Δημοσιεύτηκε η 1η προκήρυξη του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα 360ᵒ» που παρέχει ενισχύσεις στο σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και στη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας. Εξαιρούνται οι κλάδοι για τους οποίους ισχύουν ειδικά καθεστώτα ενισχύσεων.

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ξεκίνησε την 9η Ιανουαρίου 2023 και αναμένεται να ολοκληρωθεί την 10η Απριλίου 2023.

 Ενισχυόμενοι κλάδοι επιχειρήσεων

Στο καθεστώς “Επιχειρηματικότητα 360ᵒ” του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 εντάσσονται τα επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας, της μεταποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Ενδεικτικά επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται – Επιχειρηματικότητα 360ᵒ

Αθλητικές εγκαταστάσεις

 • ● Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ. με κατασκευή τουλάχιστον έξι (6) γηπέδων
 • ● Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας) διαστάσεων άνω των 25 μέτρων αποκλειστικά για αθλητικούς σκοπούς

Επαγγελματικά πλυντήρια & σιδερωτήρια

 • ● Υπηρεσίες Μηχανικών Πλυντηρίων και Υπηρεσιών Σιδερωτηρίου Ρούχων των οποίων η δραστηριότητα αφορά, σε ποσοστό άνω του 60%, υπηρεσίες σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, οίκους ευγηρίας κ.λπ. και το ελάχιστο ύψος υπερβαίνει το ένα (1) εκατομμύριο ευρώ

Κέντρα αποθεραπείας – γηροκομεία

 • ● Δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125) με ελάχιστο ύψος άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ
 • ● Επενδύσεις για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 2072/1992 (Α’ 125) με ελάχιστο ύψος άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ
 • ● Παροχή υπηρεσιών οίκων ευγηρίας με ελάχιστο ύψος άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ

Ανακύκλωση

 • Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων
 • ● Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων
 • ● Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση
 • ● Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων
 • ● Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων
 • ● Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών
 • ● Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών
 • Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων
 • ● Μηχανική κοπή ή θραύση μεταλλικών απορριμμάτων, (π.χ. αυτοκινήτων)
 • ● Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις)
 • ● Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών
 • ● Κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες
 • Μηχανική ή χημική επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων
 • ● Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών
 • ● Ανάκτηση υλικών
 • ● Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού
 • ● Ανάκτηση χημικών ουσιών από χημικά απορρίμματα
 • Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

Εκδοτικές δραστηριότητες

 • Έκδοση βιβλίων, περιοδικών και άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
 • ● Έκδοση έντυπων βιβλίων επαγγελματικού, τεχνικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου
 • ● Έκδοση έντυπων εφημερίδων
 • ● Παραγωγή on line εφημερίδων & περιοδικών

Εξόρυξη

 • Εξόρυξη μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων, για μνημεία ή κτίρια
 • ● Εξόρυξη γρανίτη, ψαμίτη και άλλων λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων)

Αφαλάτωση

 • Αφαλάτωση θαλασσινού νερού, όταν πραγματοποιούνται σε νησιώτικες περιοχές με αξιοποίηση ΑΠΕ χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στο ενισχυόμενο κόστος τους

Media

 • ● Δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios» για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

Άλλες δραστηριότητες

 • ● Διαχείριση ακίνητης περιουσίας για επιχειρήσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. εφόσον αυτά αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση και υλοποιούνται σε έκταση άνω των τριακοσίων (300) στρεμμάτων

Τα επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό άνω των 100.000 € μπορούν να ενισχυθούν μέχρι 75% από τον Αναπτυξιακό νόμο και το παρόν καθεστώς. Το ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου για το οποίο μπορεί να υποβληθεί αίτηση είναι 100.000 €.

Είδη και σκοπός ενισχύσεων

Οι επενδύσεις που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο ενισχύονται με τα κίνητρα της επιδότησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιδότησης.

Σκοπός του καθεστώτος αυτού είναι η χορήγηση ενισχύσεων που αφορούν στη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης, την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σ΄ αυτή, ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.

Ποσοστά ενισχύσεων από το καθεστώς “Επιχειρηματικότητα 360ᵒ”

Στον Αναπτυξιακό Νόμο οι ενισχύσεις μέχρι 75% αφορούν νεοϊδρυόμενες ή/και υφιστάμενες επιχειρήσεις σε επιλέξιμους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που:

α. Υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:

αα. ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,

αβ. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,

αγ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, και

αδ. περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

β. Υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

 • 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις
 • 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις
 • 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις
 • 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

Συμμετοχή του φορέα επένδυσης στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου

Η ίδια συμμετοχή μπορεί να αποτελείται και από εξωτερική χρηματοδότηση με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • ● Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
 • ● Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης
 • ● Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • ● Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • ● Εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων (δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • ● Μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
 • ● Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

Contact