Τέθηκαν προς δημοσίευση δύο προγράμματα ΕΣΠΑ της δέσμης δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» που στοχεύουν στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Τα προγράμματα αυτά παρέχουν ποσοστό επιδότησης έως 50% και επιδοτούν προϋπολογισμούς από 30.000 € έως 1.000.000 €.

Πιο αναλυτικά, επιδοτούνται ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες για την αναβάθμιση των επιχειρήσεων, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Επιλέξιμες δαπάνες (αφορούν και τις δύο δράσεις)

Δαπάνες για «Πράσινη Μετάβαση» GREEN, όπως:

 • ●  εξοπλισμός βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης
 • ●  εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιοκατανάλωση
 • ●  εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας
 • ●  εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
 • ●  Κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος
 • ●  Μεταφορικά Μέσα (υποχρεωτικά ηλεκτρικά)
 • ●  Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 • ●  Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών - διαδικασιών
 • ●  Δαπάνες marketing και συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις
 • ●  Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων
 • ●  Υπηρεσίες, σχεδιασμού, συσκευασίας, ετικέτας, branding
 • ●  Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για τις δύο δράσεις αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση και με σειρά προτεραιότητας ενώ τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Δράση 1: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου:
από 30.000 € έως 200.000 €.

Ποσοστό επιδότησης:
έως 50%.

Δράση 2: Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου:
από 200.001 € έως και 1.000.000 €.

Ποσοστό επιδότησης:
έως 50%, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση.

Δικαιούχοι
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση πριν την υποβολή της αίτησης.

Contact