Γυναικεία επιχειρηματικότητα

Power Tower

Η Entec Green Economy Consultants σας ενημερώνει ότι απο την Παρασκευή 18.1.2013 προκυρήχθηκε το πρόγραμμα “Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας”. Η υποβολή προτάσεων θα είναι δυνατή από 1.3.2013 έως 29.3.2013.

…λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Στόχος της δράσης

Στόχος της δράσης είναι η τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούμενων από την ανεργία γυναικών, των ανέργων - αιτούντων εργασία και των ανενεργών γυναικών.

Επιλέξιμες περιοχές

Οι επιλέξιμες περιοχές είναι οι εξής 8 Περιφέρειες:

 • Κρήτη,
 • Ιόνια Νησιά,
 • Β. Αιγαίο,
 • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη,
 • Ήπειρος,
 • Θεσσαλία,
 • Δυτική Ελλάδα, και
 • Πελοπόννησος

Υποδράσεις

 • Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 18-35 ετών
 • Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 36-64 ετών

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι αιτούσες θα πρέπει να:

 • Έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή
 • Έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή
 • Έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ή
 • Απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ, ή
 • Είναι αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης
 • Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία
 • Δαπάνη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου
 • Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring / coaching από συμβούλους με σκοπό την υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία ή / και του νεοπροσλαμβανόμενου (ανέργου / άνεργης ή απειλούμενου / -ης από ανεργία) σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης
 • Ετήσιο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) που θα προκύψει από τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας

Ποσό Επιχορήγησης – Διάρκεια Υλοποίησης

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η μορφή της ενίσχυσης συνίσταται στη:

 • χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) από 10.000 € έως 20.000 € ανά πρόταση, για την κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για μέγιστο διάστημα 18 μηνών,
 • επιπλέον χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) μέχρι 12.000 € του ετήσιου μισθολογικού κόστους από τη δημιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας (1 ΕΜΕ) με πρόσληψη ανέργου/ων. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν απορροφηθεί το ποσό για την κάλυψη του ετήσιου μισθολογικού κόστους, δύναται να παραταθεί η περίοδος απασχόλησης μέχρις εξαντλήσεως του ποσού των 12.000 €.

Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κάνετε έλεγχο επιλεξιμότητας για την επιχείρησή σας και να κατεβάσετε τα αρχεία του προγράμματος:

Επικοινωνία