Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων»


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων»

Από το Υπουργείο Τουρισμού γνωστοποιείται ότι δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων» της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» με κωδικό 16931 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), η οποία εντάσσεται στον Πυλώνα 4 «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας» και ειδικότερα στον Άξονα 4.6 του σχεδίου «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας».

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων» είναι η χορήγηση προς στήριξη της επιχειρηματικότητας, προώθηση του ορεινού τουρισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και κατ’ επέκταση βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, παράλληλα με την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Επιπρόσθετα, κύριο μέλημα της Δράσης είναι η επέκταση και η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών με πράσινο χαρακτήρα, η οποία έχει ως στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των χιονοδρομικών κέντρων.

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος αποτελούν :


 • ▪️ Η βελτίωση του τουριστικού προϊόντος προκειμένου να καταστεί η Ελλάδα ελκυστικός προορισμός για χειμερινές και ορεινές δραστηριότητες συγκλίνοντας προς άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς.
 • ▪️ Η αναβάθμιση των υποδομών των υφισταμένων χιονοδρομικών κέντρων υψηλού επιπέδου που θα προσελκύουν περισσότερους επισκέπτες και θα συμβάλλουν στην αύξηση του τοπικού ΑΕΠ.
 • ▪️ Η επίτευξη μεγαλύτερης χειμερινής τουριστικής περιόδου και πιο ελκυστικές ευκαιρίες για ορεινό τουρισμό που θα είναι επωφελής για ολόκληρη την περιοχή.
 • ▪️ Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων με σκοπό τη λειτουργία των εγκαταστάσεων με μικρότερο αποτύπωμα ρύπων και λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων είναι πενήντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες ευρώ (53.692.000,00 €) και θα καταβληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF) με τη μορφή επιχορήγησης.

Επιλέξιμα προς ένταξη χιονοδρομικά κέντρα, αποτελούν τα χιονοδρομικά κέντρα που διέπονται από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 14807/22.07.2022 κ.υ.α. «Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης έγκρισης λειτουργίας της δραστηριότητας Χιονοδρομικών Κέντρων» (Β΄ 4134).

Ο ανώτατος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο ορίζεται στα δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000,00 €). Επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των ως άνω ορίων δεν κρίνονται επιλέξιμα.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:


 • ▪️ Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στα οποία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής αδείας
 • ▪️ Κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης
 • ▪️ Επενδύσεις σε εξοπλισμό αθλητικών και πολυλειτουργικών ψυχαγωγικών υποδομών
 • ▪️ Η/Μ εξοπλισμός και δίκτυα ηλεκτροκίνησης οχημάτων
 • ▪️ Επενδύσεις σε ΑΠΕ
 • ▪️ Επενδύσεις σε προμήθεια ηλεκτροκίνητου και μη εξοπλισμού για την αντιμετώπιση παγίων αναγκών, τη συγκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμού
 • ▪️ Δράσεις εξοικονόμησης ύδατος
 • ▪️ Δράσεις Ψηφιοποίησης
 • ▪️ Δαπάνες που συνίστανται στο κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους.


Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό σύνδεσμο https://tourism.development.mintour.gov.gr/, ενώ ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής προτάσεων ορίζεται η 25η /10/2023 και ως ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων ορίζεται η 31η/3/2024.

Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων θα γίνει με άμεση αξιολόγηση σύμφωνα με την οποία οι αιτήσεις ενίσχυσης αξιολογούνται αυτοτελώς και εγκρίνονται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους, όπως αυτή πιστοποιείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που εκδίδεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής των Αιτήσεων (ΠΣ) και μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων όπως ορίζονται στην πρόσκληση.