Σκοπός της δράσης Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών Κοινωνία της Πληροφορίας, είναι η ενδυνάμωση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και η ενίσχυση των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 1. Προϋπολογισμός του Προγράμματος: 100.000.000,00 € 
 2. Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Έργων: 200.000,00 - 2.000.000,00 € 
 3. Μορφή Ενίσχυσης: Επιχορήγηση 
 4. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 22/06/2022 – 30/09/2022 
 5. Διάρκεια Υλοποίησης Έργων: 24 μήνες 

Δε θα πρέπει να έχουν γίνει ενέργειες που σχετίζονται με την εφαρμογή του προτεινόμενου επιχειρησιακού σχεδίου πριν την ημερομηνία υποβολής. 

Κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) μπορεί να υποβάλλει μόνο μία (1) πρόταση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το Πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εμπορική αξιοποίηση νέων, καινοτόμων, ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες με στόχο, μεταξύ άλλων:

 • • Τη λειτουργία νεφοϋπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • • Την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση υποδομών και υπηρεσιών Cloud και
 • • Την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών λογισμικού 

Τα επενδυτικά σχέδια θα καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών (new product development) και εμπεριέχουν:

 1. Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (ενδεικτικά: έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων) 
 2. Δραστηριότητες Ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών
 3. Συμπληρωματικές δραστηριότητες Εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Yφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
 3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα.
 4. Συνιστούν οντότητα εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 5. Ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες σε δεδομένη αγορά και εμπίπτουν στους κανόνες του εμπορικού δικαίου. Ωστόσο, πριν την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ που να αφορά σε δραστηριότητες στον κλάδο της Πληροφορικής. 
 6. Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία
 7. Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις
 8. Δε βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 9. Δεν εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης. 10.Δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.
 10. Δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις.

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, που προηγούνται της κυρίως ανάπτυξης του προϊόντος:

 • • Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας, με αντικείμενο την επιβεβαίωση της τεχνικής επάρκειας και οικονομικής βιωσιμότητας, καθώς και τη διερεύνηση των επιμέρους παραμέτρων εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του Έργου. 
 • • Διενέργεια έρευνας αγοράς.
 • • Ενέργειες ερευνητικού χαρακτήρα που έχουν ως αντικείμενο την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων (ενδεικτικά: κατασκευή πρωτοτύπων σε εργαστηριακό περιβάλλον, εργαστηριακές προσομοιώσεις, κλπ.), για τις οποίες τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους με βάση την ειδική φύση και τις απαιτήσεις του έργου.

Ανάπτυξη του προϊόντος, που αποτελεί και τον κύριο κορμό της επένδυσης:

 • • Ανάλυση και Λειτουργικός Σχεδιασμός.
 • • Τεχνικός Σχεδιασμός - Υλοποίηση του προϊόντος.
 • • Τυποποίηση, ετοιμασία για διάθεση (packaging, provisioning κλπ.)

Εμπορική αξιοποίηση

 • • Διασφάλιση δικαιωμάτων εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • • Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις.
 • • Λοιπές Ενέργειες Προώθησης και Δημοσιότητας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • • Υφιστάμενο προσωπικό του δικαιούχου που απασχολείται στο έργο και συνδέεται με τον δικαιούχο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου / ≥40% π/υ)
 • • Νέο προσωπικό που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου και απασχολείται με σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης (≥40% π/υ)
 • • Φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση έργου (≥40% π/υ)
 • • Υλοποίηση έρευνας και Ανάπτυξης από τρίτους (≤50% π/υ)
 • • Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας (≤50% π/υ) ΚΔ2.3. Συμβουλευτικές υπηρεσίες (≤50% π/υ)
 • • Δαπάνες Συμμετοχής σε Εμπορικές Εκθέσεις (≤50% π/υ)
 • • Δαπάνες Προστασίας παραχθείσας γνώσης (≤50% π/υ) ΚΔ3.1. Δαπάνες μετακινήσεων (≤15% π/υ)
 • • Δαπάνες δημοσιότητας (≤15% π/υ) ΚΔ3.3. Αναλώσιμα (≤15% π/υ)
 • • Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία (≤15% π/υ) ΚΔ3.5. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (≤15% π/υ)
 • • Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού (≤20% π/υ)

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΔΑΠΝΑΝΕΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βιομηχανική Έρευνα 

