Την πρώτη προκήρυξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 για το Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» υπέγραψε, την Πέμπτη 21/07/2022 ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης

Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 27η Ιουλίου 2022 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 31η Οκτωβρίου 2022.

To ποσοστό ενίσχυσης δαπανών Περιφερειακού Χαρακτήρα δύναται να ανέλθει σε έως και 75%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

Συνολικός Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε 150 εκ. ευρώ, εκ των οποίων

 • ● 75 εκ. ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της Φορολογικής Απαλλαγής, και
 • ● 75 εκ. ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της Επιχορήγησης, της Επιδότησης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης και της Επιδότησης του Κόστους της Δημιουργούμενης Απασχόλησης.

Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης (ΚΑΔ 16 έως 32), πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, ή στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (ΚΑΔ 52.29.19.03), με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του νέου αναπτυξιακού νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης:

 • ● Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 1.000.000 ευρώ
 • ● Για μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ
 • ● Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000 ευρώ
 • ● Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ
 • ● Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών, τις Οργανώσεις Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Είδη Ενισχύσεων

 • ● Φορολογική απαλλαγή
 • ● Επιχορήγηση, μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 • ● Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),
 • ● Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, μόνο αυτοτελώς.

Ποσοστά Ενισχύσεων

Τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών Περιφερειακού Χαρακτήρα καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 και κυμαίνονται:

 • ● από 15% έως 50% του κόστους επένδυσης, για τις μεγάλες επιχειρήσεις,
 • ● από 25% έως 70% του κόστους επένδυσης, για τις μεσαίες επιχειρήσεις,
 • ● από 35% έως 75% του κόστους επένδυσης, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη ενισχύσεων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο 100% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών. Το κίνητρο της επιχορήγησης, χορηγείται στο 80% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγείται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

Στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, τα ποσοστά των ενισχύσεων (εκτός επιχορήγησης), χορηγούνται στο 80% των ποσοστών που ορίζει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων και μόνο κάτω υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγούνται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

Contact