Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης "Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων"

Από το Υπουργείο Τουρισμού γνωστοποιείται ότι πρόκειται να δημοσιευθεί η Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων» της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» με κωδικό 16931 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), η οποία εντάσσεται στον Πυλώνα 4 «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας» και ειδικότερα στον Άξονα 4.6 του σχεδίου «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας».

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων «Αναβάθμιση Τουριστικών λιμένων» είναι o εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η ενθάρρυνση ανάπτυξης νέων, ενεργειακά αποδοτικών, υποδομών, ο εξορθολογισμός του κανονιστικού και λειτουργικού πλαισίου, αλλά και η εισαγωγή νέων προτύπων και σχημάτων διακυβέρνησης για τον τουρισμό.

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος αποτελούν :


 • ▪️ Αναβάθμιση της υποδομής των υφιστάμενων τουριστικών λιμένων για την κάλυψη των προηγμένων απαιτήσεων της αγοράς και τη συμμετοχή στη διεθνή ανταγωνιστικότητας του σχετικού τουριστικού προϊόντος και νέων τουριστικών λιμένων εφ΄ όσον πληρούν προδιαγραφές ωριμότητας οι οποίες εξειδικεύονται στον Οδηγό Εφαρμογής της πρόσκληση.
 • ▪️ Εστίαση στην ενεργειακή/ πράσινη αναβάθμιση των υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης/ χορήγησης πιστοποίησης πράσινων τουριστικών λιμένων βάσει διεθνών προτύπων.
 • ▪️ Ψηφιοποίηση των εγκαταστάσεων/ υπηρεσιών των τουριστικών λιμενικών
 • ▪️ Κατασκευή/ αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλους τους επισκέπτες.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων είναι εκατόν τριάντα εννέα εκατομμύρια ενενήντα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 139.090.800,00 και θα καταβληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF) με τη μορφή επιχορήγησης.

Επιλέξιμοι προς ένταξη τουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής, αποτελούν οι ειδικές τουριστικές λιμενικές υποδομές και εγκαταστάσεις που διέπονται από τις διατάξεις του ν.2160/93, διακρινόμενες σε μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια, ανεξαρτήτως χρόνου και καθεστώτος δημιουργίας τους (προ και μετά του ν.2160/93), υπό την προϋπόθεση ότι είτε συνιστούν αθλητική υποδομή, υπό την έννοια ότι φιλοξενούν αθλητικά σωματεία είτε πολυλειτουργικές υποδομές υπό την έννοια ότι προσφέρουν περισσότερες της μιας υπηρεσίες, εξαιρουμένων των πάρκων αναψυχής και των ξενοδοχείων (πχ. δραστηριότητες αθλητισμού, πολιτισμού, τουρισμού).

Το συνολικό ποσό των επενδυτικών σχεδίων θα μπορεί να κυμαίνεται από πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €) έως δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 €) με διαβαθμίσεις ανά κατηγορία τουριστικού λιμένα (μαρίνα, καταφύγια και αγκυροβόλια).

Πιο αναλυτικά το συνολικό ποσό των επενδυτικών σχεδίων για:


 • ▪️ Μαρίνες θα μπορεί να κυμαίνεται από πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €) έως δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 €),
 • ▪️ Καταφύγια θα μπορεί να κυμαίνεται από πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €) έως έξι εκατομμύρια ευρώ (6.000.000 €) και
 • ▪️ Αγκυροβόλια θα μπορεί να κυμαίνεται από πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €) έως τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 €).

Επενδυτικά Σχέδια με προϋπολογισμό μικρότερο ή μεγαλύτερο των ως άνω ορίων δεν κρίνονται επιλέξιμα.


Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:


 • ▪️ Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων, που εξυπηρετούν τις ανάγκες του τουριστικού λιμένα καθώς και είτε της αθλητικής ή της πολυλειτουργικής δραστηριότητας και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στα οποία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής αδείας
 • ▪️ Κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης
 • ▪️ Δίκτυα ηλεκτροκίνησης οχημάτων
 • ▪️ Επενδύσεις σε ΑΠΕ (σημειώνετε ότι η παραγόμενη ενέργεια πρέπει να κατευθύνεται στην κάλυψη των αναγκών της υποδομής και μόνο, ήτοι να προορίζεται αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση)
 • ▪️ Δράσεις εξοικονόμησης ύδατος με συστήματα αφαλάτωσης/ώσμωσης κλπ
 • ▪️ Δράσεις Ψηφιοποίησης
 • ▪️ Δαπάνες που συνίστανται στο κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους, με την επιφύλαξη της παρ.4 του αρ. 18 του ΓΑΚ

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό σύνδεσμο https://tourism.development.mintour.gov.gr. Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής προτάσεων ορίζεται η 25/10/2023 και ως ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων ορίζεται η 27/12/2023

Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων θα γίνει με άμεση αξιολόγηση σύμφωνα με την οποία οι αιτήσεις ενίσχυσης αξιολογούνται αυτοτελώς και εγκρίνονται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους, όπως αυτή πιστοποιείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που εκδίδεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής των Αιτήσεων (ΠΣ) και μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων όπως ορίζονται στην πρόσκληση.

Contact