Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης "Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες""

Από το Υπουργείο Τουρισμού γνωστοποιείται ότι πρόκειται να δημοσιευθεί η Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες» της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» με κωδικό 16931 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), η οποία εντάσσεται στον Πυλώνα 4 «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας» και ειδικότερα στον Άξονα 4.6 του σχεδίου «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας».

Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες και των συναφών με αυτές εγκαταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και εύκολη πρόσβαση από όλους τους επισκέπτες στον προορισμό. Για τον σκοπό αυτό, χρηματοδοτεί την ανάπτυξη παρεμβάσεων ημι-μόνιμων υποδομών σε παραλίες της χώρας, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζομένων ατόμων γενικότερα.

Κατηγορία Δικαιούχων :

ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Δικαιούχοι (αναλυτικά) :

– Φορείς (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.α), Επιχειρήσεις – Απευθύνεται ειδικά σε: Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), ΟΤΑ α’ βαθμού (Δήμοι), Επιχειρήσεις (Α.Ε., Ο.Ε./Ε.Ε, Ι.Κ.Ε, ΕΠΕ)

Η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων είναι δεκαεπτά εκατομμύρια εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (17.136.800,00 €) και θα καταβληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF) με τη μορφή επιχορήγησης.

Επιλέξιμες προς ένταξη παραλίες, αποτελούν οι παραλίες που δεν έχουν ενισχυθεί από άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Παραλίες οι οποίες έχουν λάβει σχετική ενίσχυση από άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα δεν δύναται να επιχορηγηθούν από το παρόν έργο για τις ίδιες δαπάνες.[1]

Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (70.000 €) ανά παραλία. Επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των ως άνω ορίων δεν κρίνονται επιλέξιμα

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

  • Η κατασκευή μη μόνιμων ραμπών πρόσβασης στην παραλία για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
  • Κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης
  • Προμήθεια μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως: λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής, διάδρομοι αποτελούμενοι από τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση την χειμερινή περίοδο
  • Χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων
  • Προμήθεια πακέτου τηλεμετρίας και συσκευών συναγερμού
  • Ειδική σήμανση στις προσβάσιμες παραλίες κ.ά.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό σύνδεσμο https://tourism.development.mintour.gov.gr/, ενώ ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής προτάσεων ορίζεται η 25η/10/2023 και ως ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων ορίζεται η 25η/01/2024.

Σε κάθε περίπτωση, οι κατηγορίες δαπανών που αναφέρονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές. Κάθε δικαιούχος οφείλει να μεριμνήσει για την εξασφάλιση της πρόσβασης από το οδικό δίκτυο σε κάθε σημείο παρέμβασης/παραλία που περιλαμβάνεται στην αίτηση χρηματοδότησής του.

Έργα που αφορούν οικονομική και εμπορική εκμετάλλευση υπηρεσιών (παρεμβάσεις σε παραλίες στις οποίες η πρόσβαση προσφέρεται έναντι τιμήματος), εφόσον η δημιουργία των υποδομών παρέχει πρόσθετα οικονομικά οφέλη, θα εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων (Κανονισμός De Minimis). Ο υποψήφιος δικαιούχος θα υποβάλει προς αξιολόγηση Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τη σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων θα γίνει με άμεση αξιολόγηση σύμφωνα με την οποία οι αιτήσεις ενίσχυσης αξιολογούνται αυτοτελώς και εγκρίνονται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους, όπως αυτή πιστοποιείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που εκδίδεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής των Αιτήσεων (ΠΣ) και μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων όπως ορίζονται στην πρόσκληση.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες» υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού: www.mintour.gov.gr, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΑΑ www.greece20.gov.gr, και σε κάθε άλλο χώρο που διασφαλίζει την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

[1] Το Υποέργο 6 «Προσβάσιμες Παραλίες» της Δράσης 16931 σχετίζεται με άλλο έργο, και, συγκεκριμένα τελεί υπό καθεστώς συμπληρωματικότητας με το έργο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020». Σε περίπτωση που δυνητικός δικαιούχος έχει ήδη αιτηθεί και ενισχυθεί από το προαναφερθέν πρόγραμμα χρηματοδότησης, δε δύναται να λάβει επιχορήγηση από το παρόν έργο για τις ίδιες δαπάνες.

Contact