Αποτελέσματα Ενίσχυσης ΜΜΕ

Αναλυτικά αποτελέσματα της δράσης "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013"

Η απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εγκρίνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δίνει τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το σύνολο των προτάσεων που αξιολογήθηκαν με βαθμό πάνω από τη βάση (50) προβλέπει η απόφαση. Ειδικότερα:

Με την απόφαση εντάσσονται άμεσα στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» 7.505 έργα συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 929.020.826,04€ και δημόσιας δαπάνης 456.643.734,23 €.

Επιπλέον, προκειμένου να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί η επενδυτική δραστηριότητα, αποφασίστηκε η παροχή δυνατότητας ενίσχυσης και στα έργα τα οποία κατά την αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν με βαθμό μεγαλύτερο του 50, αλλά δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες άμεσα ενταγμένων έργων λόγω εξάντλησης του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Τα έργα αυτά είναι 9.406, συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 1.246.199.975,26€ και δημόσιας δαπάνης 624.495.306,64€.

Δηλαδή το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων που μπορούν να ενισχυθούν από το πρόγραμμα είναι 16.911, με συνολικό προϋπολογισμό επενδύσεων 2.175.220.801,30€ ευρώ και δημόσια δαπάνη 1.081.139.040,87 ευρώ. Η υπερδέσμευση γίνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας να διοχετευθεί στην αγορά το μέγιστο δυνατό ποσό από τα Κοινοτικά κονδύλια που είναι διαθέσιμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι λόγω της κρίσης ορισμένες ενδέχεται να μην υλοποιήσουν τις επενδύσεις.

Προϋπόθεση για την ένταξη των πρόσθετων έργων είναι:

α. η υποβολή έως την 30.03.2014 από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και

β. η επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Η διαδικασία ένταξης των έργων αυτών θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο την 30.06.2014.

Για τα έργα αυτά ισχύουν όλες οι διαδικασίες και οι όροι που περιγράφονται στον ισχύοντα Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και τα Παραρτήματα. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί την 30.06.2015.

Η εταιρία μας

Η entec Consultants έτρεξε με επιτυχία το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013». Ακόμα θυμίζουμε ότι η εταιρία μας δύναται να αναλάβει φακέλους είτε για διαχείριση είτε για ενστάσεις σε οποιοδήποτε στάδιο βρίσκονται.

Αισθανθείτε άνετα να μας καλέσετε και να μας ρωτήσετε πληροφορίες για το πρόγραμμα.

Υπόδειγμα εγγυητικής για το πρόγραμμα

Υπόδειγμα εγγυητικής για λήψη επιδότησης προκαταβολικά

Αποτελέσματα ανά περιοχή

Αποτελέσματα Προγράμματος για την περιοχή της Αττικής

Αποτελέσματα Προγράμματος για την περιοχή της Κρήτης

Αποτελέσματα Προγράμματος για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αποτελέσματα Προγράμματος για την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας

Αποτελέσματα Προγράμματος για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας

Αποτελέσματα Προγράμματος για την περιοχή των Ιόνιων Νήσων

Αποτελέσματα Προγράμματος για την περιοχή της Ηπείρου

Αποτελέσματα Προγράμματος για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας

Αποτελέσματα Προγράμματος για την περιοχή του Νοτίου Αιγαίου

Αποτελέσματα Προγράμματος για την περιοχή της Πελοποννήσου

Αποτελέσματα Προγράμματος για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας

Αποτελέσματα Προγράμματος για την περιοχή της Θεσσαλίας

Αποτελέσματα Προγράμματος για την περιοχή του Βορείου Αιγαίου

Επικοινωνία