70%

60%

Πειραματική Ανάπτυξη 

45%

35%

Μελέτη Σκοπιμότητας

70%

60%

Παραχθείσα Γνώση 

50%

50%

Διαδικαστική και Οργανωτική Καινοτομία

50%

50%

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Το τμήμα της επένδυσης που δεν καλύπτεται από δημόσια χρηματοδότηση αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης. Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ή με ξένα (δανειακά κεφάλαια), υπό την προϋπόθεση ότι κατ’ ελάχιστον στο 25% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • • Με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών από υφιστάμενους ή νέους εταίρους.
 • • Με χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκτός του τακτικού, χωρίς να απαιτείται αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι τα αποθεματικά αυτά δεν θα μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση 3 ετών από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
 • Με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων κεφαλαίων της επιχείρησης, ως εξής: α) Κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τους εταίρους ή και β) κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις Νέο.
 • • Με δανειακά κεφάλαια.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • • Κατανόηση αγοράς-στόχου και εστίαση σε πραγματικές ανάγκες ή ευκαιρίες
 • • Καταλληλότητα προϊόντος και Τεχνολογική/ Επιχειρησιακή καινοτομία
 • • Ωριμότητα προϊόντος
 • • Προφίλ και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
 • • της βασικής ομάδας
 • • Προφίλ και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα Επιχείρησης-Δικαιούχου & Συνεργατών 
 • • Πληρότητα μεθοδολογίας εφαρμογής επιχειρηματικού σχεδίου
 • • Αξιολόγηση οικονομικής σκοπιμότητας και εμπορικής βιωσιμότητας
 • • Επίπεδο εξωστρέφειας
 • • Εμπορικό ενδιαφέρον από τρίτους - Στρατηγικές Συνεργασίες
 • • Επιπτώσεις ESG

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος προβλέπεται η υποβολή τριών (3) αιτημάτων επαλήθευσης, τα οποία σηματοδοτούν την επίτευξη 3 Οροσήμων ολοκλήρωσης.

 • • 1ο Αίτημα επαλήθευσης με την Επίτευξη του Οροσήμου 1: Ολοκλήρωση Βασικού Σχεδιασμού 
 • • 2ο Αίτημα επαλήθευσης με την Επίτευξη του Οροσήμου 2: Λειτουργικό Πρότυπο
 • • 3ο Αίτημα επαλήθευσης με την Επίτευξη του Οροσήμου 3: Πλήρης Ολοκλήρωση

Ορόσημο 1: Ολοκλήρωση Βασικού Σχεδιασμού

 • • Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που τυχόν προβλέπονται στην πρόταση (μελέτη σκοπιμότητας, έρευνα αγοράς, ενέργειες ερευνητικού χαρακτήρα).
 • • Έχει γίνει ο γενικός σχεδιασμός, έχουν καθοριστεί οι λειτουργίες του προϊόντος και η αρχιτεκτονική του, και μπορεί να επιβεβαιωθεί η σκοπιμότητα / εφικτότητα της υλοποίησης με κάποιου είδους proof of concept.

Ορόσημο 2: Λειτουργικό Πρωτότυπο

 • • Έχει προχωρήσει η ανάπτυξη/υλοποίηση σε ικανοποιητικό βαθμό.
 • • Το προϊόν δεν έχει ακόμα πλήρη λειτουργικότητα και δεν μπορεί να διατεθεί σε τελικούς πελάτες. Είναι όμως δυνατή η επίδειξη ενός λειτουργικού πρωτοτύπου που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, έστω με παραδοχές και περιορισμούς στον τρόπο χρήσης του.

Ορόσημο 3: Πλήρης Ολοκλήρωση

 • • Έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη βάσει των προβλέψεων της υποβληθείσας πρότασης και το προϊόν είναι άρτιο - μπορεί να γίνει επίδειξη της λειτουργικότητάς του (Functionality).
 • • Το προϊόν είναι διαθέσιμο για εμπορική αξιοποίηση. Ειδικά για cloud (SaaS /PaaS) προϊόντα, το προϊόν είναι διαθέσιμο μέσω των αντίστοιχων υποδομών και υπάρχουν οι μηχανισμοί διάθεσης (αυτόματοι ή μη) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην επένδυση (Deployment & Provisioning).
 • • Έχουν ολοκληρωθεί οι ενέργειες για την προώθηση και εμπορική αξιοποίηση και κυρίως: ταυτότητα (branding), εμπορικό υλικό (collateral, web site κλπ.), τεχνική τεκμηρίωση, τιμοκατάλογος ή άλλης μορφής μηχανισμός καθορισμού των τιμών (Marketing & Commercialization).
 • • Το προϊόν χρησιμοποιείται από πελάτες/χρήστες, έστω και σε πιλοτική βάση (Market Testing). Δεδομένου ότι ο χρόνος της επένδυσης δεν επαρκεί για την ανάπτυξη επαρκούς πελατειακής βάσης, είναι εναλλακτικά δυνατό αντί πελατειακής βάσης να τεκμηριώνεται:

1. Η χρήση από πιλοτικούς χρήστες οι οποίοι όμως προέρχονται από την αγορά

2.Υπάρχει η πρόθεση συνεργασίας με δυνητικούς πελάτες, έστω και σε διερευνητικό στάδιο, η οποία έχει αποτυπωθεί σε σχετικό έγγραφο.

Επικοινωνία