Γεωδαισία και Χαρτογραφήσεις

Γεωδαισία είναι η επιστήμη που ασχολείται µε την αποτύπωση της επιφάνειας του εδάφους υπό τη μορφή σημείων που έχουν ορισμένες συντεταγμένες, καθώς και την χάραξη στο έδαφος σημείων που καθορίζονται από ένα σχέδιο ή µία μελέτη.

Η αποτύπωση μιας περιοχής απαιτεί μετρήσεις επί τόπου σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος και κατόπιν επεξεργασία των δεδομένων. Η σύγχρονη πρακτική στην κατασκευή τεχνικών έργων απαιτεί τον προσδιορισμό και σχεδιασμό τους στις τρεις διαστάσεις με τη χρήση κατάλληλου υλισμικού και λογισμικού.

Η Entec Consultants έχει επενδύσει στον κορυφαίο τοπογραφικό εξοπλισμό οπτικής και GPS τεχνολογίας της Trimble. Έτσι επιτυγχάνουμε ακρίβεια μετρήσεων έως και 1mm, που υπερκαλύπτει τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Για την επεξεργασία των μετρήσεων αξιοποιούμε επιπλέον τις δυνατότητες των σύγχρονων λογισμικών σχεδίασης (CAD) και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS), ενώ διαθέτουμε εξειδικευμένες εφαρμογές αναπαράστασης του ανάγλυφου.

Όποτε προκύπτει ανάγκη για αναπροσαρμογή των σχεδίων, ανταποκρινόμαστε από το γραφείο σε πραγματικό χρόνο, ανταλλάσσοντας τα επικαιροποιημένα σχέδια μέσω διαδικτύου με το μηχανικό μας που βρίσκεται στο πεδίο.

Επικοινωνία