Το καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 αφορά στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών  επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση δυναμικότητας και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών τους.

Στο καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» εντάσσονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων 4* τουλάχιστον,
 • Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3* τουλάχιστον, με την προϋπόθεση να έχει παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3* τουλάχιστον,
 • Επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, για δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,
 • Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3* τουλάχιστον,
 • Ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3* αστέρων,
 • Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α ́ 155), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων, τα οποία κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,
 • Υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές:
 1. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας
 2. Περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
 3. Νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,
 • Κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12868/2018 (Β ́ 3119) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού
 • Διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων, όπως

αναγράφονται στα οικεία αδειοδοτικά έγγραφα

 • Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων και υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά από τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης.

Ποσά Ενίσχυσης 

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 εκατ. ευρώ για όλα τα είδη ενισχύσεων.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί:

 • Τα 3 εκατ. ευρώ για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, καθώς και της επιχορήγησης στην περίπτωση των ενισχύσεων για μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης.
 • Τα 5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

Για το ακριβές ποσοστό ανάλογα του τόπου υλοποίησης και του μεγέθους της επιχείρησης που υποβάλλει το επενδυτικό σχέδιο  επισυνάπτεται ο  χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων.

Δικαιούχοι 

 • Εμπορική εταιρία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές  Επιχειρήσεις  (Κοιν.Σ.Επ.),  Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.),Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα:
 • Δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού.
 • Δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών.
 • Δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται στο νέο Πληροφοριακό  Σύστημα Αναπτυξιακού Νόμου (Π.Σ.-Αν) και ο φορέας ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή και καταχώρισή τους. Με την υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται ο έλεγχος της πληρότητας της αίτησης.

Contact