Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) είναι μία επιστημονική έκθεση μέσω της οποίας εντοπίζεται και αξιολογείται η επίδραση που θα έχει ένα έργο ή µία δραστηριότητα στο περιβάλλον, θετική ή αρνητική, και η οποία καθορίζει τα μέτρα για τον περιορισμό κατά το δυνατό των αρνητικών επιπτώσεων.

Η ολιστική αποτύπωση του έργου σε μια ολοκληρωμένη ΜΠΕ σχηματοποιεί τις ανάγκες και προφυλάσσει από ασύμβατες προδιαγραφές, ενώ παράλληλα επιτρέπει τη διερεύνηση εναλλακτικών περιβαλλοντικών διευθετήσεων με λειτουργικά ισοδύναμες λύσεις.

Η Entec Consultants επιθεωρεί το χώρο εγκατάστασης της υπό μελέτη δραστηριότητας και επίσης συλλέγει και διαχειρίζεται τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να αναλύσει τις τεχνικές ανάγκες που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση και λειτουργία της, λαμβάνοντας υπόψη τους πόρους, τον εξοπλισμό και τις υποδομές που απαιτεί.

Με την ενσωμάτωση των απαιτήσεων της νομοθεσίας προσδιορίζονται ορθά τόσο ο χρονικός ορίζοντας του έργου όσο και το κόστος των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Η πρόβλεψη αυτή είναι ο καθοριστικός παράγοντας μείωσης κόστους μιας επένδυσης και εξοικονομεί στους πελάτες μας κατά μέσο όρο 25% στο σύνολο του κόστους κατασκευής και λειτουργίας ενός έργου.

Επικοινωνία