Επιχείρηση

 • Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

  Συμβουλευτική Επιχειρήσεων είναι η πρακτική της επιστημονικής ανάλυσης των λειτουργιών ενός οργανισμού και της συστηματικής εύρεσης βέλτιστων εφαρμόσιμων προτάσεων που οδηγούν στην αύξηση της επιχειρηματικής του επίδοσης.

  Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό και θεσμικό περιβάλλον, η σύγχρονη συμβουλευτική επιχειρήσεων απαιτεί διαρκή ενημέρωση για τις θεωρητικές και τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και πλήρη γνώση του επενδυτικού περιβάλλοντος.

  Στην Entec Consultants, διαθέτοντας το κατάλληλο επιστημονικό δυναμικό και παρακολουθώντας από κοντά όλες τις εξελίξεις της διοίκησης επιχειρήσεων σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο, καταφέρνουμε να σας παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σήμερα στο πελατολόγιό μας υπάρχουν επιχειρηματικές μελέτες και έρευνες που συνεισέφεραν στην ανάπτυξη και τον εξορθολογισμό αναγνωρισμένων εταιριών.

  Μέσω της εμπειρίας που αποκτήσαμε μελετώντας τις πιο σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές, καταφέραμε να αναπτύξουμε δικό μας λογισμικό υποστήριξης αποφάσεων. Έτσι μπορούμε να μοντελοποιούμε και να βελτιστοποιούμε ξεχωριστά κάθε επιχειρηματική πρόταση και να σας προσφέρουμε ειδική συμβουλευτική σε θέματα ανάπτυξης επιχειρήσεων.

  Περισσότερα

 • Επιχορηγούμενα προγράμματα

  Τα Επιχορηγούμενα Προγράμματα είναι εργαλεία χορήγησης χρηματικής ενίσχυσης για την έναρξη μιας επιχείρησης ή την ανάπτυξη μιας υπάρχουσας. Τα κεφάλαια προέρχονται είτε από την ελληνική πολιτεία είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες τα επιχορηγούμενα επενδυτικά προγράμματα αποτελούν βασικό άξονα ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η συμβουλευτική επιχειρήσεων για την υπαγωγή σε αυτά απαιτεί ειδική κατάρτιση και εμπειρία στη σύνταξη της πρότασης.

  Στην Entec Consultants αντιμετωπίζουμε τα επιχορηγούμενα προγράμματα σύμφωνα µε τις αξίες που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία µας. Αρχικά, εκπονούμε μια προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας µε κύριο γνώμονα το στρατηγικό προγραμματισμό της επιχείρησής σας. Στη συνέχεια, προτείνουμε το καταλληλότερο πρόγραμμα επιχορήγησης, σας ενημερώνουμε για τις ιδιαιτερότητές του και συνεργαζόμαστε μαζί σας για την εκπόνηση και την υποβολή της πρότασης.

  Για εμάς, επιτυχία δεν θεωρείται µόνο η υπαγωγή σε ένα πρόγραμμα αλλά και η ταχύτερη δυνατή απορρόφηση των κονδυλίων. Η υποστήριξη μας συνεχίζεται κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου σας και έως την εκταμίευση των ενισχύσεων.

  Περισσότερα

 • Πιστοποίηση Επιχειρήσεων

  Πιστοποίηση επιχείρησης είναι η επιβεβαίωση από τρίτο ανεξάρτητο φορέα ότι προϊόντα, διεργασίες, συστήματα ή πρόσωπα συμμορφώνονται µε τις απαιτήσεις συγκεκριμένων προτύπων τυποποίησης.

  Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον προκύπτει ανάγκη για εναρμόνιση των επιχειρήσεων και οργανισμών µε τις απαιτήσεις διεθνών προτύπων. Τα πρότυπα αυτά συμπυκνώνουν την διεθνή εμπειρία από την εφαρμογή πλήθους λύσεων και μεθόδων για την αύξηση της παραγωγικότητας μιας επιχείρησης και της ιχνηλασιµότητας των διεργασιών της.

  Στην Entec Consultants έχουμε αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης και έχουμε κωδικοποιήσει τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων. Είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε την επιχείρησή σας για την ανάπτυξη και εφαρμογή των δημοφιλέστερων Συστημάτων Διαχείρισης όπως τα ΙSO 9001, ISO 14000, ISO 22000, ΟΗSAS 18001, BRC και το IFS. Στη συνέχεια, σε συνεργασία µε διαπιστευμένους φορείς, γίνεται η πιστοποίηση της επιχείρησης κατά το εκάστοτε πρότυπο.

  Επιπλέον μπορούμε να σας παρέχουμε λογισμικό και τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης εγγράφων που ελαχιστοποιούν τη χρήση έντυπου αρχείου (paperless office). Έτσι, εκτός από το αντίστοιχο πιστοποιητικό, εξασφαλίζουμε στην επιχείρησή σας, ταχύτερη, πιο ασφαλή και πιο οικονομική καθημερινή λειτουργία.

  Περισσότερα

Επικοινωνία

Επιστροφή