνεται, προστατεύετε το κλίμα και παράλληλα μειώνετε σημαντικά το λειτουργικό σας κόστος.

  Στην Entec Consultants θεωρούμε ότι η περιβαλλοντική ευαισθησία είναι μέρος της κοινωνικής μας ευθύνης. Ο μηχανισμός μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που παρέχουμε αποτελεί για τους πελάτες μας οδηγό μετάβασης στο σύγχρονο ευρωπαϊκό αναπτυξιακό μοντέλο που προάγει τις αρχές της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

  Περισσότερα

 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) είναι μία επιστημονική έκθεση μέσω της οποίας εντοπίζεται και αξιολογείται η επίδραση που θα έχει ένα έργο ή µία δραστηριότητα στο περιβάλλον, θετική ή αρνητική, και η οποία καθορίζει τα μέτρα για τον περιορισμό κατά το δυνατό των αρνητικών επιπτώσεων.

  Η ολιστική αποτύπωση του έργου σε μια ολοκληρωμένη ΜΠΕ σχηματοποιεί τις ανάγκες και προφυλάσσει από ασύμβατες προδιαγραφές, ενώ παράλληλα επιτρέπει τη διερεύνηση εναλλακτικών περιβαλλοντικών διευθετήσεων με λειτουργικά ισοδύναμες λύσεις.

  Η Entec Consultants επιθεωρεί το χώρο εγκατάστασης της υπό μελέτη δραστηριότητας και επίσης συλλέγει και διαχειρίζεται τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να αναλύσει τις τεχνικές ανάγκες που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση και λειτουργία της, λαμβάνοντας υπόψη τους πόρους, τον εξοπλισμό και τις υποδομές που απαιτεί.

  Με την ενσωμάτωση των απαιτήσεων της νομοθεσίας προσδιορίζονται ορθά τόσο ο χρονικός ορίζοντας του έργου όσο και το κόστος των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Η πρόβλεψη αυτή είναι ο καθοριστικός παράγοντας μείωσης κόστους μιας επένδυσης και εξοικονομεί στους πελάτες μας κατά μέσο όρο 25% στο σύνολο του κόστους κατασκευής και λειτουργίας ενός έργου.

  Περισσότερα

 • Γεωδαισία και Χαρτογραφήσεις

  Γεωδαισία είναι η επιστήμη που ασχολείται µε την αποτύπωση της επιφάνειας του εδάφους υπό τη μορφή σημείων που έχουν ορισμένες συντεταγμένες, καθώς και την χάραξη στο έδαφος σημείων που καθορίζονται από ένα σχέδιο ή µία μελέτη.

  Η αποτύπωση μιας περιοχής απαιτεί μετρήσεις επί τόπου σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος και κατόπιν επεξεργασία των δεδομένων. Η σύγχρονη πρακτική στην κατασκευή τεχνικών έργων απαιτεί τον προσδιορισμό και σχεδιασμό τους στις τρεις διαστάσεις με τη χρήση κατάλληλου υλισμικού και λογισμικού.

  Η Entec Consultants έχει επενδύσει στον κορυφαίο τοπογραφικό εξοπλισμό οπτικής και GPS τεχνολογίας της Trimble. Έτσι επιτυγχάνουμε ακρίβεια μετρήσεων έως και 1mm, που υπερκαλύπτει τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Για την επεξεργασία των μετρήσεων αξιοποιούμε επιπλέον τις δυνατότητες των σύγχρονων λογισμικών σχεδίασης (CAD) και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS), ενώ διαθέτουμε εξειδικευμένες εφαρμογές αναπαράστασης του ανάγλυφου.

  Όποτε προκύπτει ανάγκη για αναπροσαρμογή των σχεδίων, ανταποκρινόμαστε από το γραφείο σε πραγματικό χρόνο, ανταλλάσσοντας τα επικαιροποιημένα σχέδια μέσω διαδικτύου με το μηχανικό μας που βρίσκεται στο πεδίο.

  Περισσότερα

Επικοινωνία

Επιστροφή