Πιστοποίηση Επιχειρήσεων

Πιστοποίηση επιχείρησης είναι η επιβεβαίωση από τρίτο ανεξάρτητο φορέα ότι προϊόντα, διεργασίες, συστήματα ή πρόσωπα συμμορφώνονται µε τις απαιτήσεις συγκεκριμένων προτύπων τυποποίησης.

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον προκύπτει ανάγκη για εναρμόνιση των επιχειρήσεων και οργανισμών µε τις απαιτήσεις διεθνών προτύπων. Τα πρότυπα αυτά συμπυκνώνουν την διεθνή εμπειρία από την εφαρμογή πλήθους λύσεων και μεθόδων για την αύξηση της παραγωγικότητας μιας επιχείρησης και της ιχνηλασιµότητας των διεργασιών της.

Στην Entec Consultants έχουμε αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης και έχουμε κωδικοποιήσει τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων. Είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε την επιχείρησή σας για την ανάπτυξη και εφαρμογή των δημοφιλέστερων Συστημάτων Διαχείρισης όπως τα ΙSO 9001, ISO 14000, ISO 22000, ΟΗSAS 18001, BRC και το IFS. Στη συνέχεια, σε συνεργασία µε διαπιστευμένους φορείς, γίνεται η πιστοποίηση της επιχείρησης κατά το εκάστοτε πρότυπο.

Επιπλέον μπορούμε να σας παρέχουμε λογισμικό και τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης εγγράφων που ελαχιστοποιούν τη χρήση έντυπου αρχείου (paperless office). Έτσι, εκτός από το αντίστοιχο πιστοποιητικό, εξασφαλίζουμε στην επιχείρησή σας, ταχύτερη, πιο ασφαλή και πιο οικονομική καθημερινή λειτουργία.

Επικοινωνία